1. Korintliler

(Pavlus’un Korintlilere birinci mektubu sayfasından yönlendirildi)
Yeni Ahit
2. Korintliler, MS 175-225
İnciller
Matta - Markos - Luka - Yuhanna
İlk Hristiyanların tarihi
Elçilerin İşleri
Pavlus'un mektupları

Romalılar · 1. Korintliler
2. Korintliler · Galatyalılar
Efesliler · Filipililer
Koloseliler · 1. Selanikliler
2. Selanikliler · 1. Timoteos
2. Timoteos · Titus
Filimon · İbraniler ·

Katolik mektuplar

Yakup · 1. Petrus
2. Petrus · 1. Yuhanna
2. Yuhanna · 3. Yuhanna
Yahuda

Peygamberlik
Vahiy


Pavlus'un Korintlilere yazdığı ilk mektup  (Grekçe: Α΄ Επιστολή προς Κορινθίους), daha çok "Birinci Korintliler" olarak bilinen Pavlus'un mektuplarından birisidir, Yeni Ahit'in yedinci kitabıdır. Pavlus tarafından yunanca olarak, Korint'teki imanlı topluluğu için yazılmıştır.

Mektubun konularıDüzenle

  1. Selamlar (1:1-3)
  2. Şükran (1:4-9)
  3. Korint'teki bölünmeler (1:10–4:21)
  4. Korint'teki ahlaksızlıklar (5:1–6:20)
  5. Korint'teki zorluklar (7:1–14:40)
  6. İsa Mesih'in yeniden (15:1-58)
  7. Kapanış (16:1-24)