Çıkarımsal istatistik

ÇıkarımsaI istatistik, veri analizi yoluyla verinin ait olduğu dağılımın özelliklerini anlama süreçlerini kapsar. Çıkarımsal istatistik bir anakütlenin özellikleri hakkında çıkarımlar yapar: bu hipotez testleri ve anakütle paramatrelerinin tahminlerini içerir. Anakütle verisinin gözlenen veri kümesinden daha büyük olduğu varsayılır; diğer bir deyişle, gözlenen verilerin daha büyük bir anakütleden alınmış örneklem olduğu varsayılır.

Çıkarımsal istatistik betimleyici istatistiğin zıddıdır denilebilir. Betimleyici istatistik sadece gözlenen verilerin özellikleri ile ilgilenir ve eldeki verinin daha geniş bir anakütleden geldiğini varsaymaz.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle