Yafetik Teori (sonraları Yeni Öğreti) günümüzde geçerliliğini yitirmiş, Baskça ve Kafkas dillerinin Hint Avrupa dilleri ile aynı kökene sahip olduğunu ileri süren Gürcü kökenli Rus dilbilimci Nikolay Marr tarafından öne sürülen dilbilimsel bir teoridir. Teori 1950'li yıllara değin Sovyetler Birliği'nde kabul edilmekteydi.

Yafetik teorinin sonu

değiştir

Stalin'in Pravda'da 20 Haziran 1950'de yayınladığı makalesi, Marr'ın yafetik teorisinin Marksist olmadığını açıklamaktaydı. Bunu takip eden dönemde Sovyet dilbilimi camiası yenidilbilgicilerin yöntemlerine döndü.