Poliçe (sigorta)

Sigorta poliçesi, bir sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren belge.

Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığı için bir şart değildir. Diğer bir deyişle, ortada bir poliçe olmasa da sigorta teminatı var olur ve sözleşmenin tarafları (sigortacı ile sigortalılar) hak sahibi olabilirler. Poliçenin kaybolmasıyla da sigortalının herhangi bir hakkı zarar görmez. Ancak poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığını ve koşullarını gösteren önemli bir ispat unsurudur.

SİGORTA POLİÇESİ (INSURANCE POLICY)

Sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı, yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.[1]

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri

değiştir

Türk sigorta hukukunun temelini oluşturan Türk Ticaret Kanunu'ndaki[2] poliçeyle ilgili bazı maddeler aşağıda belirtilmiştir.

Sigortacının poliçeyi imzalama ve sigortalıya verme yükümlülüğü:

"Madde 1263. Sigortacı sigorta ettirene sigorta mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösteren ve kendi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. Sigortacı istediği takdirde, sigortalı dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir örneğini imzalayarak sigortacıya vermekle mükelleftir."[2]

Poliçenin üzerinde bulunması gereken bilgiler:

"Madde 1266.
 1. Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ve ikametgâhları;
 2. Sigortanın mevzuu;
 3. Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlıyacağı ve son bulacağı an;
 4. Sigorta bedeli;
 5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri;
 6. Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarıyacak bütün haller;
 7. Tanzim tarihi."[2]

Sigortacının poliçeyi 24 saat içinde teslim etme zorunluluğu:

"Madde 1267. (...) mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele bir tellal vasıtasiyle yapılmış ise en geç on gün içinde sigortacı poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermeye mecburdur. Aksi takdirde sigorta ettiren kimse sigortacı ile sigortaya aracılık yapan tellaldan tazminat istiyebilir."[2]

Sigortalı poliçeyi teslim aldığında prim ödeme borcu doğar:

"Madde 1295. (Değişik madde: 21/06/1994 - KHK - 537/2 md.) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir."[2]

Poliçenin bölümleri

değiştir

Bir sigorta poliçesi üzerinde genellikle bulunan bölümler şunlardır:

 • TTK 1266. maddede belirtilen riske (örneğin sigortalı aracın plaka numarası), sigortalıya ve sigortacıya dair bilgiler.
 • Sigorta genel şartları.
 • Özel şartlar, klozlar.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "tsrsb.org'dan alıntı". 9 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2020. 
 2. ^ a b c d e "Türk Ticaret Kanunu". 7 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Temmuz 2007.