Ototrof

inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler üretebilen canlılar

Ototrof veya özbeslenen canlılar, inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun molekül zincirlerini üretebilen canlılardır. Diğer bir anlatımla bu canlılar, yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için gereksinme duydukları tüm organik bileşikleri, doğrudan doğruya inorganik bileşikleri sentezleyerek elde ederler. Heterotrof canlıların aksine kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Bu canlılar, karbondioksidi indirgeyerek organik bileşikler sentezlerken, işlemin kimyasal karakteri dolayısıyla enerjiye gereksinim duyarlar. Bu enerji; ışık -büyük ölçüde güneş ışığı- enerjisi ya da kimyasal enerjidir.

Siyanobakteriler fotosentezle glikoz üretirler.

Besin maddeleri olarak da adlandırılan, enerji depolanmış organik bileşiklerin sentezlenmesinde güneş ışığını kullanan canlılara fotosentetik canlılar ya da Fototroflar, kimyasal enerjiyi kullanan canlılara da kemosentetik canlılar ya da Kemotroflar adı verilir.

Bir ototrof türü