"Nazar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== Göz Değmesi ==
Göz sözcüğü Türkçede görme organı anlamına geldiği gibi aynı zamanda halk inancında kötü bakış da demektir. Arapça "Nazar" kelimesi de bu anlama gelir. En eski biçiminde büyücü ve kötücül şamanların gözlerinde kötü ruhların yerleştiğine inanılırdı. Bu yüzden bu bakışların tehlikeli bir güç barındırdığı düşünülürdü. Üzerlik otu yakılarak tütsü yapılması, nazardan korunmanın en etkili yoludur. Kötü göz nesneleri bile çatlatabilir. Örneğin bardağı kırabilir. Mavi boncuğun bu enerjiyi kendisine çekerek yok edeceği fikri yaygındır. Kelimenin köz “ateş parçası” ile bağlantısı da dikkat çekicidir. Yakıcı enerjiyi temsil ettiği açıktır. Karak sözcüğü de aynı anlamda kullanılır. Sözcük, Göz/Köz kökünden türemiştir; bakmak ve ateş anlamlarına sahiptir. Bakışın yakıcı gücü olduğu düşünülür.<ref>[http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:TurkSoylenceSozlugu.pdf Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt]</ref>
 
==Göze Gelme==
Eski çağlarda, ölülerin ruhlanyla, periler ve cinlerin yaşadıklan bir âlemin var olduğuna inanılırdı. bu âleme bağlı olan insanlann, özellikle de büyücülerin gözlerinde kötü ruhlann yerleştiğine inanırlardı. Bu yüzden de onlann bakışlannın çok güçlü ve zararlı olduğu düşünülürdü. Halk arasında nazara gelmiş biri için üzerlik otu yakıp, "her yerde sen olasın, belâlan savasın" denilen sözlerin temelinde de bu inanç vardır.<ref>Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi</ref>
 
== Korunma ==
13.915

değişiklik