Genitivus absolutus

Grekçe'de bir yan cümle kurma biçimi

Genitivus absolutus, Grekçede partisiplerin kullanıldığı özel bir ifade biçimi. Latincedeki ablativus absolutus ile benzerlik göstermektedir. İsmin tamlayanı olan -in halinin (yani genitif) eklerini taşımak zorundadır. Genellikle geçmiş zaman ya da şimdiki zamanlı yan cümlelerin ifade edilmesinde kullanılır.

ÖrneklerDüzenle

Genitivus absolutus oluşturulurken genellikle bir partisip ve bu partisipin cinsiyet, tekillik-çoğulluk ve hâl açısından uyumlu olduğu bir isim gerekir. Bazı örnek cümleler;

  • τῶν ἀνδρῶν πολεμούντων αἱ γυναῖκες μόναι οἴκοι εἰσίν (Erkekler savaşırken, kadınlar yalnız başlarına evdeler.)
  • τοῦ δεσπότου κελεύσαντος οἱ δοῦλοι ἤργαζον (Efendileri emrettikten sonra, köleler çalışmaya başladılar. )
  • ἐκ τούτου συνελθόντων εἶπε Ξενοφῶν τάδε (Onlar toplandıktan sonra Ksenofon şunu söyledi)
  • ἔαρος ἀρχομένου, οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον (Bahar başlarken, Atinalılar Prokonnesos'a yelken açtılar)