Zabıt kâtibi, Adalet Bakanlığı tarafından taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere atanan yardımcı yargı personelidir.

Zabıt kâtibi, adliyelerde (mahkeme veya savcılıklarda), bölge idare ve iş mahkemelerinde, seçim kurulları veya müdürlüklerinde veya icra dairelerinde (icra memuru sıfatı ile) çalıştırılmak üzere, Adalet Bakanlığınca, genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilen; kalem işleri, yazışma, dosyalama vb. işleri yerine getirmekle yükümlü, 657 sayılı kanuna tabi yardımcı yargı personelidir.

Zabıt kâtibi 657 sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olduğu halde haklarında açılan disiplin soruşturmaları diğer memurlar gibi 657 sayılı kanuna göre değil, 2802 nolu Hakimler ve Savcılar Kanununa göre yürütülür. 2802 nolu kanuna göre zabıt katibi eğer göreviyle ilgili bir suç işlemişse bu suç ile ilgili sorşturma yapılacağı zaman o ilin ya da ilçenin mülki amiri yerine hakim ya da savcıdan soruşturma izni almak gerekmektedir.

Kaynakça değiştir