Amorgoslu Semonides

Amorgoslu Semonides (/sɪˈmɒnɪˌdz/ ;GrekçeΣημωνίδης ὁ Ἀμοργῖνος, varyant olarak GrekçeΣιμωνίδης; yaklaşık MÖ 7. yüzyıl), M.Ö. yedinci yüzyılda yaşadığına inanılan Yunan lirik şairidir. İambik ve zerafet beyiti türlerindeki şiirlerinden parçalar eski yazarlardan alıntılar olarak günümüze dek ulaşmıştır; bunların en kapsamlısı ve en iyi bilineni, Arkaik Yunanistan'daki kadın düşmanlığı tartışmalarında sıklıkla alıntılanan, farklı kadın türlerinin hicivli taşlamasıdır. Şiir, çeşitli kadın tipi ve özelliklerinin - şairin kendi zihninde oluşturduğu - aynı zamanda kadınların çoğunluğunun karakteristiği olan bir hayvanla temsil edildiği bir katalog şeklini alır.

Diğer parçaları, Hesiodic Works and Days ve Theognidea'nın sınıflandırıldığı gnomik şiir ve bilgelik edebiyatı kayıtlarında görülür ve insan deneyimlerinin oluşturduğu karamsar bir bakış açısını yansıtır. Ayrıca Semonides'in, yakın çağdaşı olan iambographer Archilochus'un ve daha sonra Hipponax'ın çalışmalarında bulunan türden kişisel küfürler yazdığına dair kanıtlar vardır, ancak günümüze ulaşan hiçbir parça güvenli bir şekilde böyle bir şiire atfedilemez.

İsim ve biyografi değiştir

"Semonides" adı (GrekçeΣημωνίδης, Sēmōnídes), Choeroboscus'un doğrudan kaynağı olduğu anlaşılan iki eski sözlükte (Etymologicum Genuinum ve Etymologicum Magnum) yer alan bir metinde görülür:

Burada adı geçen lirik şair Keos'lu (Ionia) Simonides'tir (MÖ 6. – 5. yüzyıllar). Etimolojik tanıklığa rağmen, iambik şairden alıntı yapan her kaynak, adını daha ünlü adaşınınkiyle aynı şekilde heceler[2] ve "Semonides" biçimini kullanan tek yazar Philodemus'tur.[3] Şairin adı gerçekte ne olursa olsun, modern bilim, iki şairi ayırt etmenin bir yolu olarak Choeroboscus'un iki biçim arasındaki ayrımını benimsemiştir.[4] Yine de, eski alıntılardaki adlarının eşsesliliği, Simonides'e atfedilen bazı parçaların aslında Semonides'e ait olabileceği olasılığını açık bırakıyor.[5]

Suda olarak bilinen onuncu yüzyıl ansiklopedisindeki iki not, Semonides'in yaşamının günümüze ulaşan ayrıntılarının çoğunu aktarır. Birincil lemması şöyledir: "Simonides [sic], Crines'in oğlu, Amorgos'tan, iambik yazar. Zerafet beyitli İki kitap ve iambik şiiri yazdı. O doğdu (veya 'gelişti': Grekçeγέγονε) Truva Savaşı'ndan 490 yıl sonra [yani M.Ö. 693]. Bazılarına göre iambikleri ilk yazan oydu."[6] Daha fazla bilgi, Rodoslu Simmias hakkındaki girişle birleştirilmiştir; ilgili kısım şöyledir:

Aslen bir Sisamlıydı, ancak Amorgos'un kolonileştirilmesinde Sisamlılar tarafından lider olarak gönderildi. Amorgos'u Minoa, Aegialus ve Arcesime olmak üzere üç şehirde kurdu. Truva Savaşı'ndan 406 yıl sonra doğdu (veya "gelişti") [ör. M.Ö. 777]. Bazılarına göre iambiklerin ilk yazarıydı, ve "Sisam'ın Erken Tarihi" de dahil olmak üzere çeşitli başka şeyler yazdı.[7]

Semonides'in doğumu veya ortaya çıkması için diğer çelişkili tarihler, Eusebius'un Chronicon'una (Olympiad 29.1) dayanan kronografik gelenekte bulunur. = M.Ö. 664), İskenderiyeli Cyril (29. Olimpiyat = 664–661) ve İskenderiyeli Clement (20. Olimpiyat = 700–697).[8] Semonides'in Amorgos'un kolonileştirilmesindeki rolü ve antik tanıklıkta Archilochus'un çağdaşı olarak tanımlanması, Eusebius ve Cyril'in daha sonraki tarihlerini kabul etmeyi tavsiye ediyor ve bugün neredeyse evrensel olarak yedinci yüzyılın ortalarında ve ikinci yarısında yaşadığı kabul ediliyor.[9]

