New England Dominyonu

Yeni İngiltere dominyonu

Amerika'da New England Dominyonu (1686-89), New England ve Orta Atlantik Kolonilerini (Delaware Kolonisi ve Pennsylvania Eyaleti hariç) kapsayan İngiliz kolonilerinin idari birliğiydi. Siyasi yapısı, İspanyol monarşisinin Yeni İspanya Genel Valiliği aracılığıyla kullandığı modele benzer bir merkezi kontrolü temsil ediyordu. Hakimiyet, çoğu sömürgeci için kabul edilemezdi çünkü haklarının elinden alınmasına ve sömürge tüzüklerinin iptal edilmesine derinden içerlemişlerdi. Vali Sir Edmund Andros yasal ve yapısal değişiklikler yapmaya çalıştı, ancak bunların çoğu geri alındı ve Kral II. James'in İngiltere'de tahttan ayrıldığı haberi alınır alınmaz Dominion devrildi. Kayda değer bir değişiklik, Püriten liderlerinin daha önce herhangi bir dayanak noktası olmasına izin vermeyi reddettiği İngiltere Kilisesi'nin Massachusetts'e girmesiydi. Kolonilerdeki gelişmenin her aşamasında, İngiltere Hükümetinin denetleme etkisi bulunmayışı çarpıcı bir özellik oluşturmuştur. Georgia dışındaki tüm koloniler, ya hisseli şirketler ya da Saray tarafından verilen imtiyazlara dayalı feodal mülk sahiplikleri olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekte, Kral‘ın Yeni Dünya yerleşimleri üzerindeki egemenliğini hisseli şirketlere ya da mülk sahiplerine  devretmiş bulunması, Amerika’daki kolonicilerin dış denetlemelerden kurtulmuş olduğu anlamına gelmemektedir. Sözgelimi, Virginia Şirketi’ne bağışlanan imtiyaza göre, tüm hükûmet yetkisi şirketin kendisine verilmişti. Buna karşın saray, şirket merkezinin  İngiltere’de olmasını istiyordu. Böylelikle, Virginia’daki Yerleşimciler, sanki Kral’ın mutlak egemenliği sürüyormuş gibi, kendi hükûmetleri konusunda hiç söz sahibi olmayacaklardı.

Buna karşın koloniler, saraya tabi olduklarını asla düşünmediler. Aksine, temelde, Londra’daki makamlarla gevşek bağlantıları bulunan, İngiltere’nin kendisine benzeyen topluluklar ya da devletler oldukları görüşünü korudular. Dış kaynaklı mutlak yönetim, şu ya da bu şekilde ortadan kalktı. İngilizlerin siyasal özgürlük yolundaki uzun süreli mücadele geleneklerinin mirasçısı olan koloniciler,  özgürlük kavramlarını Virginia’nın ilk imtiyaz belgesine işlediler.  Buna göre, İngiliz koloniciler, “bu İngiltere Krallığı’nda doğmuş ve ona tabi imişler gibi” tüm özgürlüklerden,  ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanacaklardı.

Dominion, New Hampshire Eyaleti, Massachusetts Körfezi Kolonisi, Plymouth Kolonisi, Rhode Island Kolonisi ve Providence Plantasyonları, Connecticut Kolonisi, New York Eyaletinden oluşan güneyde Delaware Nehri'nden kuzeyde Penobscot Körfezi'ne kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. New York ve New Jersey Eyaleti ayrıca Maine'in, küçük bir kısmı. Tek bir valinin yönetemeyeceği kadar büyüktü. Vali Andros pek sevilmeyen biriydi ve çoğu siyasi grup tarafından bir tehdit olarak görülüyordu. İngiltere'deki Şanlı Devrim'in haberi 1689'da Boston'a ulaştı ve Püritenler Andros'a karşı 1689 Boston isyanını başlatarak onu ve subaylarını tutukladılar. Bu nedenle, Magna Carta ile örf ve adet  hukukunun tanıdığı  haklara sahip olacaklardı. 1618’de Virginia Şirketi, kendisi tarafından atanmış olan valiye bir talimat göndererek büyük çiftliklerdeki özgür yerleşimcilere, koloninin gönencine ilişkin kararları almak için vali ile ve atanmış meclisle birlikte çalışacak temsilcilerini seçme hakkı verilmesi gerektiğini bildirdi.

