Susulu

Susulu – Türk ve Altay mitolojilerinde ve masallarında Deniz kızı. Susılı veya Susuna (Susona) olarak da söylenir. Sukızı veya Suvkıs da denir. Denizde yaşayan çok güzel dişi varlıklardır. Kuyruğu balığınki gibidir. Nerdeyse tüm Dünya mitolojilerinin ortak figürlerinden biridir. Çok güzel bir kız görünümündedir. Cinsel çağrışımları bulunur. Deniz kıyılarındaki kayalıklarda şarkı söyler. Balığınki gibi bir kuyruğu vardır. Sudan dışarı çıkınca ya ölür ya da kuyruğu ayaklara dönüşür ve insan olur.

EtimolojiDüzenle

(Su/Suv) ve (Sus) kökünden türemiştir. Su kökü ile bağlantılıdır. Susamak fiili ile ilgilidir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle