İbnü's-Salah Şehrezûrî

Kürt İslam bilgini

İbn-i Salah (d. 1181, Şehrizor - 1245, Bağdat) Kürt hadis âlimi ve fakih.[1] Şehrizor'da doğmuştur, asıl adı Osman bin Abdürrahmân bin Osman bin Mûsâ bin Ebi’n-Nasr el-Kürdî eş-Şehrezûrî’dir. Künyesi, Ebû Amr, lakabı Takiyyüddin'dir ancak, 'İbn-i Salah' diye anılmıştır.[2]

İbn Salah el-Kurdî
Doğum 1181
Şehrizor, Şerehan Köyü
Ölüm 1245
Bağdad, Irak
Kariyeri
Etkilendikleri Gazzâlî, Ebu'l-Fadl İbn-ül Mazemden, Şeyh Muvaffakuddin Makdisi, Muhammed bin Alvan
Etkiledikleri İbn-i Hallikân

Eğitim DönemiDüzenle

Lügat ve edebiyat ilminde de alim idi. Önce babasından ders alıp, fıkıh ilmini öğrendi. Babası Abdurrahman bin Osman zamanında, alimler arasında çok meşhur bir alim idi. Oğluna bir müddet ders verdikten sonra, ilim öğrenmesi için Musul'a gönderdi. Musul'da İbn-üs Semin meşhur Ebu Cafer Abdullah bin Ahmed el-Bağdadiden hadis-i şerif dinledi. Daha sonra Bağdad'a gitti. Orada Ebu Ahmed bin Sekine ve Amr İbni Taberzed'den hadis-i şerif dinledi. İlim öğrenmek için pek çok yere gitti. Hemedan'da; Ebu'l-Fadl İbn-ül Mazemden, Nişabur'da; Mensur, Müeyyid, Zeybeb binti Ebil-Kasım ve bunların tabakalarından, Merv'de; Ebu Muzaffer İbni Semani ve diğerlerinden, Dımeşk'te; Kadı Cemaleddin Abdussamed İbni el-Harestani, Şeyh Muvaffakuddin Makdisi, Şeyh Fahrüddin İbn-i Asakirden Halep'te; Ebu Muhammed bin Alvan, Harran'da; Hafız Abdulkadir'den Hadis dinleyip, ilim aldı.

EserleriDüzenle

  • İbni’s-Salâh Mukaddimesi, Bu serde Hadis konularının ele alınmıştır
  • Siyânetü Sahihi Müslim mine’l-ihlâli ve’l-galat ve himâyetühû mine’l-iskati ve’s-sakat: On bölümden oluşan eserde Sahih-i Müslim adlı hadis eseri hakkında bilgiler verilmiştir.
  • Şerhu müşkili’l-Vasıt: Gazzâlî’nin eserine yönelttiği tenkitlerden ve bazı tashihlere de yer verilmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 21; s. 198.
  2. ^  Mu’cem-ül-müellifîn cild-6, sh. 257