Aziz Nesefi

Azîz Nesefî: Azîzuddîn b. Muhammed Nesefî, VII/XIII. yüzyılın meşhur ariflerinden biri ve Sa’duddîn Hamevî (586/1190-649/1251)’nin müritlerindendir. Memleketi Nahşeb “Nesef” şehriydi, VII/XIII. yüzyılın sonlarında ölmüştür. Tanınmış Farsça eserlerinden Menâzilu’s-Sâi­rîn, Maksadu’l-Aksâ, Keşfu’l-Hakâik, Usûl u Furu’, Mebde’ u Me‘âd, Keşfu’s-Sırât ve İnsânu’l-Kâmil’i saymak mümkündür. Bazı kitaplarını Seyyid Tâcuddîn Eberkûhî’nin isteği üzerine yazmıştır. Tüm bu eserler­deki yazı üslubu sade, nesri her yerde fasih ve güzeldir. Güzel Farsça şiir­ler de söylemiştir. Aşağıdaki rubai ona aittir:

Zamanın avucunda benim gibi hor olan olmasın.
Mihnet görmüş, garip ve kederlenen olmasın.
Ne gün ne zaman, ne dost ne gönül,
Kafir bile böyle bir güne sahip olmasın.