İller Bankası

Kamusal sermayeli Türk kalkınma ve yatırım bankası

İLBANK A.Ş., bütün işlemlerinde kuruluş kanunu ve özel hükümlerine bağlı, tüzel kişiliğe sahip, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan bir kamu kurumudur.

İller Bankası
TipBanka
TürFinansal hizmetler
Kuruluş11 Haziran 1933
KurucuMustafa Kemal Atatürk
Genel merkeziÇukurambar, Çankaya, Ankara,
Türkiye
Net gelirartış 524,543 milyon ₺(2014)[1]
Sahibiİl Özel İdareleri ve Belediyeler [2]
Çalışan sayısı2676(2014)[1]
Web sitesiilbank.gov.tr
Dipnotlar / referanslar
İlbank A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

Tarihçe

değiştir
 
İleri biyolojik atıksu arıtma tesisinden bir görünüm.
 
Beton borulu kanalizasyon inşaatından bir görünüm.

İller Bankası, Atatürk'ün isteği üzerine 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı yasaya dayanarak 15 Milyon Türk lirası sermaye ile " Belediyeler Bankası" adı altında kuruldu. Sadece belediyelere yönelik etkinlik gösteren banka, tüzüğü gereği İl Özel İdarelerine ve köylere dair çalışma yapamaması, kurumun hızlı gelişmesi gibi gerekçelerle, 1944 yılında Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmek üzere TBMM Bütçe komisyonunda bugünkü adına; İller Bankası haline getirildi. Yeni haliyle yasa, 23 Haziran 1945 tarihinde uygulanmaya başladı. TBMM'de 02.01.2011 tarihinde kabul edilen ve 08.02.2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" ile kurum 9.000.000.000 TL sermayeli anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmıştır. Banka Yönetim Kurulunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı ile Bakanlar Kuruluna sunulan sermaye artırım kararının onaylanmasından sonra 9 milyar TL olan İller Bankası sermayesi 18 milyar TL'ye çıkarıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İLBANK Anonim Şirketinin sermayesinin 30 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi. Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca verildi. İller Bankası halihazırda Türkiye'de 19 şube ile hizmet vermektedir.[3][4] 6659 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sermayesi 45.000.000.000 Türk Lirasına çıkarılmıştır.[5]

Organizasyon Yapısı

değiştir

Genel Kurul

değiştir

Banka Genel Kurul temsilcileri; İl Özel İdarelerinin il genel meclisi üyeleri arasından 20 kişi, Belediye Başkanları arasından her ili temsilen seçilen birer kişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsilen birer kişiden olmak üzere toplam 104 temsilciden oluşmaktadır.[6]

Yönetim Kurulu

değiştir

Banka Yönetim Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen 4 üye, İl Özel İdareleri ve Belediyeleri temsilen Banka Genel Kurulu tarafından seçilen 2 üye, Banka Genel Müdürü olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.[6]

Denetim Kurulu

değiştir

Banka Yönetim Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atanan 2 üye, Maliye Bakanlığı tarafından atanan 1 üye olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır.[6]

Genel Müdürlük

değiştir

Genel Müdür, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.[6] 13 Ocak 2017 tarihinde İller Bankası A.Ş.'de Genel Müdürlüğe asaleten atanan Yusuf Büyük, hâlen bu görevi sürdürmektedir.[7]

Genel Müdürlük Birimleri

değiştir
Hizmet Birimleri
değiştir
 • Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
 • Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 • Proje Dairesi Başkanlığı
 • Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
 • Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
 • Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı[6]
İç Sistem Birimleri
değiştir
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı[6]
Danışma Birimleri
değiştir
 • Hukuk Müşavirliği[6]
Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
değiştir
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
 • Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü[6]
Yurt İçi Hizmet Birimleri
değiştir
 • İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Düzce, Konya, Ankara, Adana, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum, Sivas, Samsun, Trabzon ve Kastamonu olmak üzere 18 adet bölge hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

Görev ve Yetkiler

değiştir

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

değiştir
 • Yıllık faaliyet ve Denetim Kurulu Raporları ile bilanço kar ve zarar hesaplarını incelemek.
 • Tahsil imkânı olmayan alacakları iptal etmek.
 • Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevleri ifa etmek.
 • Ana sözleşme değişikliklerini onaylamak.[6]

