Bursalı Abdüllatif Efendi

Bursalı Abdüllatif Efendi (1776, Bursa - 1831, a.y.), Osmanlı dönemi din alimi ve mutasavvıf.

Halvetiyye-i Mısriyye'ye ait 'Gazzi dergâhı' şeyhi olduğu için 'Gâzizâde' olarak da bilinen alim, dedesi İzzizâde Mustafa Nesib Efendi'den ilk eğitimi alarak Halvetiyye tarikatına girdi. Kadiriyye , Celvetiyye ve Nakşibendiyye tarikatlarından da icazet alan alim uzun yıllar Ulu Cami'de ders verdi. 1831 yılında Bursa'da vefat etti.

Fütuhât-i Kenz-i Kur'an ve Zübdet'ül Beyân isimli tefsirlerin yanı sıra nâsih ve mensuh ile ilgili bir de eser yazmıştır. Eserlerinin bir kısmı Bursa'da Orhan Gazi Camii’ndeki kütüphanededir. Bursa şehrinde, İsmail Hakkı Bursevi'den sonra en çok esere sahip alimdir.

EserleriDüzenle

 • Temhid'ül Makâmât
 • Rûh'ül Kuds
 • Risâlet'üz Zînet-ü fi'l Meslek'il Aliyye
 • Andelib'ül Uşşâk fi's Semâi
 • Risâlet'ül İbârât ve't Ta’bir
 • Risâlet'ül Cihad
 • Kerâmât'ül Evliya
 • Redd'üz Zenâdıka
 • İrşad-ü Ehl'is Sülûk
 • Mecmuat'ül Fevâik
 • Mecâlis
 • Tefsir'ül Fatiha
 • Fütuhât-ı Kenz-i Kur’an
 • Menâkıb-ül-evliyâ
 • Vakâyi-i Baba Paşa
 • Tercümet-üz-zâhire
 • Dürret-ül-Beyzûri fî beyân-i mevlid-il-Mustafâ
 • İhtisâr-ı Fürûk-ı Hakla,
 • Pertev-i Envar
 • Hâşiye-i Dürer
 • Mergûb'üs Sâlikin
 • Nâsih ve mensûh
 • Vâkıât
 • El Müntehâb min Lügat'il Arab