Meşrepzade Mehmed Arif Efendi

Osmanlı şeyhülislamı

Meşrepzâde Mehmed Arif Efendi (d. 1791 – ö. 1858), Osmanlı ilim ve devlet adamıdır.

Meşrepzâde Mehmed Arif Efendi
Doğum1791
İstanbul
Ölüm1858
İstanbul
MeslekAlim, müderris, kadı, eğitimci, Osmanlı Devleti şeyhülislamı.

Tanzimat döneminin ünlü şeyhülislamlarından birisidir. Tanzimat reformlarını benimsemiş bir devlet adamıdır.

Yaşamı değiştir

1791’de dünyaya geldi. Babası, Müderris Şatırzade Emin Efendi’dir[1].

Medrese öğreniminden sonra müderrislik ve kadılık yaptı. Fıkıh ilminde uzmandı. 1818'de Selanik kadisi, 1826’da Mekke kadisi ve fetva emini, 1846’da Anadolu kazaskeri, 1848 sonlarinda Meclis'i Vala mufettisi.' Haziran 1851’de Rumeli kadısı oldu. Devrin önemli bilim adamlarını bir araya getiren Encümen-i Daniş'e üye olarak görevlendirildi.[2]

21 Mart 1854 - 16 Aralık 1858 tarihleri arasında şeyhülislamlık yaptı. Tanzimat reformlarını benimseyen Meşrebzâde’nin şeyhülislamlık döneminde kadılıktan naibliğe geçiş dönemi başlamış ve “Muallimhanei Nüvvab” adlı 3 yıllık bir okul kurulmuştur[3]

16 Aralık 1858'de İstanbul'da vefat etmiştir ve mezarı sur dışında Mustafa Paşa Tekkesi yanındadır.

Değerlendirilmesi değiştir

Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirir:[2]

Fakih, âlim ve fazıldı.

Notlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir

  • Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III say.275 [1]
  • İpşirli, Mehmet (1999) "Mehmet Arif Efendi (Meşrebzade)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, C.2 s.107-108, ISBN 975-08-0073-7
  • Meşihat-i Celiye-i İslamiyye Heyeti,
    • Osmanlıca: (1334/1916) Ìlmiyye Salnamesi, Ìstanbul:Matbaa-i Amire s.591-592
    • Yeni Türkçe}: (Haz. Seyit Ali Kahraman, Ahmed Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş) (----) İlmiyye Salnamesi, İstanbul:İşaret Yayınları, ISBN 975-350-064-5
Önce gelen:
Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi
Osmanlı Şeyhülislamı
21 Mart 1854 - 16 Aralık 1858
Sonra gelen:
Mehmed Sadeddin Efendi