Semonides fr. 7.51–2 bazıları, Semonides'in Archilochus'tan sonra yaşadığını veya onun genç çağdaşı olduğunu savunarak kronolojiyi daha da geliştirdi.[10] Suda'nın Semonides'in Amorgos'un kolonileştirilmesine katıldığına dair tanıklığı doğruysa, muhtemelen Thasos'un kolonicileri arasında yer alan Archilochus'unkine benzer bir siyasi kariyere sahipti.[11]

Şiir değiştir

Suda, Semonides'in iambus'un yanı sıra mersiye de bestelediğini belirtmesine rağmen, onun mersiye şiirlerinden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Ansiklopedinin bilgilerine güvenilecekse, ilk girişteki "iki kitaptaki zerafet şiiri" ikincisinde Samos'un Erken Tarihi'ne atıfta bulunuyor olabilir.[12] Bu eser, Mimnermus'un ağıt Smyrneis'inin de temsil etmiş olabileceği ktisis ("temel") şiir türüne ait olacaktır.[13]

Semonides'in şiiri, genel olarak arkaik ağıt ve iambus'ta olduğu gibi, büyük ölçüde Homeros'un Yunancasını anımsatan edebi bir İon lehçesiyle oluşur ve ara sıra Homeros ve Hesiyodik şiirin yankılarını içerir.[4] Günümüze ulaşan parçalar, daha sonra trajedide diyalogun birincil ölçüsü olacak olan Archilochus tarafından da kullanılan bir stichic dize biçimi olan iambik trimeter ölçülü olarak yazılmıştır. Çalışmasının küçük olduğu kabul edilen örneğine bakılırsa, Semonides muhafazakar bir ölçücüydü: 180 satırda kesin tek bir çözümleme örneği yoktur.[14]

Sürümler, çeviriler ve yorumlar değiştir

 • Campbell, D.A. (1982), Greek Lyric Poetry, 2nd, Londra, ISBN 0-86292-008-6 . — Text and commentary on select fragments.
 • Diehl, E. (1949–52), Anthologia lyrica Graeca, 3rd, Leipzig . — Critical edition of the Greek.
 • Gerber, D.E. (1999), Greek Iambic Poetry, Loeb Classical Library, no. 259, Cambridge, MA, ISBN 978-0674995819 . — Translation with facing Greek text,
 • Lloyd-Jones, H. (1975), Females of the Species: Semonides on Women, Londra . — Translation with Greek text and commentary.
 • Verdenius, W.J. (1969a), "Semonides über die Frauen. Ein Kommentar zu Fr. 7", Mnemosyne, 21 (2/3), ss. 132-58, doi:10.1163/156852568X00806 . — Commentary keyed to the text of Diehl.
  • Verdenius, W.J. (1969b), "Semonides über die Frauen. Nachtrag zum Kommentar zu Fr. 7", Mnemosyne, 21 (3), ss. 299-301, doi:10.1163/156852569X00805 .
  • Verdenius, W.J. (1977), "Epilegomena zu Semonides Fr. 7", Mnemosyne, 30 (1), ss. 1-12, doi:10.1163/156852577X00211 .
 • West, M.L. (1992), Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, 2nd, ii, Oxford, ISBN 0-19-814096-7 . — Critical edition of the Greek.

Kaynaklar değiştir

 1. ^ The entry is identical in the Et. Gen. and Et. Mag., save for the attribution to Choeroboscus which is only found in the latter (West (1992, s. 98)).
 2. ^ Barron, Easterling & Knox (1985, s. 153 n. 1).
 3. ^ Philodemus, On Poems, quoted by Asmis (1995).
 4. ^ a b Campbell (1982, s. 184).
 5. ^ Barron, Easterling & Knox (1985); cf. West (1992, s. 114).
 6. ^ Suda s.v. GrekçeΣιμωνίδης (Σ 446) 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., trans. Campbell (1982).
 7. ^ Suda s.v. GrekçeΣιμμίας (Σ 431) 15 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., trans. after Campbell (1982, s. 184). Bir el yazması, Semonides'in doğuş yılını Truva Savaşı'ndan 490 yıl sonra olarak verir ve yukarıda alıntılanan girişle eşleşir. (West (1992, s. 99)).
 8. ^ The Eusebian date is found in Jerome's translation, the Armenian text of Eusebius gives the year 665; Cyril, Contra Iulianum 1.14; Clement, Stromata 1.21.131.
 9. ^ West (1996), Bowie (2008), Campbell (1982), Barron, Easterling & Knox (1985). Hubbard (1994) believes that the ancient testimonia represent pure conjecture and argues that Semonides lived in the late sixth century on the basis of what he perceives as modish (relatively speaking) thought in a passage of Semonides fr. 7.
 10. ^ Cf. Campbell (1982).
 11. ^ Campbell (1982).
 12. ^ Bowie (1986).
 13. ^ Bowie (1986, ss. 28 n. 78, 31).
 14. ^ West (1983, s. 41).

Notlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir