Usûlîlik

İmamiyye Şia’nın bir ekolü

Usulî (Farsça: اصولی), Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akıl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı da kabul eden Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden biridir.

Caferilikte günahsız kabul edilen 12 İmam

Usûlî ekolünde İmamın gayba sırasında fakîhlerin ictihâdına önem verilmesi gerekiyor ve insanları müctehid ve mukhalid olmak üzere ikiye ayırılır.

Tarihçe değiştir

Şiilik'te 10. yüzyıldan itibaren içtihâda önem verenler mevcuttu. Ancak 17. yüzyılda Ahbârî'nin hakimiyeti kazanmasıyla güçünü kaybetmiştir.

18. yüzyılın sonlarında Vahid Bihbahani tarafından Usulî ekolünün fıkıhının pekiştirilmesinden sonra Ahbarîlere karşı üstünlüğünü sağlamıştır.

Günümüzde İran'nde uygulanan Ruhullah Humeyni'nin Velâyet-i Fakîh sistemine yol açmıştır.