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

değiştir
 • Kredi açılması, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temini, kredi faiz oranlarını belirlemek.
 • Banka faaliyet alanı ile ilgili şirket kurulması için karar almak.
 • Yurt içi ve dışında irtibat büroları, temsilcilikler, bölge müdürlükleri açılması ve kapatılmasına karar vermek.
 • Banka yıllık bütçesinin değiştirilmesi ve tasdik edilmesini sağlamak.
 • Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesaplarının hazırlamak.
 • Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri tasdik etmek.
 • Açılan kredileri yeniden yapılandırmak.
 • Denetim ve benzeri komite komisyonlarının kurulması ve bunların işleyiş normlarını belirlemek.
 • Banka temsil ve ilzam usul ve esaslarını belirlemek.[6]

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

değiştir
 • Banka iş ve işlemlerini denetlemek.
 • Banka defterlerini incelemek, banka kasasını denetlemek, bütçe ve bilançoların kayıtlara uygunluğunu denetlemek.[6]

Genel Müdürlük Görev ve Yetkileri

değiştir
 • Banka'nın idari işlemleri ile banka faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Yönetim Kurulunca belirtilen kıstaslar çerçevesinde bankayı üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil yetkisini devretmek.[6]

Faaliyet Konuları

değiştir

Bankacılık ve Finans

değiştir
 • Yerel Yönetimlere Genel Bütçeden ayrılan payların dağıtımını yapmak.
 • Yerel Yönetimlere ve Yerel Yönetimlerin %50 ve üzeri hissesi bulunan şirketlere nakdi-gayri nakdi kredi açmak veya hibe tahsis etmek.
 • Yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından kaynak temin etmek ve bunlarla işbirliği sağlamak.
 • Her türlü araç, menkul, gayrimenkul değerlemesi ile alım-satımını yapmak.
 • Kâr amaçlı şirket kurmak veya devretmek.
 • Sigorta acenteliği yapmak.
 • Kendi öz kaynaklarından olmaması koşulu ile yurt dışında kurum-kuruluşlara finansman temin etmek veya finansman teminine aracılık etmek.[6][8]

Mühendislik ve Danışmanlık

değiştir
 • Yerel Yönetimlere proje geliştirmek.
 • Yerel Yönetimlere danışmanlık ve teknik hizmet vermek.
 • Yerel Yönetimlerin yapım uygulama işlerini gerçekleştirmek.
 • Yerel Yönetimlere eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini sağlamak.
 • Kendi öz kaynaklarından olmaması koşulu ile yurt dışında kurum-kuruluşlara teknik destek ve danışmanlık sağlamak.[6][8]

Uzmanlık Alanları

değiştir

Bankacılık ve Finans

değiştir

Yerli veya Yabancı kaynaklı fon ve hibe temini, diğer kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemleri.[9]

Proje ve Mekansal Planlama

değiştir

Sayısal haritalar, nazım ve imar planlama, jeolojik etüd raporları hazırlanması, kamulaştırma hizmetleri.[9]

Üst Yapı Hizmetleri

değiştir

Hizmet binaları, terminal binaları, iş merkezleri, çevre düzenlemesi, yol, alışveriş merkezleri, hal binaları, park ve bahçeler, peyzaj planlama, soğuk hava depoları proje yapım-uygulama-danışmanlık ve destek hizmetleri.[9]

Alt Yapı Hizmetleri

değiştir

İçmesuyu hatları, kanalizasyon hatları, arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, derin deniz deşarjı, termal enerji tesisleri proje yapım-uygulama-danışmanlık ve destek hizmetleri.[9]

Gelir ve Gider Durumu

değiştir

Banka'nın faaliyet gelirlerini; yerel yönetimlere ve ticari bankalara açılan kredilerin faizlerinden elde edilen gelirler, sigortacılık gelirleri, merkezi hükûmet vergi gelirlerinden belediyelere düşen payın %2'si, teknik kontrolörlük hizmet gelirleri, iştiraklerden ve diğer menkullerden elde edilen gelirler ile gayrimenkul satım ve kira gelirleri oluşturur.[9]

