İletişim Başkanlığı

Türkiye cumhurbaşkanlığına bağlı devlet kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı, cumhurbaşkanlığına bağlı olarak devletin her türlü iletişim, basın, yayın ve bilgi alışverişi faaliyetini denetleyen ve idare eden kurumdur. 24 Temmuz 2018 tarihinde kuruldu ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün yerini aldı.[2]

İletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı logo.svg
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 24 Temmuz 2018 (4 yıl önce) (2018-07-24)
Önceki kurum
  • Matbuat Müdürlüğü (1862-1922)
  • Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi (1920-1931)
  • Matbuat Umum Müdürlüğü (1933-1943)
  • Basın Yayın Müdürlüğü (1943-1949)
  • Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü (1949-1957)
  • Basın Yayın Genel Müdürlüğü (1957-1984)
  • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (1984-2018)
Türü Devlet kurumu
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres Kızılırmak, Ankara
Yıllık bütçe ₺422.754.000 (2021)[1]
Yönetici(ler)
Alt birimler
Web sitesi i̇letisim.gov.tr

TarihiDeğiştir

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki çeşitli milletlerin gazete çıkarması, Türkçe gazetelerin yayımlanması ve nihayetinde Türklerin de gazete çıkarmaya başlamasıyla gazetenin önemini anlayan devlet idaresi, resmi bir gazetenin çıkarılmasını istemiştir. Bunun yanında sayıları gün geçtikçe artan gazetelerin bir nizama kavuşturulması için idari bir yapının lüzumu fikrinden hareketle 1862 yılında Maarif-i Umumiye Nezaretine bağlı olarak Matbuat Müdürlüğü kurulmuştur. Matbuat Müdürlüğünün görevleri, 1864 yılında ilk kez çıkarılan Matbuat Nizamnamesi ile tespit edilmiştir. Ancak Matbuat Müdürlüğünün İstanbul’da bulunması nedeniyle Millî Mücadele sırasında 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeni bir yapılanmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir. Millî Mücadele’nin başarılı olması, milletin inancının sağlanması, milletin birlik ve beraberliği ile verilen mücadelenin yurt içi ve yurt dışında anlatılması amacıyla gerekçesini bizzat Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kaleme aldığı 7 Haziran 1920 tarih ve 6 sayılı “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Teşkiline Dair Kanun” ile TBMM ve aynı zamanda İcrâ Vekilleri Heyeti Reisi’ne doğrudan bağlı olarak “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” kurulmuştur. Millî Mücadele davası ile doğan “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi” yalnız matbuat emirlerinin tamamının kaynağı olmakla bırakılmamış, iç ve dış yayınlar aracılığıyla aydınlatma ve istihbarat işleriyle ilgilenmek görevleri de uhdesine verilmiştir. 25 Aralık 1920’de Dışişleri Bakanlığı'na bağlanan Müdürlüğün çalışmalarına 1931 yılının Bütçe Kanunu ile son verilmiş, Müdürlük 1933’te “Matbuat Umum Müdürlüğü” adıyla bu kez İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak yeniden kurulmuştur. 1940 yılında Başbakanlığa bağlanmış, 1943’te “Basın Yayın Müdürlüğü”, 1949’da Basın Yayın ve Turizm Müdürlüğü adını aldı. 1957’de “Basın Yayın Genel Müdürlüğü” adıyla Basın Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanan Genel Müdürlük, 1963’te yeni kurulan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bünyesinde yer almıştır. Daha sonraki dönemlerde çalışmalarını farklı isimler altında ve değişik bakanlıklara bağlı olarak sürdüren Genel Müdürlük, 18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başbakanlığa bağlı “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” adı altında teşkilatlandırılmıştır. Nihayet 24 Temmuz 2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü lağvedilerek özellikle kamu diplomasisi ve stratejik iletişim alanlarını da kapsayan yeni bir vizyonla cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetine devam etmektedir.[3]

GörevleriDeğiştir

Başkanlığın görevleri cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde şunlardır:[4]

 • Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak.
 • Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.
 • Türkiye'nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, uluslararası platformlarda, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek.
 • Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak.
 • Yabancı ülkelerde Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye'nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek.
 • Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak.
 • Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.
 • Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
 • Görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak.
 • Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak.
 • Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek.
 • Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.
 • Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.

TeşkilatıDeğiştir

İletişim Başkanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşur. Merkez teşkilatında Başkanlık Makamı, 2 başkan yardımcılığı, 1 özel kalem müdürlüğü, 1 hukuk müşavirliği ve 8 daire başkanlığı bulunmaktadır.[3]

İletişim Başkanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşur. Merkez teşkilatında Başkanlık Makamı, 2 başkan yardımcılığı, 1 özel kalem müdürlüğü, 1 hukuk müşavirliği ve 8 daire başkanlığı bulunmaktadır.[3]

Merkez Teşkilatı:

 • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi[5]
 • Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı[6]
  • Dezenformasyona Mücadele ve Kriz Yönetimi Koordinatörlüğü[7]
  • İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü
  • Stratejik İletişim Koordinatörlüğü
 • Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Tercüme Dairesi Başkanlığı
 • Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı[8]
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
  • Sivil Savunma Uzmanlığı
  • Kurum Hekimliği
  • Koruma ve Güvenlik Amirliği
  • Garaj Amirliği
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  • Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği
  • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü

Taşra Teşkilatı:

İletişim Başkanlığının taşra teşkilatında 18 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.[3] Bu bölge müdürlükleri Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon'da bulunmaktadır.

Yurtdışı Teşkilatı:

Yurtdışı teşkilatı 38 İletişim Müşavirliği ve 1 İletişim Ataşeliğinden oluşmaktadır.[3][9]

BaşkanDeğiştir

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı, doğrudan cumhurbaşkanının emri altında çalışır. Belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. Başkanlığın bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar. Başkanlığın yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar. Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar. Tanıtma Fonuna ilişkin incelenen projelerin kabulünü ve denetim sonuçlarını Cumhurbaşkanının onayına sunar. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Başkan, görevlerin yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.[4]

Başkan Görev başlangıcı Görev bitişi
1 Fahrettin Altun 24 Temmuz 2018 görevde

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/202012-B39.pdf}}
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 28 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Ağustos 2018. 
 3. ^ a b c d e "İletişim Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Planı" (PDF). Stratejik Plan. İletişim Başkanlığı. Aralık 2019. 19 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Aralık 2020. 
 4. ^ a b "İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi" (PDF). Resmî Gazete. 24 Temmuz 2018. 26 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2020. 
 5. ^ "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi oluşturuldu". www.iletisim.gov.tr. 15 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2023. 
 6. ^ "İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamaesi" (PDF). T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı. 18 Eylül 2020. 18 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Eylül 2020. 
 7. ^ "Mevzuat Bilgi Sistemi". www.mevzuat.gov.tr. 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022. 
 8. ^ "Mevzuat Bilgi Sistemi". www.mevzuat.gov.tr. 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2022. 
 9. ^ "resmi gazete" (PDF). cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı huku ve mevzuat genel müdürlüğü. 26 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 ağustos 2022.  Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım)