Zihinsel rotasyon

Zihinsel rotasyon, iki boyutlu ve üç boyutlu nesnelerin zihinsel temsillerini döndürme yeteneğidir, çünkü insan zihnindeki bu dönüş görsel temsiliyle ilişkilidir.[1] Beynin algılama ve zihinsel rotasyon ile ilişkili alanları arasında bir ilişki vardır. Ayrıca, mekansal işlemenin bilişsel oranı, genel zeka ve zihinsel rotasyon arasında bir ilişki olabilir.[2][3][4]

Zihinsel İmgeleme.jpg

Zihinsel rotasyon, ne olduklarını ve nereye ait olduklarını anlamaya yardımcı olmak için beyin hareket eden nesneler olarak tanımlanabilir. Zihin rotasyonu çalışmasının amacı, zihnin çevresindeki nesneleri nasıl tanıdığını anlamaya çalışmaktır. Araştırmacılar genellikle bu tür nesneleri uyaran olarak adlandırmışlardır. Zihinsel rotasyon, kişinin değiştirilen nesnenin ne olduğunu anlaması için bilişsel bir işlevdir.

Zihinsel rotasyon aşağıdaki bilişsel aşamalara ayrılabilir:[2]

 1. Bir nesnenin her yönden zihinsel bir görüntüsünü oluşturun (nereden düz devam edildiğini nereden dönüldüğünü hayal edin).
 2. Bir karşılaştırma yapılana kadar nesneyi zihinsel olarak döndürün (uyaranı başka bir şekle yönlendirin).
 3. Karşılaştırma yapın.
 4. Nesnelerin aynı olup olmadığına karar verin.
 5. Kararınızı bildirin (tepki süresi baskı uygulanınca veya butona basıldığında kaydedilir).

DeğerlendirmeDüzenle

Bir zihinsel rotasyon testinde, katılımcı genellikle bazı eksenlerde döndürülen iki 3D nesneyi (veya harfleri ) karşılaştırır ve bunların aynı görüntü mü yoksa ayna görüntüsü mü ( enantiyomorf ) olup olmadığını belirtir.[1] Genellikle, test her biri belirli oranda derece cinsinden döndürülmüş (örneğin 0°, 60°, 120° veya 180°) görüntü çiftlerine sahip olacaktır. Belirli sayıdaki görüntü çiftleri aynı görüntünün döndürülmesiyle oluşurken kalanlar ise ayna görüntüsü şeklinde olacak şeklinde ikiye bölünür. Araştırmacı, katılımcıların aynalı ve aynasız görüntü çiftlerini ne kadar doğru ve hızlı bir şekilde ayırt edebileceklerine karar verir.[5]

Dikkate değer araştırmaDüzenle

Shepard ve Metzler (1971)Düzenle

Roger Shepard ve Jacqueline Metzler (1971) bu olguyu araştıran ilk araştırmacılardır.[6] Deneylerinde, özellikle üç boyutlu nesneler üzerindeki zihinsel rotasyonu test ettiler. Her deneğe üç boyutlu, asimetrik çizgili veya küp şeklindeki nesnelerin çoklu çiftleri sunuldu. Deney, deneklerin, nesne çiftlerinin gerçekten aynı nesne mi yoksa iki farklı nesne mi olduğunu belirlemesinin ne kadar süreceğini ölçmek için tasarlanmıştır. Araştırmaları, katılımcıların, eşleştirilen öğelerin çiftinin orijinal konumdan dönme açısı ile doğrusal olarak orantılı olup olmadığına karar vermeleri için tepki süresinin olduğunu göstermiştir. Yani, bir nesne orijinalinden ne kadar çok döndürülürse, bireyin iki görüntünün aynı nesne mi yoksa ayna görüntüsü mü olduğunu belirlemesi o kadar uzun sürer.[7]

