Abdullah el-Hararî

Abdullâh el-Hararî eş Şeybi[1] el-Abderî[2] (1910 - 2 Eylül 2008), İslam alimi, muhaddis.

Yaklaşık olarak 1910 yılında Harar[3] şehrinde doğmuştur. Küçük yaştan beri kendisini İslami bilgileri öğrenmeye vermiş, yedi yaşındayken Kur'antertilen ezberlemeye başlamıştır. İslami ilimlerin tahsilini uluslararası düzeyde sürdürmüştür. Ahbaş Cemaati'nin (habeşiler) kurucusu olarak bilinir ve Vehhabilere karşı yaptığı reddiyelerle tanınmaktadır.

EserleriDüzenle

 1. Şerh Elfiyyet es-Suyûtî fi Mustalah el Hadîs: Hadis hakkındadır ve basılmıştır.
 2. Kasidet'un fi'l İtikad: Akaid ile ilgili yaklaşık olarak altmış beyitlik bir kaside hakkındadır ve basılmıştır.
 3. Es Siratu'l Mustekîm fi't Tevhid: Akait hakkındadır.
 4. Ed Delilu'l Kavim Ale's Sirat'ul Mustakim fi't Tevhid: Bir önceki kitabın açıklaması mahiyetindedir.
 5. Muhtasar Abdullah el Harari el Kafili bi ilmi'd Din ed Daruri ala Mezhebi'l İmami eş Şafi: Şafi mezhebine göre gerekli ilimler hakkındadır.
 6. Buğyetut-tâlib li marifet ilmiddînî el-vâcib (Bir önceki kitabın açıklaması hakkında)
 7. Et-taakkub el-hasîs ale men taane fîmâ sahhe mine'l-hadîs (Hadis ilmi hakkında basılmıştır. Müellif bu kitapta Nasır el-Albanîye karşı reddiyede bulunmuçtur.)
 8. Nusratu et-taakkub el-hasîs ale men taane fîme sahhe mine'l-hadîs (Nasır el-Albanîye karşı bir kitap)
 9. Er-ravâihuz-zekiyye fî mevlidi hayri'l-beriyye (Mevlit hakkında basılmıştır)
 10. Şerh akîde en-nesefiyye (Nesefî Akidesi’nin açıklaması hakkında basılmıştır)
 11. Şerh akîde et-tahâviyye (Tahavî Akidesi’nin açıklaması hakkında basılmıştır)
 12. Şerh elfiyet ez-zubed fi'l-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
 13. Şerh metn Ebî Şuca’ fi'l-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
 14. Şerh el-kavîm fi halli el-fazi'l es-siratilmustekîm (Akait hakkında basılmıştır)
 15. Şerh metn el-aşmâviyye fi'l-fıkh el-mâlikî (Malikî mezhebinin fıkhı hakkında)
 16. Şerh mutimmetu'l-ecrûmiyye fî en-nahuv (Nahiv ilmi hakkında)
 17. Şerh el-beykûniyye fi'l-mustalah (Hadis ilmi hakkında)
 18. Sarîhu'l-beyân firraddi ale men hâlefe'l-kur’ân (Kur’an’a muhalif olanlara karşı bir reddiye basılmıştır)
 19. El-mekâlât es-sunniyye fi keşfi dalâlât Ahmed İbn-i Teymiye (Ahmed İbn i Teymiye’ye karşı bir reddiye basılmıştır)
 20. Ed-dur en-nadîd Fî Ahkâm Et-Tecvîd (Tecvit hakkında basılmıştır)
 21. Şerh es-sıfat es-selase aşrete el-vacibete lillâh (Akait hakkında basılmıştır)
 22. El-akidetu'l-munciye (Bu, müellifin bir oturumda akait hakkında imla etmiş olduğu küçük bir risaledir)
 23. Şerh et-tenbîh li'l-imami eş-Şîrâzî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında tamamlanmamıştır.)
 24. Şerh menhec et-tullâb liş-şeyh Zekeriyya el-Ensarî Fîl Fikhi eş-Şâfiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında tamamlanmamıştır)
 25. Şerh Kitab Sullemittevfiki ilâ Mahabbetillâhi alettehkiki lişşeyh Abdullâh el-Belevî.
 26. Muhtasar Abdullâh el-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebi'l imami Mâlik (Maliki mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında basılmıştır)
 27. Muhtasar Abdullâh el-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebi'l imami Ebi Hanife (Hanefi mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında basılmıştır)
 28. Şerh Manzumeti es-Sabbân fi'l-arud
 29. El-Ğâratu'l imaniyyeti firraddi mefasidittahririyyeh (Hizbüttahrire karşı reddiye basılmıştır)
 30. Eddürretu'l behiyyeti fi halli elfazi'l akidetit-tahaviyyeh (Tahavi akidesinin şerhi hakkında basılmıştır)
 31. Risaletun fi raddi kavli'l ba'dı innerrasule ye'lemu kulle şey'in ye'lemuhullâhu (Peygamberin Allâh'ın bildiği her şeyi bildiğini iddia edenlere karşı reddiye basılmıştır)
 32. Et-tahzîr eşşer'iyyi'l vacib (Gerekli uyarılar hakkında basılmıştır)
 33. Manzumetu nasihatut-tullâb (Tamamlanmamıştır)
 34. Risaletun fi butlâni da'va evveliyyetin-nuri'l-Muhammedî (Peygamberin nurunun ilk yaratık olduğu iddiasının batıl olduğu hakkında basılmıştır)
 35. Et-Te'avunu alen-neyhi ani'l-munker (Kötülüklerden neyhetmede yardımlaşma- İslâmın esaslarıyla bağdaşmadığını öne sürdüğü görüşleri savunanlara karşı basılmıştır)

DipnotlarDüzenle

 1. ^ Şeybeoğulları, Kureyş Kabilesi'nden olan Abduddâr'dan gelmedirler. Onlar da bu zamana kadar "Şeybeoğulları" olarak tanınan Hacebe-i Kabe'dir. Onların nesebi, dedeleri Abduddâr'a kadar dayanır ki onun babası Kusay, Kabe'nin anahtarlarını Ebu Gabşan el Hazali'den satın almıştır. Muhammed peygamber anahtarların onlarda kalmasını sağlamıştır. (Sebâikuz-Zeheb s.68)
 2. ^ Abduddâroğulları Peygamberin dördüncü nesilden olan dedesi Kusay bin Kilâb'tan gelmedirler. (Sebâikuz-Zeheb s. 68)
 3. ^ Harar, Afrika'nın iç bölümünde bulunmaktadır. Onu, doğuda Somali Cumhuriyeti, batıda Habeşistan, güneyde Kenya ve kuzeydoğuda Cibuti sınırlandırır. Somali, 1886-1887 (1304 Hicri) yılında işgal edilip beş parçaya bölünmüştür. Böylelikle Batı Somali bölgesi (Harar) Habeşistan'ın sınırları içine girmiştir

Dış bağlantılarDüzenle