Hasan Sırrı Bey

Osmanlı eğitimci

Örikağasızade Hasan Sırrı Bey (1861 - 1939) II. Abdülhamid döneminde yetişen ve kırk yıla yakın devlet hizmetinde bulunmuş idareci ve eğitimci.

II. Abdülhamid döneminde Mâbeyn-i Hümâyun mütercimliği yapmış, Maarif Nezareti ve Rüsumat Emaneti mektupçuluğu görevlerinde bulunmuş, Darülmuallimin ve Mekteb-i Hukuk'ta dersler vermiştir. Divan şairi Ahmet Nafiz Paşa'nın oğlu, yazar Nahid Sırrı Örik'in babasıdır.

1882 yılında Mülkiye Mektebi'ni bitirdi. Aynı yıl maaşsız olarak Hariciye Nazırlığı Tahrirat-ı Hariciye Kalemi mülâzımlığı (stajyerliği) ile göreve başladı ve ek görev olarak Erkek Muallim Mektebi'nde coğrafya dersleri verdi. 1884 yılında Yıldız Sarayı tercümanlığına atandı.

1887 yılında İstanbul Hukuk Mektebi'nde tarih-i umumî öğretmeni oldu. 1891 yılında Maarif Nazırlığı mektupçuluğuna, daha sonra Zat İşleri Başkanlığına tayin edildi. 1893 yılında Darülfünun Devletler Hukuku Müderrisi, 1903 yılında Şurâ-yı Devlet Tazminat Dairesi üyesi, 1904 yılında Rüsumat Emâneti Mektupçusu, 1907 yılında Rüsumat Emini ve 1909 yılında Rüsumat Umum Müdürü oldu. 1919 yılında emekliye ayrıldı.

Shakespeare'in Türkler, İslâmiyet ve Yahudilerle ilgili hakaret dolu cümlelerini ve sözlerini hafifleterek ya da çıkararak tercüme ettiği iki eser, duru bir Türkçe ve dikkatlice yapılmış olmaları bakımından önem taşımaktadır.

Eserleri

değiştir
Anı
  • Saray İdaresinin İç Yüzü (Vakit Gazetesi, sayı: 2457-2485. 29 Teşrin-i Evvel 1340, 28 Teşrin-i Sâni 1340/1924 tefrika).
Çeviriler
  • Venedik Taciri (H. Y. imzasıyla, 1884).
  • Sehv-i Mudhik (Yanlışlıklar Komedyası. 1S87).
Diğer
  • Muhtasar Osmanlı Coğrafyası (3. bas. 1892. 1897. 1898)
  • Tarih-i Umumi (1892. 1893).
  • Yeni Kıraat (1900. 1913).
  • Hukuk-ı Düvel (1896, 1910),
  • Hukuk-ı Düvel Nokta-i Nazarından Osmanlı-İtalya Muharebesi (1914)

Kaynakça

değiştir