Vandenberg ve Kuse (1978)Düzenle

1978 yılında, Steven G. Vandenberg ve Allan R.Kuse, Shepard ve Metzler'in (1971) orijinal çalışmasına dayanarak zihinsel rotasyon yeteneklerini değerlendirmek için bir test geliştirdiler. Zihinsel Rotasyonlar Testi, Hindistan'ın mürekkep çizimleri kullanılarak yapıldı. Her bir uyaran, bilgisayar tarafından çizilen üç boyutlu bir nesnenin iki boyutlu bir görüntüsüydü. Görüntü daha sonra bir osiloskopta görüntülendi. Daha sonrasında her görüntü dikey eksen etrafında döndürülmüş şekilde farklı yönlerden gösterildi. Shepard ve Metzler'in deneyinin temel fikirlerini takiben, bu çalışma erkekler ve kadınlar arasındaki zihinsel rotasyon skorlarında, erkeklerin daha iyi performans göstermesi gibi önemli bir fark buldu. Diğer ölçümlerle korelasyonlar, mekansal görselleştirme testleri ile güçlü bir ilişki gösterdi ve sözel yetenek ile hiçbir ilişki bulunamadı.[8][9]

Sinirsel aktivasyonDüzenle

1999 yılında, beynin hangi bölümünün zihinsel rotasyon sırasında aktifleştiğini bulmak için bir çalışma yapıldı. Bu deneye dört erkek ve üç kadın olmak üzere yirmi dokuz ile altmış altı yaşları arasındaki yedi gönüllü katıldı. Çalışma sırasında katılımcılara her biri 4 defa olmak üzere sekiz karakter gösterildi (iki kez normal yönde ve iki kez ters çevrilmiş) ve katılımcılar karakterin normal görüntüsünde mi yoksa ayna görüntüsünde mü olduğuna karar vermek zorundaydı. Bu görev sırasında katılımcılara PET taraması yapıldı ve böylece beyinlerinin sağ posterior parietal loblarında aktivasyon saptandı.[10]

Zihinsel dönme sırasında beyin aktivasyonu ile ilgili fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmaları, parietal lobun, özellikle parietal sulkusun görevin zorluğuna bağlı olarak sürekli artan aktivasyonunu ortaya koymaktadır. Genel olarak, döndürme açısı ne kadar büyük olursa, görevle ilişkili daha fazla beyin aktivitesi olur. Bu artan beyin aktivasyonuyla birlikte, zihinsel döndürme görevini tamamlamak daha uzun sürer ve daha yüksek hata oranı barındırır. Araştırmacılar, artan beyin aktivasyonunun, artan cevap verme süresinin ve artan hata oranlarının, görev zorluğunun dönme açısıyla orantılı bir artış gösterdiğini öne sürmüşlerdir.[11][12]

 
Derinlik 90 derece dönme
 
Resim düzleminde 90 derece döndürme

RenkDüzenle

İnsanların günlük hayatta döndüğünü hayal ettikleri fiziksel nesneler, dokular, şekiller ve renkler gibi birçok özelliğe sahiptir. California Santa Barbara Üniversitesi'nde, zihinsel rotasyon sırasında renk gibi görsel bilgilerin temsil edilme derecesini özel olarak test etmek için bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada reaksiyon süresi çalışmaları, sözel protokol analizi ve göz takibi gibi çeşitli yöntemler kullanıldı. İlk reaksiyon süresi deneylerinde, düşük zihinsel döndürme kabiliyetine sahip olan katılımcılar görüntülerin renginden etkilenirken, iyi zihinsel döndürme kabiliyetine sahip olanlar renkten etkilenmemiştir. Genel olarak, zihinsel döndürme kabiliyeti zayıf olanlar, tutarlı bir şekilde renklendirilmiş olan görüntüleri tanımlama konusunda için daha hızlı ve daha başarılılardı. Sözel protokol analizi ise, düşük mekansal yeteneğe sahip kişilerin, zihinsel rotasyon görevlerinde renklerden, yüksek mekansal yeteneğe sahip katılımcılardan daha sık bahsettiklerini göstermiştir. Bu deney yoluyla varabileceğimiz sonuçlardan biri, daha yüksek zihinsel döndürme kabiliyetine sahip olan bireylerin, zihinsel döndürmelerinde renk temsili kullanma olasılıklarının daha düşük olacağıdır. Zayıf zihinsel döndürme kabiliyetine sahip bireylerin ise zihinsel rotasyonlarında parçalı stratejiler kullanarak renkleri temsil etme olasılıkları daha yüksektir (Khooshabeh ve Hegarty, 2008).

Atletizm ve sanatsal yetenek üzerindeki etkisiDüzenle

Atletizm ve sanatsal yeteneğin zihinsel rotasyonu nasıl etkilediğine dair araştırmalar da yapılmıştır. Pietsch, S. ve Jansen, P. (2012) sporcu veya müzisyen olan kişilerin olmayan kişilere göre daha hızlı tepki sürelerine sahip olduklarını göstermiştir. Bunu 18 yaş ve üstü insanları üç gruba ayırarak test ettiler. Grup 1'de matematik okuyan öğrenciler, spor öğrencileri ve eğitim öğrencileri vardı. Zihinsel rotasyon testi ile spora odaklanan öğrencilerin matematik veya eğitim branşlarında okuyan öğrencilerde daha iyi performans gösterdikleri bulunmuştur. Ayrıca deneydeki erkek sporcuların kadınlardan daha hızlı olduğu, ancak erkek ve kadın müzisyenlerin reaksiyon süresinde anlamlı bir fark göstermedikleri bulunmuştur.

Moreau, D., Clerc, vd. (2012) ayrıca sporcuların sporcu olmayanlardan mekânsal olarak daha farkında olup olmadıklarını araştırmıştır. Bu deney lisans üniversite öğrencilerini içeriyordu ve onları herhangi bir spor eğitiminden önce ve sonra zihinsel rotasyon testi ile test etti. Katılımcılar, mekansal farkındalıklarına yardımcı olup olamayacaklarını öğrenmek için iki farklı spor dalında eğitim aldılar. Katılımcıların spor antrenmanı yaptıktan sonra zihinsel rotasyon testinde daha iyi yaptıkları tespit edilmiştir. Mekansal farkındalığınızı geliştirmenin yolları vardır. Bu deney, insanlar zihinsel rotasyon becerilerini geliştirmenin yollarını bulabilirlerse, yüksek bağlam faaliyetlerinde daha iyi performans gösterebileceklerini ortaya çıkardı.

Bir çalışmada zihinsel rotasyonun postural stabilite üzerine etkisi araştırıldı. Katılımcılar ayak uyaranlarını, el uyaranlarını ya da vücut dışı uyaranları (bir araba) içeren bir MR (zihinsel rotasyon) görevi gerçekleştirdiler ve daha sonra bir ayak üzerinde dengelerini kurmak zorunda kaldılar. Sonuçlar, ayak uyaranlarını içeren MR görevlerinin, 60 dakika sonra bile dengeyi iyileştirmede el veya araba uyaranlarından daha etkili olduğunu göstermiştir.[13]

Araştırmacılar, jimnastikçiler, hentbol ve futbolcular arasındaki zihinsel rotasyon yeteneğindeki farkı derinlemesine ve düzlemsel rotasyonlarla incelediler. Sonuçlar, sporcuların uzmanlık sporlarıyla daha yakından ilişkili olan zihinsel rotasyon görevlerini yerine getirmede daha iyi olduklarını göstermektedir.[14]

Çocuklarda zihinsel rotasyon ve motor yetenek arasında bir korelasyon vardır ve bu bağlantı özellikle 7-8 yaş arası erkek çocuklarda güçlüdür. Çocukların çok bağlantılı motor ve bilişsel süreçlere sahip oldukları biliniyordu ve çalışma, bu örtüşmenin motor yeteneğinden etkilendiğini gösterdi.[15]

Jimnastikçiler, oryantiriciler, koşucular ve sporcu olmayanlar üzerinde zihinsel rotasyon testi (MRT) yapıldı. Sonuçlar, jimnastikçilerin ve oryantirörlerin sporcu olmayanlardan büyük ölçüde daha iyi performans gösterdiğini, ama koşucuların gösteremediğini ortaya koymuştur. Jimnastikçiler (egosentrik sporcular) oryantirörlerden (allocentric sporcular) daha iyi performans göstermedi.[16]

Farklı çalışmalar zihinsel rotasyon görevlerinde erkek ve kadın arasında bir fark olduğunu göstermiştir. Bu farkı açıklamak için zihinsel rotasyon görevi sırasında beyin aktivasyonu incelenmiştir. 2012 yılında, bilimler veya liberal sanatlar mezunu insanlar üzerinde bir çalışma yapılmıştır [17] . Erkek ve kadınlardan zihinsel rotasyon görevi yapmaları istendi ve beyin aktiviteleri bir fMRI ile kaydedildi. Araştırmacılar beyin aktivasyonunda bir fark buldular: erkekler zihinsel rotasyonunda sırasında kullanılan beyin bölgesinde daha güçlü bir aktivite gösterirler.

2008 yılında yapılan bir araştırma, bu farkın gelişim sırasında erken gerçekleştiğini göstermiştir. Deney, 2 boyutlu zihinsel rotasyon görevi kullanılarak 3-4 aylık bebekler üzerinde yapıldı. Bebeğin uyarana ne kadar süre baktığını gözlemleyen bir tercih cihazı kullandılar. Katılımcılara "1" sayısı ve dönüşleri hakkında bilgi vererek başladılar. Sonra onlara döndürülmüş "1" resmini ve ayna görüntüsünü gösterdiler. Çalışma, erkeklerin ayna görüntüsü ile daha fazla ilgilendiğini göstermiştir. Dişiler, döndürülmüş "1" ve ayna görüntüsü ile eşit derecede ilgilenmektedir. Araştırmaya göre bu, erkeklerin ve kadınların, en azından bebekken, zihinsel rotasyonu farklı şekilde işlediği anlamına gelebilir.[18]

2015'teki bir başka çalışma, zihinsel rotasyon görevinde ve duygu tanıma görevinde kadınlara ve yeteneklerine odaklandı. Bu deneyde, kadınların kendilerini daha güçlü veya daha az güçlü hissettikleri bir duygu ya da durum uyandırdılar. İktidar durumunda olan kadınların zihinsel rotasyon görevinde (ancak duygu tanıma görevinde daha az performans gösteren) diğer kadınlardan daha iyi olduğu sonucuna vardılar.[19]

Erkek ve kadın beyinleri arasındaki farklılıkları incelemek ilginç uygulamalara sahip olabilir. Örneğin, otizm spektrum bozukluklarının anlaşılmasına yardımcı olabilir. Otizmle ilgili teorilerden biri EMB'dir ( aşırı erkek beyni ). Bu teori otizmi bir "aşırı erkek beyni" olarak düşünmektedir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada [20] araştırmacılar zihinsel rotasyon görevinde (otizmsiz insanları inceleyerek) erkek ve kadın arasında bir fark olduğunu doğruladılar: Erkekler daha başarılı. Daha sonra otistiklerin zihinsel rotasyon görevinde bu "erkek performansına" sahip olmadıklarını vurguladılar. Çalışmalarını “Otistik insanlar EMB teorisinin önerdiği gibi erkek bilişsel profilinin aşırı bir versiyonuna sahip değil” şeklinde sonuçlandırdılar.

Mevcut araştırma talimatlarıDüzenle

Yetkin vücut hareketi ile bireylerin zihinsel rotasyon yapabilme hızı arasında ilişkiler olabilir. Araştırmacılar, zihinsel rotasyon görevleri ile eğitilen çocukların pratik yaptıktan sonra strateji becerilerini geliştirdiğini buldular.[21] Takip çalışmaları, diğer görevler ve beyin üzerindeki etkileri keşfetme girişimleri arasındaki beyindeki farklılıkları karşılaştıracaktır. İnsanlar görevleri tamamlamak için birçok farklı strateji kullanırlar; psikologlar, yetkinlik ve tepki sürelerini karşılaştırmak için belirli bilişsel becerileri kullanan katılımcıları çalışacaklardır.[22] Diğerleri, döndürülen nesnelere göre zihinsel rotasyon yetkinliğindeki farklılıkları incelemeye devam edecektir.[23] Katılımcıların nesne ile özdeşleşmesi, erkeklerin daha hızlı tepki sürelerine sahip olduğu iddiasını desteklemek için cinsiyet ve yaşlardaki zihinsel rotasyon yeteneklerini engelleyebilir veya yardımcı olabilir.[17][24][25] Psikologlar, tepki sürelerindeki farklılıkları ve çevresel etkilerle ilgisini inceleyerek zihinsel rotasyon ve fiziksel rotasyon arasındaki benzerlikleri test etmeye devam edecektir.[26]

AtıflarDüzenle

 1. ^ a b Shepard (19 Şubat 1971). "Mental Rotation of Three-Dimensional Objects". Science (İngilizce). 171 (3972): 701-703. 
 2. ^ a b Johnson (1 Aralık 1990). "Speed of Mental Rotation as a Function of Problem-Solving Strategies". Perceptual and Motor Skills (İngilizce). 71 (3): 803-806. 
 3. ^ Jones (1 Aralık 1982). "Effects of Sex, Handedness, Stimulus and Visual Field on "Mental Rotation"". Cortex. 18 (4): 501-514. 
 4. ^ Hertzog (8 Kasım 2013). "Age differences in components of mental-rotation task performance". Bulletin of the Psychonomic Society (İngilizce). 29 (2): 209-212. 
 5. ^ Caissie, A. F. (2009). "What does the Mental Rotation Test Measure? An Analysis of Item Difficulty and Item Characteristics" (PDF). The Open Psychology Journal. 2 (1): 94-102. 17 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 6. ^ Shepard, R. N., & Metzler, J., "Mental rotation: Effects of Dimensionality of Objects and Type of Task", Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol 14, Feb 1988, pp. 3-11.
 7. ^ Shepard, R. N. (1971). "Mental Rotation of Three-Dimensional Objects" (PDF). Science. 171 (3972): 701-703. 30 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 8. ^ Vandenberg (1978). "Mental Rotations, a Group Test of Three-Dimensional Spatial Visualization". Perceptual and Motor Skills. 47 (2): 599-604. 
 9. ^ Peters (1 Mart 2005). "Sex differences and the factor of time in solving Vandenberg and Kuse mental rotation problems". Brain and Cognition. 57 (2): 176-184. 
 10. ^ Harris (1 Ocak 2000). "Selective right parietal lobe activation during mental rotation". Brain (İngilizce). 123 (1): 65-73. 20 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 11. ^ "Mental rotation of tactile stimuli". Prather, S.C; Sathian, K. 2002. 22 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 12. ^ "Greater superior than inferior parietal lobule activation with increasing rotation angle during mental rotation: An fMRI study". Gogos, Andrea; Gavrilescu, Maria; Davison, Sonia; Searle, Karissa; Adams, Jenny; Rossell, Susan L.; Bell, Robin; Davis, Susan R.; Egan, Gary F. 1 Ocak 2010. 22 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 13. ^ "Improvement of postural stability during quiet standing obtained after mental rotation of foot stimuli". web.a.ebscohost.com. Taylor & Francis. 11 Temmuz 2017. Erişim tarihi: 17 Eylül 2016. 
 14. ^ Habacha (2014). "Effects of the axis of rotation and primordially solicited limb of high level athletes in a mental rotation task". Human Movement Science. 37: 58-68. 
 15. ^ Jansen (2015). "The role of rotational hand movements and general motor ability in children's mental rotation performance". Frontiers in Psychology. 6: 984. 
 16. ^ Schmidt (2016). "Gymnasts and orienteers display better mental rotation performance than nonathletes" (PDF). Journal of Individual Differences. 37: 1-7. 26 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 17. ^ a b Semrud-Clikeman (26 Ocak 2012). "Gender Differences in Brain Activation on a Mental Rotation Task". International Journal of Neuroscience. 122 (10): 590-597. 
 18. ^ Quinn (1 Kasım 2008). "A Sex Difference in Mental Rotation in Young Infants". Psychological Science (İngilizce). 19 (11): 1067-1070. 
 19. ^ Nissan (1 Ekim 2015). "Effects of Power on Mental Rotation and Emotion Recognition in Women". Personality and Social Psychology Bulletin (İngilizce). 41 (10): 1425-1437. 
 20. ^ Zapf (17 Nisan 2015). "Sex Differences in Mental Rotation and How They Add to the Understanding of Autism". PLOS ONE. 10 (4): e0124628. 
 21. ^ Meneghetti (10 Şubat 2016). "The role of practice and strategy in mental rotation training: transfer and maintenance effects". Psychological Research (İngilizce). 81 (2): 415-431. 
 22. ^ Provost (1 Eylül 2013). "Two Routes to Expertise in Mental Rotation". Cognitive Science (İngilizce). 37 (7): 1321-1342. 
 23. ^ Jansen (7 Eylül 2014). "Factors Influencing Mental-Rotation with Action-based Gender-Stereotyped Objects—The Role of Fine Motor Skills". Current Psychology (İngilizce). 34 (2): 466-476. 
 24. ^ "Chapter 19 Gender differences in imagery, cognition, and memory". Advances in Psychology. Mental Images in Human Cognition. 80. North-Holland. 1 Ocak 1991. ss. 271-303. ISBN 9780444888945. 
 25. ^ Burnett (1986). "Sex-related differences in spatial ability: Are they trivial?". American Psychologist. 41 (9): 1012-1014. 
 26. ^ Gardony (1 Şubat 2014). "What Does Physical Rotation Reveal About Mental Rotation?". Psychological Science (İngilizce). 25 (2): 605-612. 

