Sâkıb Çelebi

Sâkıb Çelebi

Sâkıb Çelebi, Mevlevî şeyhi.

Mustafa Nuri Dede'den sonra Kütahya Mevlevîhânesi şeyhliğine geçmiştir. Şeyh olmasına dair Kütahya'daki önemli din adamları ve şeyhler tarafından Konya'ya mektup gönderilmiştir.[1]

Kütahya Müftüsü Hasan Fevzi Efendi'de Sâkıb Çelebi için müspet düşünceleri olan ve mevlevîhâne müntesiblerinden biriydi.[2] O da Sâkıb Çelebi'nin bir an önce görevinin başına geçmesi konusunda Konya Merkez Dergâhı'na müracaatta bulunmuştur.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ ...Mâlum-ıhakayik melzûm-ı âliyi reşâdetpenâhileri buyrulduğu vechile Kütahya mevlevî Dergâh-ı şerifi şeyhzadesi sâkıb Çelebi dâileri bizzât icrâi vazifece tarîkaten lâ-büdd olan hidemâtı muhteremeyi dahi evvelce Dersââdet'de ifâ ve ikmâli ile avdet ve cümle meşhûdât-ı âcizânemizden bulunduğu üzere bu hizmetine infiham iden hüsn-i sülûk ve sîreti ve sinnen ve mesleken istikâmet ve mekâneti icâbınca bi'l-fiil edâ-yı hizmet-i meşîhate... ...Ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehu'l-emirindir. Ahi Evren Halvetî Dergâh-ı Şerifi Postnişini, Seyyid Nureddin Dergâh-ı Şerifi Postnişini, Muslihiddin el-Halvetî, Hükümet civarında Ahmed Tırrani Dergâh-ı Şerifi Postnişini (er-Rufâi), Hükümet civarında Gazi Ali Baba Dergâh-ı Postnişini Rufâi Şeyhi, Mesudiye Dergâhı Postnişini, Hulefâ-i Nakşibendiyyeden, Kâdiri Dergâhı Postnişini... ...1 Ramazan 1331
  2. ^ Doğan, A. Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 86-88
  3. ^ Huzur-ı Âli-i Meşihat-penâhiye, maruz-ı daileridir. Malum-ı hakayik melzûm âli-i reşâdetpenâhileri buyrulduğu vechiyle Kütahya mevlevî Şeyhzâdesi Sâkıp Dede daileri bizzat icrâyı vazifeye tarikaten lâ-büdd olan hidemâtı muhteremeyi dahi evvelce Dersaadet'de ifâ ve ikmâl ile avdet ve dâimen... ...nazar-ı kimya eseri mürşidâneleriyle tecdîden denecek derecede ihyâsı niyazıyla teveccühât-ı mekârim-i inâyât-i mürşidanelerini dilerim. Ol babda emrü ferman hazreti men lehü'l-emrindir. 1331, Kütahya Müftüsü Hasan Fevzi