Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü

Sedat Simavi Sağlık Bilimleri Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. Ödüllerin başlatıldığı tarih olan 1977 yılından bu yana düzenli olarak verilmektedir.

Kazananlar değiştir

SSÖ YIL KAZANAN AÇIKLAMA
1.Yıl 1977 Prof. Dr. Nurhan Avman "Mikrotekniğin nöroşirurjideki uygulamalarıyla geliştirdiği ve tatbik ettiği buluş ve aşama" ile.
2.Yıl 1978 Ödül verilmedi.
3.Yıl 1979 Prof. Dr. Aydın Aytaç "Kalp Valvül Lezyonlarında Çocuklarda Protez Kapak Takılması ve İntra-Operatif Basınç".
4.Yıl 1980 a) Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan "Afyon ve Esrar Arasındaki İlişkiler ve Benzerlikler" isimli araştırması ile.
b) Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu "Asbestozis Araştırması" isimli çalışması ile.
5.Yıl 1981 a) Prof. Dr. Onur Erol "Vücuttaki büyük doku kayıplarının tedavisine yönelik ileri sürdüğü cerrahi yöntem".
b) Prof. Dr. B.Muzaffer Aksoy Benzen (Benzol) Sağlığa Etkileri ve Önleme Yolları".
6.Yıl 1982 Ödül verilmedi.
7.Yıl 1983 a) Prof. Dr. Mehmet Haberal "48 - 95 Saate Kaçlar Soğuk İskemili Kadavra Böbreklerinin Transplantasyonu".
b) Prof. Dr. Özcan Köknel "Esrar Bağımlılığı" (Bio-Psiko-Sosyal açıdan).
8.Yıl 1984 Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu "L Aspartik Morfin ve Prolil-Lösil-Glisinamid ile Diabetes İnsipidus'ta Vazopressin Salgılanması."
9.Yıl 1985 a) Doç. Dr. Emin Kansu "Türler Arası Stem Hücre Nakli Yapılarak Sıçan Cfu-s Assay'ının Geliştirilmesi" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Sırrı Bektaş "Memelilerin Embriyonik Hemoglobinleri Yeni Bir Embriyonik Hemoglobin HEIDE II ve GOWER I Hemoglobinin Yapısının Domuz Embriyosunda Gösterilmesi" adlı çalışmasıyla.
10.Yıl 1986 a) Prof. Dr. Cumhur Ertekin "Normal Kişiler ve Konus Medullarıs ve Kauda Equina Lezyonlu Hastalarda Lumbosakral Omiriliğin Stimulasyonu ile Uyartılan Somatosensoriyal Serebral Potansiyeller" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Fatih Mehmet Uçkun "B43-PAP Immunotoksini vu Lösemik Kök Hücreleri" adlı çalışmasıyla.
11.Yıl 1987 Prof. Dr. Korkut Özerkan "Talassemi Major'un Kemik iliği Nakli ile Tedavisi" adlı çalışmasıyla.
12.Yıl 1988 Prof. Dr. Üner Tan "İnsan ve Hayvanda Sağlaklık, Solaklık ve Ambideksterite: Möral Mekanizmaları ve Bilişsel Fonksiyonlarla ilişkisi" adlı çalışmasıyla.
13.Yıl 1989 Prof. Dr. Münci Kalayoğlu "Transplantasyon için Karaciğerin Uzun Süreli Muhafaza Edilmesi" adlı çalışmasıyla.
14.Yıl 1990 Prof. Dr. İzzettin Barış "Erionit Lifleriyle Karşılaşmanın Sağlık Üzerine Etkisinin Epidemiyolojik ve Çevresel Araştırma ile Gösterilmesi" adlı çalışmasıyla.
15.Yıl 1991 Prof. Dr. Müjdat Uysal "Lipit Peroksitlerinin Hiperkolesterolemi ve Aterosklerozda, Yaşlanma, Alkolün Hepatotoksik ve Nörotoksik Etkilerindeki Rolü" adlı çalışmasıyla.
16.Yıl 1992 Jüri, incelenen eserlerin bazılarını çok değerli çalışmalar olarak nitelendirmekle beraber Sedat Simavi Vakfı Ödülleri Yönetmeliği açısından ödüle uygun eser bulamamıştır.
17.Yıl 1993 a) Prof. Dr. Baria Öztaş - Doç. Dr. Mehmet Kaya - Doç. Dr. Safinaz Çamurcu "Konvulziyon ve Akul Hipertansiyonun Kan -Beyin Bariyeri Permeabilitesine Etkisi" adlı çalışmalarıyla.
b) Prof. Dr. Mümtaz İşcan - Prof. Dr. Mesude İşcan - Uzm. Ecz. Tülay Çoban "Kadmiyum ve Nikelin Birlikte Sıçan Karaciğeri Monooksi Jenazları Üzerine Etkisi: Bazı Sitokrom p-450 İzozimlerinin Olası Stimülasyonu" adlı çalışmalarıyla.
18.Yıl 1994 Prof. Dr. Engün M. Gözükara "Bir Vektör ile Kseroderma Pigmentosum Grup, D Hücrelerinde Transfer Edilen insan DNA Tamir Geni ERCC2 (XPD), Ullraviyolet Hipersensitivitesini ve Hiper Mutabilitesini Düzeltmektedir" adlı çalışmasıyla.
19.Yıl 1995 a) Dr. Ahmet Gül "Behçet Hastalığında Deri Paterji Reaksiyonunun İmmünohistolojisi" adlı çalışmasıyla.
b) Dr. Kazım Kazbay "Hypogammaglobulienemi'lerin Etyolojisinde Yetersiz T Lefosit Yardımı" adlı çalışmasıyla.
20.Yıl 1996 Prof. Dr. Selçuk Mercan "Endoskopik Retroperitoneal Adrenalektomi" adlı' eseriyle.
