Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye'de bir bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sanayi ve teknoloji işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
STB

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Binası
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi7 Haziran 1949 (75 yıl önce) (1949-06-07)
TürüBakanlık
BağlılığıTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
Adres2151. Cadde 154
06510 Çankaya, Ankara
Yıllık bütçe₺36.065.181.000 (2023)[1]
Yönetici(ler)
Web sitesisanayi.gov.tr

Tarihçe

değiştir

Bakanlık, 7 Haziran 1949'da Sanayi Bakanlığı adıyla kuruldu. 11 Aralık 1971 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adını aldı.[2] 13 Aralık 1983 tarihinde Ticaret Bakanlığı ile birleştirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adını aldı. 6 Temmuz 2011 tarihinde Ticaret Bakanlığının yeniden kurulmasıyla adı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi.

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK ile, Kalkınma Bakanlığıyla birleşerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adını aldı.[3]

Faaliyetleri

değiştir

Bakanlık Teknofest İstanbul'un kurucu paydaşıdır.[4]

Görevleri

değiştir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın görev ve yetkileri şunlardır:[5]

 1. Sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek.
 2. Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejilerinin hazırlaması amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek.
 3. Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikalarının belirlenmesi çalışmalarını yapmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak.
 4. Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarını yapmak, mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmını, sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını, yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmını mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil kredi ile desteklemek, işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, kümelere hibe desteği sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, taşınma masraflarını kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacakları krediler için belirlediği miktarlarda kredi faiz desteği vermek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek.
 5. Metroloji politikasını hazırlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, metroloji alanında stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji alanında muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak, uygulamaya konulması gerekli olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 6. Sanayi ürünleri güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak.
 7. Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, iki ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak.
 8. Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.
 9. Cumhurbaşkanınca belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yapmak.
 10. Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve esasları belirlemek.
 12. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Birimleri

değiştir

Merkez teşkilatı

değiştir
 • Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
 • Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
 • Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
 • Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İç Denetim Başkanlığı
 • Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
 • Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü
 • Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü[6]

Taşra teşkilatı

değiştir
 • İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlükleri

Sürekli kurullar / Bağlı kuruluşlar

değiştir

Sanayi ve teknoloji bakanları

değiştir

Projeler

değiştir
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (HAMLE)
 • Yerli otomobil
 • Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)
 • Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP)
 • Sanayi Bölgeleri Atlası[7][8]

COVID-19

değiştir

COVID-19 ile mücadele kapasamında atılan adımlar:

 • Aşı, İlaç ve Tanı Çalışmaları
  • KOVİD-19 Türkiye Platformu
  • İlaç Çalışmaları
  • Aşı Çalışmaları
  • Tanı ve Tanı Sistemleri Alanında Desteklenen Projeler
 • Yerli Yoğun Bakım Solunum Cihazı
 • Etil Alkol, Maske, Kolonya
  • Etil Alkol Kullanımı
  • Maske Üretimi
  • Kolonya Üretimi
  • Koruyucu Bez Maske Standardizasyonu
  • 65+ Vatandaşlara Ücretsiz Kolonya ve Maske Dağıtımı
 • Destek ve Teşvikler
  • TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
  • Çözüm Odaklı Genç Girişimcilerin Desteklenmesi
  • KOVİD-19 Odaklı Uluslararası İş Birlikleri
  • Kalkınma Ajansları Kovid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı
  • Stajyer Araştırmacı Burs Programı (Star)
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Odaklı KOVİD-19 Ve Toplum Çağrısı
  • Üniversitelere Bilişim ve Ağ Kapasitesi Desteği
  • Teknoyatırım Destek Programı
 • Yasal Düzenlemeler
  • Sanayide Üretimin Devamlılığının Sağlanması
  • OSB'lerdeki Yatırım Projelerine Ek Süre
  • KOBİ’lere Proje Süreleri Uzatımı ve Ödeme Kolaylıkları
  • Yatırım Teşvik Belgelerine Ek Süre
  • Ölçü Aletlerinin Muayene Sürelerinin Uzatımı
  • Ar-Ge Merkezleri ve TGB’lere Uzaktan Çalışma ve Kira Desteği
  • Yıllık işletme Cetveli Bildirimine Ek Süre
  • Yatırım Finansmanı Kredi Desteği
  • Sınai Mülkiyet Hak Kayıplarının Önlenmesi
  • Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (E-belge) Uygulaması
 • Güvenli Hizmet ve Üretim Belgeleri
  • Güvenli Üretim Belgesi
  • Güvenli Turizm Belgesi
  • TSE-YÖK Protokolü
  • Güvenli Hizmet Belgesi
  • Okulum Temiz Belgesi
 • Rapor, Yayın ve Bilgilendirmeler
  • Sanayi Kuruluşlarında Uygulanması Gereken 7 Kural
  • TÜBİTAK Yayınları
  • TÜBA Yayınları
  • KOSGEB Raporları[9][10]

Uygulamalar

değiştir
 • Teknoyatırım[11]
 • BİLTEK[12]
 • Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)[13]
 • Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler[14]
 • Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
 • ÖLÇSİS
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD)
 • LONCA[15]
 • Kalkınma Kütüphanesi[16]
 • KAYS[17]
 • Yatırıma Destek[18]
 • YER-SİS[19]
 • Dijital Verimlilik Kütüphanesi[20]
 • Verimlilik Proje Ödülleri[21]
 • E-Dergi[22]
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (HAMLE)[23]
 • LABS[24]
 • Kamu Bilişim Portalı[25][26]

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cetveli" (PDF). 30 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Ocak 2023. 
 2. ^ Resmi Gazete: 27.3.1971, sayı 13791 -Cumhurbaşkanlığı Onayı (26.3.1971/4-286)
 3. ^ "Yeni uyum kararnamesi ile bazı bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi". Anadolu Ajansı. 9 Temmuz 2018. 10 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018. 
 4. ^ "Kuruluşlar". Teknofest 2019. 25 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2019. 
 5. ^ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı (10 Temmuz 2018). "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 14 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 14 Temmuz 2018. 
 6. ^ Teşkilat, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı". www.sanayi.gov.tr. 13 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2022. 
 7. ^ Yerli Otomobil, Togg. "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Togg otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek bir proje". www.aa.com.tr. Anadolu Ajansı. 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 8. ^ HAMLE, Program. "Hamle Programı kapsamındaki "Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı"nda ilk kararlar alındı". www.aa.com.tr. Anadolu Ajansı. 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 9. ^ COVID-19, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı". www.sanayi.gov.tr. 16 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2022. 
 10. ^ Kolonya ve Maske, 65+. "İstanbul'da 65 ve üzeri yaştaki vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtımına başlandı". www.aa.com.tr. Anadolu Ajansı. 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 11. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 12. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2022. 
 13. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 14. ^ https://ontek.sanayi.gov.tr[ölü/kırık bağlantı]
 15. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 16. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 17. ^ "Arşivlenmiş kopya". 26 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2022. 
 18. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 19. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 21. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2022. 
 22. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2022. 
 23. ^ https://hamle.sanayi.gov.tr/[ölü/kırık bağlantı]
 24. ^ "Arşivlenmiş kopya". 22 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2022. 
 25. ^ https://kamubilisim.sanayi.gov.tr[ölü/kırık bağlantı]
 26. ^ Uygulamalar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. "T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı". www.sanayi.gov.tr. 12 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2022.