Fiil

olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime
Örnekler
 • gel-
 • dinle-
 • uyu-
 • duyur-
 • geçebil-
 • mecbur ol-
 • seyret-

Fiil veya eylem, varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir.[1]

Türkçede fiiller; haber ve dilek kip ekleri ile zaman ve tasarlama anlamı kazanır; şahıs ekleri ile işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğini belirtir.

 • Dün arabamı yıka-dı-m. (fiil + haber kip eki + şahıs eki)
 • Yarınki maça mutlaka gel-meli-sin. (fiil + dilek kip eki + şahıs eki)

Fiiller; iş, durum ve oluş fiilleri olmak üzere üç gruba ayrılır:[2]

 • yürümek, düşünmek, yazmak (iş fiili)
 • büyümek, eskimek (oluş fiili)
 • uyumak, durmak (durum fiili)

Fiil ve yüklem değiştir

Zaman zaman fiil (eylem) ve yüklem kavramları birbirine karıştırılır. Fiil bir kelime türü iken[3] yüklem cümlenin öğelerinden biridir. Yüklem öznenin yaptığı işi veya oluşu belirtir. Yüklemlerde fiil bulunma zorunluluğu yoktur.[4] İsim cümlelerinde yüklemler isim soylu olabilir:

Fiil çekimi değiştir

Fiil çekimi, fiil kök ve gövdelerine çekim eklerinin getirilmesidir.[5] Fiil çekiminde en az üç unsur bulunur:

 1. Fiil kökü veya gövdesi
 2. Şekil veya zaman (kip) ekleri
 3. Şahıs eki

Bazı fiillerin çeşitli şekil ve zamanlardaki çekimleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Şahıs > 1. tekil 2. tekil 3. tekil 1. çoğul 2. çoğul 3. çoğul
bilinen geçmiş zaman bak+tı+m bak+tı+n bak+tı bak+tı+k bak+tı+nız bak+tı+(lar)
gereklilik kipi git+meli+yim git+meli+sin git+meli git+meli+yiz git+meli+siniz git+meli+(ler)
şimdiki zamanın rivâyeti uyu+yor+muş+um uyu+yor+muş+sun uyu+yor+muş uyu+yor+muş+uz uyu+yor+muş+sunuz uyu+yor+lar+mış

Fiil çatısı değiştir

Fiillerin özne ve (varsa) nesneye göre girdiği şekle çatı denir. İsim cümlelerinin yüklemlerinde fiil bulunmadığından çatıdan söz edilemez.[6]

Özneye göre değiştir

Etken - edilgen değiştir

Etken fiillerde eylemin kimin tarafından yapıldığı bellidir:

 • Çocuklar kapının camını kırmış.

Edilgen fiilli cümlelerde işin kim tarafından yapıldığı bilinmez. Fiili edilgen yapan ekler -il ve -in ekleridir. Böyle fiiler yüklem olunca işi yapan belli değildir, gerçek özne yerine sözde özne vardır.[7]

 • Kapının camı kırılmış.

Bu örnekte kırma işinin kim tarafından yaptığı belli değildir. Dolayısıyla kırılmak fiili, öznesine göre edilgen çatılıdır. -il ekini içine alan kırmak, birinci örnekte nesne olan kapının camını sözde özne hâline getirmiştir.

Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerdeki "nesne", fiil edilgen hâle getirilirse "sözde özneye" dönüşür:

 • Askerler bayrağı göndere çekti. (belirtili nesne)
 • Bayrak göndere çekildi. (sözde özne)

Dönüşlü değiştir

Dönüşlü fiillerde eylemi yapan özne aynı zamanda ondan etkilenir. Nesne yoktur. Bu fiiller -l veya -n eki alırlar ve geçişsizdirler:

 • Annem başarılarımla övünüyor.
 • Gelin ve damat düğün için hazırlan.

Tabiatla ilgili dönüşlü fiillerde yapma, kendi kendine olma demektir:

 • Küresel ısınmadan dolayı neredeyse bütün buzullar geri çekildi.
 • Gel-gitten dolayı sular bir saatte bayağı yükseldi.
 • Yazın sıcağıyla gölün suyu çekildi.

Bazı fiillerin dönüşlü şekilleriyle edilgen şekilleri farklı eklerle yapılır.

İsme getirilen -iş, -len ve -leş ekleri de dönüşlülük anlamı katabilir:[8]

 • Olaya pek içlenmişti.
 • Hasta, iğne etki edince sâkinleşti.

İşteş değiştir

İşteş fiilerde eylem birden fazla özne tarafından birlikte ya da karşılıklı yapılır. Fiili işteş yapabilmek için Türkçede –iş veya eki kullanılır.[9]

 • Kapıda hasretle kucaklaştık.
 • Arkadaşımla okul kapısında buluştuk.

Bu cümlede ise “buluşma” işi birden çok özne tarafından ve karşılıklı yapılmıştır.

Nesneye göre değiştir

Geçişli - geçişsiz değiştir

Geçişli fiiller belirtili ya da belirtisiz nesne alabilen fiillerdir. Bir fiilin geçişli olup olmadığı özneden sonra sorulan "ne",[Not 1] "neyi" ve "kimi" soruları sorularak anlaşılır:

 • Zararlı böceklerden korumak için meyve bahçesini ilaçlayacağız. (belirtili nesne, geçişli fiil)
 • Her bahar başlangıcında evi güzelce temizleriz. (belirtili nesne, geçişli fiil)
 • Annem için bir demet çiçek aldım. (belirtisiz nesne, geçişli fiil)
 • Gençler avluda çay içiyorlar. (belirtisiz nesne, geçişli fiil)

Geçişsiz fiiller sadece özne ile ilgili bilgi verir[1] ve nesne almaz.

