Azot Grubu (5A grubu), periyodik tablodaki gruplardan biridir. Bu grubun genel özellikleri aşağıdaki şekilde tanımlanır;

  • Azot grubu şeklinde adlandırılırlar
  • Azot (N), Fosfor (P), Arsenik (As), Antimon (Sb) ve Bizmut (Bi) elementlerinden oluşur
  • En son elektron kabuklarında 5 elektron bulunur ve son yörüngeleri np3 ile sonlanır
  • Bileşiklerinde genellikle -3 değerliklerini alırlar
  • Azot ve fosfor ametal, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut metaldir.
  • Sulu çözeltileri asidiktir.