Suhuf; "sahife" kelimesinin çoğulu olup Allah tarafından vahiy meleği Cebrâil vâsıtasıyla "dört peygambere" gönderildiğine inanılan ilâhî risâlelerdir. Dört kutsal kitapla karıştırılmamalıdır.

Kur'ân'da suhufDüzenle

Kur'ân-ı Kerîm'de İbrahim ve Mûsâ'ya indi­rilen sayfalardan bahseden iki sûre vardır:
"Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar? Ve çok vefakâr olan İbrahim'in sahifelerindekiler?"[1]

"Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır."[2]

Suhuf indirilen peygamberlerDüzenle

Ebû Zer'den rivâyet edilen zayıf bir hadîs-i şerîfe göre -bugüne ulaşmamış[3] olan bu sayfaların sayısı- 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir:[4]

Not: Bu suhufların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

Suhufların önemi ve muhtevâsıDüzenle

Suhuflar; her peygamberin getirdiği şeriatte temel esâsların aynılığını, değişmezliğini göstermesi bakımından önemlidir:[5]

  1. Herkes, yaptıklarından mes'uldür. Bir şahsın yaptıklarından ancak kendisi sorumludur.
  2. Hiç kimse, başkasının cezasıyla cezâlandırılmaz.
  3. Her şahıs, yaptığının karşılığını görecektir.
  4. Başkasının yaptığı amellere kimse ortak olamaz.
  5. Hiç kimse, yapmadığı amelin karşılığını alamaz.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur'ân Dili, Necm Sûresi, 53/36-37
  2. ^ Türkiye Diyânet Vakfı, Kur'ân-ı Kerîm Meâli, el-A‘lâ 87/14-­19
  3. ^ Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, VIII, 5578
  4. ^ Süyûtî, ed-Dürrü'l­mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142
  5. ^ [Mevdûdî, Tefhimül-Kur'ân, C. VI, S. 32, Suhufların Önemi Ve Muhtevâsı]