Ana menüyü aç

Hüsameddin Çelebi

Hüsameddin Ömer bin Seyyid Ali Rıza (d. 1861, Kütahya - ?, Kütahya) Mevlevî şeyhi.

Amcası İdris Hamdi Çelebi'nin vefatı üzerine amcasının oğlu Ergûn Çelebi'nin yaşının küçük olması sebebiyle Kütahya Mevlevîhânesi şeyhliğine geçmiştir. Babası Seyyid Ali Rıza Çelebi'dir.

Mehmed Ziya, Bursa'dan Konya'ya Seyahat isimli eserinde Kütahya ve Ergûniyye Mevlevîhânesi hakkında vermiş olduğu bilgileri Hüsameddin Efendi'den temin ettiğini beyan ederek Hüsameddin Efendi'yi uluvv-i himmet, hüsn-i niyet ashabından, marifet sahibi bir şahıs olarak tanıtmaktadır.[1]

Hüsameddin Çelebi Abdülhamid bin Abdülmecid Hân tarafından beratla da şereflendirilmiştir.[2]

Hüsameddin Çelebi yaklaşık 15 yıl Ergûn Çelebi'ye vekâleten şeyhlik görevini yürütmüştür. Ergûn Çelebi her yönden liyâkatini eline alınca Hüsameddin Çelebi görevi kendisine devretmiştir.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mehmed Ziya, Bursa'dan Konya'ya Seyahat, s, 216
  2. ^ Doğan, A. Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 75, 76 Abdülhamid bin Abdülmecid Hân el-muzaffer dâimâ. Nişân-ı şerif-i âl-i şân-ı sâmî-i mekân-ı sultâni ve tuğra-yı garra-i cihân şânı hâkâni. Avbü'l-rabbâni hukem-i edilledir ki, Kütahya Mevlevî dergâh-ı şerîfi şeyhi kudvetü's-sülehâi's-sâlikîn Hüsâmeddin Efendi, zîde irşâdehunun hükümet-i mahalliyeye âit husûsâtta ibrâz eylediği mesâi-i cemîlesinden nâşî sened-vâr-ı taltîfat-ı seniyye-i şâhânem olduğuna binâen, Belgenin fotokopisi Kütahya Dönenler Camii'nde çerçeveli olarak bulunmaktadır
  3. ^ Konya Mevlâna Müzesi arşifi 97/52, ...Anı müteakip Ergün Efendi'yle onaltı-on yedi sinninde bulunan küçük biraderi Sâkıb Efendi'yi (valide ayrı) müstashiben akrabalarından kırk-kırk beş yaşlarında ve dergâhın sersemâisi Sâkıb Efendi, Amil Çelebi'yi müteakiben gelirler. Artık Amil Çelebi istifa eder. Ergün Efendi'nin safiyeti âşikar ettiğinden Sâkıb Efendi vekil tayin buyruldu. Meşihatnâme ile vekaletnâme mühürlenmeden bir de Hüsam Efendi geldi. Asaletle de vekâletle de hariçten birisi tayin edilürse ve davadan iştikadan geri duyuracağını arz etmesi üzerine Sâkıb Efendi'nin şeyh-i fakirin vekil tayin buyrulacağını beyan buyrulur. "O olursa pek âlâ memnunuz" der. Fakir huzur-ı reşâdetpenâhiye çağrılırım. Erenler zuhurat böyledir....