Leisler'in New York'taki İsyanı, egemenliğin vali yardımcısı Francis Nicholson'ı görevden aldı. Bu olaylardan sonra, hakimiyette toplanan koloniler, bazıları resmi olarak bir tüzük olmadan yönetseler de, önceki hükûmet biçimlerine geri döndüler. İngiltere Kralı William III ve Kraliçe Mary II sonunda yeni tüzükler yayınladılar. Tüm koloni döneminde alınan en kapsamlı önlemlerden bazıları bunlardı. O günden başlayarak, kolonicilerin kendi hükûmetlerinde söz sahibi olmaları genellikle benimsendi. Çok kez Kral da, yeni imtiyazlar verirken, kendilerini etkileyecek yasaların çıkarılması sırasında özgür yerleşimcilerin de söz sahibi olacaklarını ilgili belgelerde belirtti. Bu nedenle, Maryland’da Calvertlere,  Pennsylvania’da William Penn’e,  North ve South Carolina’daki mülk sahiplerine ve New Jersey’deki mülk sahiplerine verilen imtiyaz belgelerinde, yasaların “özgür yerleşimcilerin izniyle” çıkarılacağı hükmü yer aldı.

Arka planDüzenle

17. yüzyılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Batı Hint Adaları'nda değişen niteliklerle bir dizi İngiliz kolonisi kuruldu. Bazıları Virginia Kolonisi gibi ticari girişimler olarak ortaya çıkarken, diğerleri Plymouth Kolonisi ve Massachusetts Körfezi Kolonisi gibi dini nedenlerle kuruldu. Kolonilerin hükûmetleri de değişiyordu. Virginia , kurumsal başlangıcına rağmen bir kraliyet kolonisi olurken, Massachusetts ve diğer New England kolonileri kurumsal tüzüklere ve büyük miktarda idari özgürlüğe sahipti. Diğer bölgeler, Maryland ve Carolina gibi bir veya birkaç kişinin sahip olduğu ve işlettiği tescilli kolonilerdi. New England’da, diğer kolonilere oranla, yıllar boyunca daha belirgin bir özyönetim uygulaması görüldü. Mayflower gemisiyle gelen Pilgrimler, “daha iyi yönetilmemizi ve güvencede olmamızı sağlamak amacıyla  bir siyasal kuruluşta toplanmak...ve bu kuruluş aracılığıyla,...koloninin genel yararı için gerekli ve uygun olacağı düşünülen adil ve eşit yasaları, kararnameleri, tüzükleri, anayasaları ve makamları kabul etmek, kurmak ve düzenlemek...” için,  “Mayflower Sözleşmesi” denilen belgeyi kabul ettiler.

Pilgrimlerin, kendi kendini yönetme sistemi geliştirmelerinin yasal bir dayanağı olmamakla birlikte, bu harekete karşı çıkan olmadı ve Plymouth’taki yerleşimciler, sözleşme uyarınca, dışarıdan müdahale olmaksızın uzun yıllar kendi işlerini kendileri yürüttüler.

1660'taki İngiliz Restorasyonu'nun ardından, Kral II. Charles bu sömürge bölgelerinin yönetimini düzene sokmaya çalıştı. Charles ve hükûmeti, bir dizi koloniyi doğrudan taç kontrolü altına alan bir süreç başlattı. Bu eylemlerin bir nedeni, tek tek kolonilerin yönetim maliyetiydi, ancak bir başka önemli neden de ticaretin düzenlenmesiydi. 1660'lar boyunca, İngiliz Parlamentosu kolonilerin ticaretini düzenlemek için topluca Navigasyon Yasaları olarak adlandırılan bir dizi yasa çıkardı. Amerikan sömürgecileri, özellikle diğer İngiliz kolonileri ve diğer Avrupa ülkeleri ve sömürgeleri, özellikle İspanya ve Hollanda Cumhuriyeti ile önemli ticaret ağları kurmuş olan New England kolonilerinde bu yasalara direndiler. Navigasyon Kanunları ayrıca mevcut bazı New England uygulamalarını yasakladı ve aslında iş yapma maliyetini önemli ölçüde artırırken tüccarları kaçakçılara dönüştürdü. Kendi kendini yönetme hakkı verilmiş olan Massachusetts Körfezi Şirketi’nde de buna benzer bir durum gelişti.  Böylelikle, tüm yetkiler kolonide oturan kimselere bırakıldı.  Başlangıçta, şirketin Amerika’ya ilk gelmiş olan bir düzine dolayında üyesi otokratik bir yönetim kurmayı denediler; fakat, kısa bir süre sonra diğer koloniciler kamu yönetiminde söz sahibi olmak istediler ve istekleri kabul edilmezse bunun kitle halinde göçe neden olacağını belirttiler.