21.Yıl 1997 Doç. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen "Mide Boşalmasını Kontrol Eden Nöral ve Hormonal Mekanizmaları Araştıran Birbirini Tamamlayan 9 Eseri" ile.
22.Yıl 1998 a) Doç. Dr. Cezmi A. Akdiş "Spesifik İmmunoterapinin Etki Mekanizmaları ve İnterlökün-10'un Rolü" adlı makalesiyle.
b) Prof. Dr. Oğuz Kerim Başkurt "Aktive Poliformonüklear Loksitlerin Eritrosit Agregabilitesine Etkileri" adlı makalesiyle.
23.Yıl 1999 Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel - Dr. Mehmet Yıldırım Sara - Dr. Ahmet Mert Ertunç - Prof. Dr. Rüştü Onur - Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu "İnmemiş Testisle Birlikte Olan Prosessus Vaginalistlerin Karbakole Yanıt Vermemesi, Kolinerjik Reseptörlerin Yokluğunu Göstermektedir" adlı ortak eserleriyle.
24.Yıl 2000 a) Prof. Dr. İlter Uzel "Anadolu'da Bulunan Antik Tıp Aletleri" adlı eseriyle.
b) Prof. Dr. Alper B. İskit - Doç. Dr. Ayşe Arzu Sungur - Doç. Dr. Gökhan Gedikoğlu - Doç. Dr. Mustafa Oğuz Güç "Bosentan, Aminoguanidin ve L-Kanavanin'in Endotoksemik Farede Mezenterik Kan Akımı, Dalak ve Karaciğere Etkileri" ortak eserleriyle.
25.Yıl 2001 Prof. Dr. Altan Onat "TEKHARF-Türk Erişkinlerinde Kalp Sağlığı, Risk Profili ve Kalp Hastalığı" adlı eseriyle.
26.Yıl 2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi "Behçet Hastalığı Tedavisi Araştırmaları (Birbirini Tamamlayan On Eser)" ile.
Seçici kurul ayrıca, Doç. Dr. Kemal Tahaoğlu'nu "Türkiye'de Çok İlaca Dirençli Tüberkülozun Tedavisi" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
27.Yıl 2003 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Yutma Araştırma Grubu " Yutma Fizyolojisi ve Nörojenik Disfaji Fizyopatolojisi Araştırmaları" ile,
Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Semih Özbayrak'ı "Ağız Hastalıkları Atlası" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
28.Yıl 2004 Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
Seçici kurul ayrıca, Prof. Dr. Ayla Tür’ü editörlüğünü yaptığı "Sigaranın Bilimsel Yüzü" adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
29.Yıl 2005 Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
30.Yıl 2006 Doç. Dr. Mübeccel Akdiş "Sağlıklı ve Allerjik Bireylerdeki İmmun Yanıt Farklılığı Allerjen – Spesifik T Regülatör 1 ve T Yardımcı 2 Tip Hücreler Arasındaki İnce Denge Karakterizedir" başlıklı çalışmasıyla.
31.Yıl 2007 Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
32.Yıl 2008 Doç. Dr. Cem Akın "Mast Hücresi Hastalıkları: Anafilaksi Etyolojisindeki Rolleri ve Farmakogenetik Tedavi Araştırmaları" adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Doç. Dr. Murat Sezer’i "Primer Perkütan Koroner Girişinden Sonra Koroner İçi Streptokinaz" adlı çalışması nedeniyle övgüye değer gördü.
33.Yıl 2009 Doç. Dr. Mehmet Sait Albayram “İntrakranyal Hipotansiyon Sendromunda Dural Yırtıkların Saptanmasında İntratekal Gadolinyum İle Yapılan MR Sisternografi” adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı – Dr. Günseli Servet Çakır – Prof. Dr. Şencan Özme – Prof. Dr. Gönenç Ciliv’i “Türk Çocuk ve Adolesanlarda Metabolik Sendrom” adlı ortak çalışmaları nedeniyle övgüye değer gördü.
34.Yıl 2010 Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun, ödüle değer bir araştırma bulunmadığına karar verdi.
35.Yıl 2011 Prof. Dr. Ayşe Nurten Akarsu “İleri Mikroftalmi ve Ciddi Yüz Yanıklarına Yol Açan ALX1 Bozukluğu: Otozomal-Resesif ALX ile İlişkili Frontonasal Displazi Spektrumu” adlı çalışmasıyla.
36.Yıl 2012 Doç. Dr. Bülent Önal “Vezikoüreteral Reflü Hastalığı İle Etkilenen Kardeş Çiftlerinde Tek Nükleotid Polimorfizm Bağlantı Analizi İle Kromozom 11 de Saptanan Renal Skar Oluşumuna Karşı Koruyucu Loküs” adlı çalışmasıyla.
Seçici Kurul ayrıca Prof. Dr. Seyhun Topbaş’ı “Kekemelik İçin Terapi ve İnternet Ortamında Topluluk Temelli Özyardım Destek Grupları Oluşturma Çalışması” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.