KaynakçaDüzenle

 • Amorim, Michel-Ange, Brice Isableu and Mohammed Jarraya (2006). "Embodied Spatial Transformations: "Body Analogy" for the Mental Rotation" (PDF). Journal of Experimental Psychology: General. 135 (3): 327-347. 10 Mayıs 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Haziran 2020. 
 • Cohen, M. (1996). "Changes in Cortical Activities During Mental Rotation: A mapping study using functional magnetic resonance imaging" (PDF). Brain. 119 (1): 89-100. 5 Mayıs 2005 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.  .
 • Hertzog C., and Rypma B. (1991). "Age differences in components of mental rotation task performance". Bulletin of the Psychonomic Society. 29 (3): 209-212. 
 • Johnson A.M. (1990). "Speed of mental rotation as a function of problem solving strategies". Perceptual and Motor Skills. 71 (3 pt. 1): 803-806. 
 • Jones B., and Anuza T. (1982). "Effects of sex, handedness, stimulus and visual field on "mental rotation"". Cortex. 18 (4): 501-514. 
 • Lauer, J. E., Udelson, H. B., Jeon, S. O. and Lourenco, S. F. (2015). "An early sex difference in the relation between mental rotation and object preference". Frontiers in Psychology. 6: 558. 
 • Moore, D. S. and Johnson, S. P. (2011). "Mental rotation of dynamic, three‐dimensional stimuli by 3‐month‐old infants". Infancy. 16 (4): 435-445. 
 • Moreau, D., Mansy-Dannay, A., Clerc, J., & Guerrién, A. (2011). "Spatial ability and motor performance: Assessing mental rotation processes in elite and novice athletes". International Journal of Sport Psychology. 42 (6): 525-547. 
 • Parsons, Lawrence M. (1987). "Imagined spatial transformations of one's hands and feet". Cognitive Psychology. 19 (2): 178-241. 
 • Pietsch, S., & Jansen, P. (2012). "Different mental rotation performance in students of music, sport and education". Learning and Individual Differences. 22 (1): 159-163. 
 • Quinn, P. C. and Liben, L. S. (2008). "A sex difference in mental rotation in young infants". Psychological Science. 19 (11): 1067-1070. 
 • Rohrer, T. (2006). "The Body in Space: Dimensions of embodiment" (PDF). 3 Nisan 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2020.  Beden, Dil ve Zihin, cilt. 2. Zlatev, Ürdün; Ziemke, Tom; Frank, Roz; Dirven, René (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2006'da çıkacak.
 • Shwarzer, G., Freitag, C. and Schum, N. (2013). "How crawling and manual object exploration are related to the mental rotation abilities of 9-month-old infants". Frontiers in Psychology. 4: 97. 
 • Sekuler, R and Nash, D (1972). "Speed of size scaling in human vision". Psychonomic Science. 27 (2): 93-94. 
 • Shepard, R ve Cooper, L. "Zihinsel imgeler ve dönüşümleri." Cambridge, MA: MIT Press, 1982. 9780262192002 ISBN   9780262192002 .
 • Cognitive Psychology 4th Edition. Belmont, CA: Thomson. 2006. ISBN 978-0534514211.  Cognitive Psychology 4th Edition. Belmont, CA: Thomson. 2006. ISBN 978-0534514211.  Cognitive Psychology 4th Edition. Belmont, CA: Thomson. 2006. ISBN 978-0534514211. 
 • Yule, Peter (1997). "A new spin on mental rotation". University of London. 10 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2006. 

Dış bağlantılarDüzenle