Banka; 3216 belediye, 81 adet il özel idaresi, 15 adet su ve kanalizasyon idaresi olmak üzere toplam 3314 adet mahalli idareye hizmet vermektedir.[9][10]

Kredi Notu

değiştir
FITCH RATINGS NOT GÖRÜNÜM AÇIKLAMA
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BBB- Durağan Yatırım yapılabilir seviyedir.
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu BBB Durağan Kredi değerliliği "iyi" seviyededir.
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu AAA - En yüksek kredi kalite seviyesidir.
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu F3 - Yatırım yapılabilir seviyedir.

Yukarıda yer alan değerleme Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings tarafından 2014 yılında yapılmıştır.[1]

Kredi Tahsis Faiz ve Danışmanlık,Denetim Hizmet Gider Oranları

değiştir

Banka tarafından yerel yönetimlerin kullandığı;

 • malzeme ve araç gereç alımı ve kamulaştırma kredilerinde %11,
 • üstyapı ve diğer altyapı kredilerinde %9,
 • altyapı kredilerinde %7 faiz oranı uygulanır.[11]

Ayrıca, Banka tarafından denetim ve malzeme alımı ile kamulaştırma denetiminde;

 • izleme usulünde %1,
 • müşterek denetim usulünde %2,
 • tam denetim usulünde %3 komisyon oranı uygulanır.[11]

Belediyelere Yapılan Mali Yardımlar

değiştir

BELDES Projesi

değiştir

BELDES projesi kapsamında, nüfusu 10.000 altında bulunan belediyelerin içme suyu proje ve inşaat işleri Banka tarafından bedelsiz olarak yapılmaktadır.[1]

SUKAP Projesi

değiştir

SUKAP projesi kapsamında, nüfusu 25.000 altında olan belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve şebeke arıtma tesislerinin inşaatı %50 oranında hibe, Banka tarafından %50 oranında kredi sağlanarak yapılmaktadır.[1]

Sosyal Sorumluluk

değiştir

Banka tarafından;

 • Eğitime %100 destek projesi kapsamında 150 öğrenci kapasiteli Otistik Engelliler Okulu için ₺ 6.719.000
 • İller Bankası Gençlik ve Spor kulübüne spor faaliyetlerinin devamı için ₺ 1.500.000
 • Yerel yönetimlerin altyapı ihtiyaçları ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ihtiyaçları için ₺ 1.087.000 yardım ve bağış yapılmıştır.[9]

İştirakler

değiştir

2012 yılı itibarıyla Banka'nın iştiraklerindeki payı;

 • Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NİĞBAŞ) firmasında %1,86'dır.
 • Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut GYO) firmasında %0,000032152'dir.[9]

Kaynakça

değiştir
 1. ^ a b c d e "2014 İlbank A.Ş. Faaliyet Raporu" (PDF). ilbank. 2014. 9 Ocak 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2015. 
 2. ^ "Ortaklık Yapısı ve Sermaye". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
 3. ^ "Arşivlenmiş kopya". 23 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Nisan 2020. 
 4. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2020. 
 5. ^ "6659 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı" (PDF). 10 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023. 
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n "Kurum Mevzuatı". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2020. 
 8. ^ a b "Bankanın Faaliyet Konuları". ilbank. 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
 9. ^ a b c d e f g h "2012 İlbank A.Ş. Faaliyet Raporu" (PDF). ilbank. 2012. 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2014. 
 10. ^ "İller Bankası'ndan personel açılımı". Akşam. 1 Nisan 2013. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014. 
 11. ^ a b "İller Bankası'ndan Belediyelere Müjde". 1 Haziran 2015. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2015. 

Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan "haber1" adındaki <ref> etiketi önceki metinde kullanılmıyor. (Bkz: Kaynak gösterme)

Kaynak hatası: <references> üzerinde tanımlanan "Rapor_2013" adındaki <ref> etiketi önceki metinde kullanılmıyor. (Bkz: Kaynak gösterme)

Dış bağlantılar

değiştir