Gregori Palamas

Gregori Palamas

Gregori Palamas (Γρηγόριος Παλαμάς) (1296–1359) İsihazm'ın başta gelen Teoloji savunucusu olan Yunanistan'da bulunan Aynoroz keşişi ve Selanik Başpiskoposudur. Bazen Palamizm ismi de verilen öğretileri, İsihazm'ı savunan yazıları ile vücut bulmuştur. Takipçilerine, Palamite ismi verilir.

Aziz Gregori Palamas
Gregor Palamas by North Greece anonym (15th c., Pushkin museum).jpg
1368 yılında Aziz Gregori için boyanmış orijinal ikonannın erken kopyası (Puşkin Muzesi, Moskova)
Selanik başpiskoposu
Doğum c. 1296
Konstantinopolis
Ölüm 1357 ya da 1359
Selanik
Kutsayanlar Doğu Ortodoks Kilisesi
Melkani Rum Katolik Kilisesi[1]
Ukrayna Rum Katolik Kilisesi [2]
Aziz ilanı 1368, Konstantinopolis Patrik Filotheos Kokkinos tarafından
Türbe Selanik
Yortu Büyük Perhiz'in ikinci pazr günü
14 Kasım
Simge Uzun, sivri koyu sakal, Piskopos olarak yetkili, incil ya da tomar tutan, sağ eli takdis için kalkmış
Etkilenen Nilus Cabasilas, Nicodemus the Hagiorite, John Meyendorff

Palamizm gerçek bir ruhanî yaşam yoluyla insanın ilâhî nura, Tanrı’nın gerçek müşahedesine varacağı görüşünü savunuyordu.Bizans’ta 1351 dinî konsil palamizmi onaylamıştı. Palamas, Bizans’ta Latinler’e, Batı Katoliklik taraftarı aydınlara karşı yazılarıyla mücadele etti ve kilisenin Ortodoks görüşünü hararetle savundu.[3]

KaynakçaDüzenle