Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

Türkiye Uzay Ajansı
TUA
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi13 Aralık 2018 (5 yıl önce) (2018-12-13)
TürüUzay ajansı
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Üst kuruluşTürkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
AdresAnkara, Türkiye
Yıllık bütçe1,62 milyar (2023)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesihttp://tua.gov.tr/

13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi[2] ile belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olarak, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve iş birlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir.[3]

Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi.[4] 9 Şubat 2021 tarihinde TUA tarafından hazırlanan Millî Uzay Programı kamuoyuna tanıtıldı.[5]

Millî Uzay Programı

değiştir
 
Türk astronotların kullanacağı giysi

Türkiye Uzay Ajansı, 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze'de "Millî Uzay Programı Çalıştayı" adı altında bir çalıştay düzenlemiştir.[6]

9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUA tarafından hazırlanan Millî Uzay Programını kamuoyuna tanıttı.[5] Programa göre Türkiye'nin hedefleri şunlardır:

 • 2023 yılında Ay'a sert iniş ve 2028 yılında yumuşak iniş yapmak
 • Uydu üretimini tek çatı altında toplamak
 • Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi kurmak
 • Uzaya bağımsız bir şekilde erişmek için uzay limanı kurmak
 • Bir Türk vatandaşını bilimsel misyon için uzaya göndermek
 • Uzay Havasına ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak
 • Uzaydaki nesneleri yerden gözlemleme kabiliyetlerini arttırmak
 • Uzay sanayi ekosistemini geliştirmek
 • Toplumda uzay farkındalığı geliştirmek ve insan gücü yetiştirmek
 • Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi kurmak[7]

Ajansın görev ve yetkileri şunlardır:[8]

 • Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programını hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
 • Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlamak.
 • Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplumun refahı ve millî menfaatler doğrultusunda uzay ve havacılık teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, uzay ve havacılık teknolojileri alanında bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin artırılması, uzaya bağımsız erişim imkânı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ve bilgi birikiminden millî sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Ulusal kapsamda ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon faaliyetleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen görevler hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirlemek ve bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek, uzay yer istasyonlarının işletilmesine yönelik sözleşme imzalamak, uzay yer istasyonları arasında koordinasyonu sağlamak, Türkiye'nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütmek.
 • Milletlerarası antlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını Devlet adına tutmak, Birleşmiş Milletler nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmek veya tescil işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirmek.
 • Ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya yapılmasını koordine etmek.
 • Uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dâhil uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından uzaya gönderilecek uydu ve uzay araçlarının yurtiçinden fırlatılmasına, yörüngeye yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine ilişkin gerekli izinleri vermek ve koordinasyonu sağlamak; yurtdışından fırlatılmasına, yörüngeye yerleştirilmesine ve geri döndürülmesine ilişkin bildirimleri kayıt altına almak.
 • Uzay ve hava araçları ile uzay yer sistemleri alanında her türlü tasarım, analiz, üretim, test, operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini düzenlemek, izlemek ve gerektiğinde bu hususlarda yetkilendirme yapmak ve süreçleri yürütmek.
 • Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinin; ülke kalkınması, millî güvenliğin sağlanması, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, doğal kaynakların ve tarımsal verimliliğin tespit edilmesi, doğal afetlerin erken tespitinin yapılması ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların azaltılması, milletlerarası antlaşmalar ve yükümlülüklerin takibine yönelik kullanılması amacıyla yapılacak çalışmalarda ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • Ülke genelinde uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesinde öncülük yapmak; bu amaçla Ajansın ilgi ve faaliyet alanlarında kamuoyuna ulaşmak için gerekli yayınları yapmak ve her türlü iletişim ortamında içerik hazırlamak ve sunmak, etkinlikler gerçekleştirmek ve bu amaca yönelik faaliyetleri desteklemek.
 • Millî güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Ajansın görevi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verinin standartlarını oluşturmak, gerektiğinde işlenmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlamak ve paylaşım şartlarını düzenlemek.
 • Ülkenin sahip olduğu kritik uzay ve havacılık teknolojilerinin ihracına ilişkin usul ve esasları, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek.
 • Deneysel amaçlı uzay ve hava araçları, uzay ve yer sistemleri, alt sistemler, ekipman ve bileşenlerin geliştirilmesine, uzayın keşfine yönelik araştırmalar yaptırmak; gerekli sistem ve araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve sair suretle temin edilmesi için üniversitelerle, diğer bilimsel faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla veya yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaların yürütülmesini koordine etmek.
 • İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine ilişkin uluslararası standartları da dikkate alarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ülke standartlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapıyı oluşturmak ve her türlü yeni teknolojinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve yüksek teknoloji girişimciliği destek programları hazırlamak.
 • Astronomi ve uzay bilimleri ile ilgili çalışmaları desteklemek ve ulusal düzeyde yürütülen çalışmaları koordine etmek, gözlem ve ölçüm sistemleri teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek.
 • Uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri ile ilgili olarak uygulamaların gelişimini ve yaygınlaştırılmasını destekleyici mahiyette finans, hukuk, yönetim, işletme, pazarlama ve benzeri konularda çalışmalar yapmak.
 • Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dâhil her türlü çalışmaları yürütmek.
 • Uzay ve havacılık teknolojileri ile ilgili bölgesel veya uluslararası oluşum ve kuruluşlara üye olmak, görev alanı ile ilgili konularda uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle bağlantı sağlamak, uluslararası oluşum, kuruluş ve anlaşmalar nezdinde Türkiye'yi temsil edecek personeli görevlendirmek.
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlar

değiştir
Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi Görev Süresi
1 Serdar Hüseyin Yıldırım 6 Ağustos 2019 7 Ekim 2023 4 yıl, 333 gün
2 Yusuf Kıraç[9] 7 Ekim 2023 Görevde 271 gün

Astronotları

değiştir
Astronot Görev Gidiş Tarihi Dönüş Tarihi Uzayda geçirdiği süre
1. Alper Gezeravcı Axiom Mission 3 19 Ocak 2024 9 Şubat 2024 22 gün
2. Tuva Cihangir Atasever

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (24 Ekim 2022). "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 7 Mart 2022 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Aralık 2022. 
 2. ^ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (13 Aralık 2018). "Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 23)" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 4 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Aralık 2018. 
 3. ^ "20 yıllık rüya gerçek oldu, Türkiye Uzay Ajansı kuruldu". Anadolu Ajansı. 14 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Aralık 2018. 
 4. ^ Dilara Zengin (3 Eylül 2019). "Türkiye Uzay Ajansı ilk toplantısını yaptı". Anadolu Ajansı. 4 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2019. 
 5. ^ a b "Uzay Ajansı: Erdoğan'ın '2023'te Ay'a gidiyoruz' sözleriyle duyurduğu Milli Uzay Programı'nda neler var?". 9 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2021. 
 6. ^ "'Milli Uzay Programı'nda ilk adım atılıyor". Hürriyet. 17 Ocak 2019. 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2021. 
 7. ^ "Milli Uzay Programı". 10 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2021. 
 8. ^ "Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesi" (PDF). 14 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 13 Ocak 2021. 
 9. ^ "SON DAKİKA HABERİ: Atama kararları Resmi Gazete'de". NTV. 8 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2023.