İbn Arabşah

İbni Arabşah (d. 1389, Dımaşk - ö. 1451, Kahire), Arap din ve tarih bilgini.

Bir dönem Edirne'de yaşamış ve Farsça eserleri Türkçeye çevirmiştir.

KitaplarıDüzenle

 1. Ukûd-ün-Nasîha
 2. Mir’ât-ül-Âdâb: Me’ânî ve beyân ilminin esaslarını anlatan 2000 beytlik manzum bir eserdir.
 3. Hitâb-ül-İhâb-in-Nakîb ve Cevâb eş-Şihâb-üs-Sâhib,
 4. Maraznâme,
 5. Câmi’ ul-Hikâyât Tercümesi,
 6. Ebü’l-Leys Tefsîri Tercümesi,
 7. Ta’bîr-ül-Kâdirî Tercümesi,
 8. Tercümân-üt-Terâcim bi Müntehel-Arab fî Lügat-it-Türk vel-Acem vel-Arab: Lügat ilmine dâirdir.
 9. Acâib-ül-Mahdûr fî Nevâib-üt-Teymûr: Timur Hanın yaşadığı dönemdeki târihe dâirdir.
 10. Te’lif-üt-Tâhir fî Şeyh-il-Mâlik ez-Zâhir Ebî Sa’îd Çakmak: Mısır Sultânı Melik Zâhir’in zamânını anlatan ve onu medh eden bir eserdir.
 11. Fakîhat-ül-Hulefâ ve Mufâkahât ez-Zürefâ: Ahlâka dâir yazılmış bir eserdir.
 12. El-Ikd-ül-Ferîd fî İlm-it-Tevhîd,
 13. Gürret-üs-Siyer fî Düvel-it-Türkî vet-Tatar.