Kantitatif tarih ya da nicel tarih tarih araştırmalarında istatistiksel veriler ve bilgisayar araçlarının kullanılması olarak genellenebilir. Değişen tarih yazımlarında özellikle toplumsal tarihe olan ilginin artmasıyla sıradan insanlar veyahut "kitleler" de tarihin kapsam ve ilgi alanına dahil oldular. Ekonomi tarihi ile doğrudan ilinti olan bu yöntemin ortaya çıkmasında ekonomik büyüme ve toplumsal değişimler başat rolü üstlendi. 1960'lardan sonra bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve bilgisayara erişimin kolaylaşması sürece ivme kazandırdı.Böylece tarihyazımındaki sayısal alana ilişkin veriler insan yardımı olmaksızın ortaya konulabilir hale geldi.[1]

Bu yaklaşımda evvelki tarihyazımlarında tahmini olarak verilen kitle sayıları daha mutlak halde verilmesine olanak tanındı. Örneğin Yeni Dünya'ya göç ettirilen kölelerin 15-20 milyon arasında olduğu düşünülürken Philip Curtin Atlantik Köle Ticareti: Bir Sayım adlı 1969 tarihli sayısal eserinde bu sayısının fazlasıyla abartılı olduğu sonucuna vardı. Bu çalışmada ortaya konan değerler Amerika ve Afrika'nın demografik ve sosyal yapısı üzerine yapılacak araştırmacılar için sağlam bir dayanak oldu.[2]

Kantitaf araştırma yönteminin amacı tarihyazımında verilen sayısal değerlere ilişkin şüpheyi asgari düzeye indirgemektir. Verilen değerler kimi zaman teknik ve her okuyucunun anlayabileceği türden değildir. Buna örnek olarak Economic History Review ve The Journal of Economic History'de sunulan ciltler verilebilir.[3]

Hülâsa kantitatif tarihçiler geçmiş hakkında öne sürülecek olgusal önermelerde daha fazla kesinlik kazandırmışlar ve tarihin bir bilim dalı olarak görülmesine ciddi bir katkı yapmışlardır. Demografi, iktisat ve kent tarihi başta olmak üzere muhtelif tarihyazımlarında kantitatif araştırma yöntemi önemini korumaktadır.[4]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Tosh, John (1984). Tarihin Peşinde. Arıkan, Özden tarafından çevrildi (Ekim 2013 bas.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. ss. 179-81. ISBN 9-789753330619. 
  2. ^ Tosh 2013, s. 182-83.
  3. ^ Tosh 2013, s. 182.
  4. ^ Tosh 2013, s. 198-200.