Nayman Ana – Türk ve Kırgız efsanelerinde adı geçen söylence kişisi. Mankurt destanında oğlunu kurtarmaya çalışırken ölen kadın. Mankurt haline dönüşen oğlu tarafından öldürülmüştür. Ruhu Dönenbey (Dönenbay) adlı bir kuşa dönüşmüştür. Mezarı kutsallık kazanmıştır. Naymanlar adlı bir Türk-Moğol boyu ile ilişkilidir. Moğolların sekiz boyunun anası sayılır.

Etimoloji değiştir

(Nay/Yay) kökünden türemiştir. Yayan, doğuran demektir. Moğolca sekiz rakamı ile ilişkilidir.

Kaynakça değiştir