 • Küçük çocuk bütün gün uyudu. (geçişsiz fiil)
 • Yemek birazdan pişer. (geçişsiz fiil)
 • Karlı bir Yılbaşı gecesi doğmuşum. (geçişsiz fiil)
 • Burhan denizde yüzüyor. (geçişsiz fiil)

Oldurgan değiştir

"Geçişsiz" iken bir ek alarak geçişli hâle gelen fiillere oldurgan fiiller denir. Oldurganlık ekleri -dır, -r ve -t'dir.

 • doğmak > doğurmak, ölmek > öldürmek, durmak > durdurmak, uyumak > uyutmak vs.
 • Çocuklar erkenden yattı. (geçişsiz)
 • Çocukları yatırdım. (geçişli/oldurgan)
 • Yemyeşil kırlarda saatlerdir geziyoruz. (geçişsiz)
 • Ablam yeni otomobili ile bizi sahilde gezdirdi. (geçişli/oldurgan)
 • Köpek aralık kapıdan sokağa kaçtı. (geçişsiz)
 • Çocuk balonu elinden kaçır. (geçişli/oldurgan)
 • Japon balığım bu sabah öldü. (geçişsiz)
 • Soğuk havalar balığımı öldür. (geçişli/oldurgan)

Ettirgen değiştir

"Geçişli" fiillere -dir, -t ve-r ekleri getirilerek oluşturulan yeni geçişli fiillere ettirgen fiiller denir. Bu fiiller eylemin özne tarafından ikinci ve hatta üçüncü bir varlığa yaptırıldığını ifade etmekte kullanılır:

 • yıkamak > yıkatmak
 • yıkatmak > yıkattırmak
 • duymak > duyurmak
 • duyurmak > duyurtmak
 • içmek > içirmek
 • içmek > içirtmek

Yukarıdaki örneklerde de görüleceği üzere aynı fiil ikinci kez ettirgen hâle getirilebilir:

 • Bu sabah sakalımı kestim. (geçişli)
 • Dün saçlarımı kestirdim. (geçişli/ettirgen)
 • Okul müdürü uygunsuz olduğu gerekçesiyle saçlarımı kestirtti. (geçişli/ettirgen. Aynı fiil ikinci kez ettirgen hâle getirilmiştir.)

Oldurgan fiiller de -geçişli olduklarından- ettirgen hâle getirilebilirler:

 • öldürmek (oldurgan) > öldürtmek (ettirgen)
 • Erkenden yattım. (geçişsiz)
 • Çocukları erkenden yatırdım. (geçişli/oldurgan)
 • Yurt müdürü nöbetçileri tek tek yatakhanelere göndererek tüm öğrencileri yatırttı. (geçişli/ettirgen)

Yapısına göre fiiller değiştir

Kelime yapısına göre fiiller basit, türemiş ve bileşik olmak üzere üç gruba ayrılır.

Basit fiiller, "kök" hâlindeki fiillerdir:

 • gel-, bak-, oku-

Türemiş fiiller, bir kökten yapım ekleri ile üretilmiş, "gövde" hâlindeki fiillerdir:

 • yazdır-, başlat-, -çıkart-, avla-, çocuklaş-

Bileşik fiiller, birden fazla kelimenin yeni bir fiil yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşmuş fiillerdir:

 • kapatabil-, koşuver-, bakakal-, düşeyaz- (kurallı bileşik fiiller)
 • ayak dire-, başına gel-, kafa şişir- (deyimleşmiş bileşik fiiller)
 • memnun ol-, beddua et- doğum yap- (yardımcı fiil ile oluşturulmuş bileşik fiiller)
 • dolup taş-, uçup git-, yazıp dur- (ikili bileşik fiiller)

Fiilimsi değiştir

Fiilimsiler fiillerin çeşitli ekler alarak cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan hâlleridir:

 • Yarın bize uğramanı istiyorum. (isim-fiil)
 • Ağlayan çocuğu bir külah dondurma ile teselli etti. (sıfat-fiil)
 • Birden zil çalınca havaya sıçradım. (zarf-fiil)

Dipnotlar değiştir

 1. ^ Özneyi bulmak için sorulan "ne" sorusuyla karıştırılmamalıdır.

Kaynakça değiştir

 • Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayım, 2009.
 1. ^ a b "fiil." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 18 Aralık 2012
 2. ^ "fiil." Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949. Türk Dil Kurumu. Erişim: 18 Aralık 2012
 3. ^ Sözcük türleri 13 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Türkceciler.com. Erişim: 18 Aralık 2012.
 4. ^ "yüklem." Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949. Türk Dil Kurumu. Erişim: 18 Aralık 2012
 5. ^ Ergin 292
 6. ^ Fiil çatısı 10 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Türkçeciler.com. Erişim: 18 Aralık 2012.
 7. ^ Sakça, Bülent (6 Temmuz 2009). "Edilgen Fiiller". 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2012. 
 8. ^ Zeus (7 Eylül 2009). "Dönüşlü fiiller". 3 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2012. 
 9. ^ Zeus (12 Kasım 2007). "İşteş fiiller". 3 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2012.