Yol Ayrımı (broşür)

Broşür

Kurtuluş Hareketi tarafından 1976 yılında daktilo ile yazılan ve teksir makinesi ile çoğaltılan broşür.

Broşüre isini veren “Yol ayrımı” sözcükleri, “1971 hareketi” diye nitelenen, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi ve Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist’nin ortaya çıkışını ve silahlı mücadele girişimleriyle özellikle tarihsel Türkiye Komünist Partisi’nin temsil ettiği geçmiş sosyalist hareketten kopuşu anlatıyordu.

Broşüre göre, bu üç hareket, kendi öz güçlerine dayanarak “proletaryanın kendi silahlı gücünü yaratmak doğrultusunda mücadele” etmiş, böylelikle o güne kadar solda egemen olan “kendi öz gücüne güvenmeme” ve “kendi sağındaki güçlerden medet umma” anlayışını yıkmış, bir “dönüm noktası” yaratmışlardı.

Üç hareketin de silaha sarılmaları değil, kitlelerden kopuk bir silahlı mücade­le yürütmüş olmaları ise en büyük yanlışlarıydı.

Broşürün yazarı olan Kurtuluş Hareketi'nin önder kadroları, içinden geldikleri THKP-C’yi “kitle bağlarını ge­liştirmek suretiyle, sıcak mücadeleyi adım adım bunun üzerine inşa etmek yerine, kitlelerden kopuk bir silahlı mücadeleyi” seçtiği için eleştiriyorlardı. “Öncü savaşı anlayışı”, “sınıf savaşını salt silahlı mücadeleye”; silahlı müca­deleyi de “bir avuç proleter devrimcisinin oligarşi ile savaşma” indirgemişti. Oysa “silahlı mücadele” için “uzun bir hazırlık dönemi” gerekliydi.

Çin-Sovyet ayrılığı sürecinde taraf tutan iki ve Sovyetik ya da Maocu diye ayrışan hareketlerin “geçmişin kendi öz gücüne dayalı bu silahlı mücadele başkaldırısını" inkâr ettikleri için eleştiren "Yol Ayrımı" broşürü, gerçek sorunun “ülke şartlarında nasıl bir silahlı mücadele verileceği­ni bulmak” olduğunu dile getiriyordu. Kurtuluşçulara göre, geçmişte sosyalist hareketin asıl zaafı “işçi sınıfıyla bütünleşmemiş bir aydın hareketi olması”ydı. İşçi sınıfının, özellikle de sa­nayi proletaryasının öncü unsurlannı birleştirecek bir işçi sınıfı partisi yara­tılmalıydı. Sosyalist hareketin sınıf temeline oturmasıyla, soldaki bölünmüş­lükler de kendilerini anlatmakta güçlük çekecekti.

Kurtuluş Hareketi, "Yol Ayrımı" broşürü ile 12 Mart Muhtırası sonrasında THKO, THKP-C ve TKP (ML)’nin yenilgiyle sonuç­lanan gerilla savaşı girişimlerinin, her üç örgütün, özellikle de THKO ve THKP-C’nin geride kalan militanlannda görülen, Marksist-Leninist görüşün kla­sik kaynaklanna dönerek, geçmiş çizginin köklü bir eleştiriye tabi tutulma­sı genel eğiliminin bir parçasını temsil ediyordu. Her üç hareketin geride kalan militanları, kitlelerden kopuk gerilla savaşının, geleneksel komünist ilke­lerden bir sapma olduğu konusunda neredeyse hemfikirdi.

Teksir ile çoğaltılan broşür, Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin Haziran 1976'da çıkan ilk sayısında da yayınlandı ve Kurtuluş Hareketi'nin öncü metinlerinden biri olarak anıldı.