Kullanıcı:Helin kuss/deneme tahtası

YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI (Yeni Konsept)Düzenle

Yeni medya okuryazarlığı 21. yüzyılda medya okuryazarının sahip olması gereken becerileri kazandırmak adına farkındalık yaratan öncü bir eğitim hareketidir.


Web 1.0 dan web 2.0 ye geçişle başlayan ve bu başlangıcın sonucunda ortaya çıkan Yeni Medya kavramı, etkileşimli iletişime yeni bir boyut kazandırdı.Bunun sonucunda medya okuryazarlığından ayrılan, yeni medya okuryazarlığı terimi, geleneksel medyadan farklı olarak, interaktif medyayı, internet ağlarını ve sosyal medyayı analiz etmek için kullanılır.


Yeni medya okuryazarlığı için bazı temel yetkinlikler gereklidir. Bunlar:


·      ERİŞİM : Medya ve teknoloji araçlarını beceriyle kullanmak, diğerleriyle uygun ve ilgili bilgileri paylaşmak.

·      ANALİZ VE DEĞERLENDİRME : Mesajların olası etki veya sonuçlarını değerlendirirken mesaj kalitesini, doğruluğunu, güvenilirliğini ve bakış açısını analiz etmek için mesajlar ve eleştirel düşünmeyi kullanma.

·      ÜRETİM : Amaç, hedef kitle ve kompozisyon teknikleri bilinciyle, kendini ifade etmede yaratıcılığı kullanarak içerik üretme veya oluşturma.

·      YANSITMA: Sosyal sorumluluk ve etik ilkeleri kişinin kendi kimliğine, yaşam deneyimine, iletişim davranışına ve tutumlarına uygulaması.

·      EYLEM: Bilgiyi paylaşmak ve aile içinde, işyerinde, toplumsal gruplardaki sorunları çözmek için bireysel ve işbirliği yaparak çalışmak ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde faaliyet gösteren bir topluluğa üye olarak katılmak.


Yeni medya okuryazarlığı kişiler arası iletişimden, eğitime,  siyasi tartışmalardan ve sanatsal ifade tarzlarına kadar değişen çeşitli amaçlar için gerekli temel yazma becerilerinin, bilgisayar programı yönetiminin, bilgiye erişim ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımının geliştirilmesi ile ilgili teknik becerileri de içermektedir. Farklı özelliklerdeki kitle iletişim araçları tarafından dağıtılan mesajların doğru alınabilmesi, algılanabilmesi, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi, gerçek ile kurgulu içeriğin ayrımının yapılabilmesi, kitle iletişim araçlarının sunduğu dünya ile gerçeğin aslında aynı olmayabileceğinin anlaşılması, medyanın yönlendirme ve yönetme fonksiyonlarının olduğunun farkına varılabilmesi, mesajı gönderenlerin kendi düşüncelerini empoze etme gayreti içinde olabileceklerinin değerlendirilmesi gibi hedefleri içermektedir. Yani yeni medya okuryazarlığı, kaynağı kim ya da ne olursa olsun, her türlü bilgiyi bir değerlendirmeye tabi tutup onu doğru ve yerinde kullanmayı bilen bireyler olmayı, bu hususta bilinçli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


[3]Yeni medya okuryazarlığı, aktif ve katılımcı yurttaşlık, demokratik ve çoğulcu bir toplumsal ve siyasal düzen ile önyargılar ve nefretten arındırılmış bir iletişim zemininin kurulmasını hedefleyen politik bir duruştur. Bu anlamda yeni medya okuryazarlığı çok farklı disiplinlerin, çok farklı kaygıların, bireylerin, kurum ve kuruluşların kesişim noktasında yer alan çok boyutlu ve çok ortaklı bir süreçtir.

Kaynakça


Hobbs, R. (2010a). Digital and Media Literacy: A Plan of Action, The Aspen Institute Washington, D.C. 20036


Kellner, D. (2014). New Media and New Literacies: Reconstructing Education for the New Millennium.