Bağlantı dengesizliği

Genetikte, bağlantı dengesizliği iki veya daha fazla lokusun alellerin rastgele olmayan birlikteliğidir (bu lokusların aynı kromozomda bulunmayabilir). Bu olgu, genetik bağlantılık ile karıştırılmamalıdır: bu, aynı kromozomda bulunan, aralarında sınırlı oranda rekombinasyon olan iki veya daha fazla lokusun birlikteliğidir. Bağlantı dengesizliğinde bazı alel veya genetik belirteç (marker) kombinasyonları, bu alellerin topluluktaki sıklıklarına bağlı olarak belli haplotiplerin rastgele oluşturmasından beklenen kombinasyonlardan daha sık veya daha ender olarak bulunur. Belli lokuslardaki polimorfizmlerin rastgele olmayan şekilde birliktelikleri onların bağlantı dengesizliği ile ölçülür.

Bağlantı dengesizliği genelde genetik bağlantı ve rekombinasyon hızı ile; mutasyon oranı ile; rastgele sürüklenme ve rastgele olmayan çiftleşme ile; ve topluluğun yapısı ile ilişkilidir. Örneğin, bakteri gibi bazı organizmalarda bağlantı dengesizliği görülmesinin nedeni, bunların eşeysiz üremesi, ve bağlantı dengesizliğini bozacak bir rekombinasyon olmamasıdır.