New England kolonilerinden bazıları kral için özel sorunlar sundu ve bu kolonileri tek bir idari varlıkta birleştirmek, bu sorunları çözmenin bir yolu olarak görülüyordu. Plymouth Kolonisi hiçbir zaman resmi olarak kiralanmamıştı ve New Haven Kolonisi, kralın babası I. Charles'ın iki katilini barındırmıştı. Maine bölgesi, rakip hibe sahipleri ve Massachusetts tarafından tartışıldı ve New Hampshire çok küçük, yakın zamanda kurulmuş bir taç kolonisiydi. Bu tehdit karşısında şirket üyeleri gerilediler ve hükûmetin yönetimi seçilmiş temsilcilere devredildi. Anılan gelişmeden sonra Connecticut ve Rhode Island gibi diğer New England kolonileri de, herhangi bir hükûmet otoritesinin dışında olduklarını açıklayarak ve Pilgrimlerin Plymouth’ta kurduklarını örnek alan siyasal sistemlerini kurarak kendi kendilerini yönetmeyi başardılar.

Massachusetts, Navigasyon Kanunlarına karşı yaygın direnişlerine ek olarak, neredeyse teokratik bir yönetimin uzun bir geçmişine sahipti ve İngiltere Kilisesi'nin (kral için en önemli olan) destekçileri de dahil olmak üzere, Püriten olmayanlara çok az tolerans gösterdiler. Charles II defalarca Massachusetts hükûmetini değiştirmeye çalıştı, ancak reform için tüm önemli girişimlere direndiler. 1683'te, Massachusetts tüzüğünü boşaltmaya yönelik yasal işlemler başladı; Haziran 1684'te resmen iptal edildi.[1] Yalnız iki koloniye ilişkin imtiyaz belgelerine özyönetim hükmü konulmamıştı. Bu yerlerden biri,  II. Charles’in kardeşi (daha sonra Kral II. James olacak olan)  York Dükü’ne bağışlanan New York, diğeri de  bir “mutemetler” grubuna bağışlanan Georgia idi. İki kolonide de yönetim hükümleri kısa ömürlü oldu ve kolonicilerin yasama kuruluşlarında temsil edilme konusundaki ısrarlı taleplerine direnemeyen yetkililer kısa sürede boyun eğdiler.

Londra'daki birincil motivasyon, yönetimde verimlilik sağlamak değil, kolonilerin amacının İngiltere'yi daha zengin kılmak olduğunu garanti etmekti. John Hull yönetimindeki "Hull Mint" hala yasadışı olarak çam ağacı şilini üretiyordu ve II. Charles'ın çabalarını engelledi. Püritenler için özgürlük en önemlisiydi; İngiltere Kilisesi (kral için en önemli olan) değildi. Kral için bu , Birleşik Krallık'ta bir vatana ihanet eylemiydi ve cezası asmak, çekmek ve dörde bölmekti. Kolonilerin çoğu sonuçta kraliyet kolonileri oldu; fakat, XVII. yüzyılın ortalarında İç Savaş (1642-1649) ve Oliver Cromwell’in Püriten Topluluğu ve Egemenliği faaliyetleri ile uğraşan İngilizler, etkili bir koloni politikası güdecek durumda değillerdi. II. Charles’in ve Stuart hanedanının 1660’ta yeniden başa geçmesinden sonra, İngiltere, koloni yönetimine daha çok zaman ayırma fırsatını elde etti. Yine de etkili olamadı ve uyumlu bir plan yürütemedi; koloniler de genelde kendi başlarına bırakıldı.

İngiltere'nin tarımsal temel ürünler üreten koloniler arzusu, tütün, pirinç ve çivit üreten güney kolonileri için iyi sonuç verdi, ancak bölgenin jeolojisi nedeniyle New England için pek iyi değildi. Uygun bir temelden yoksun olan New England'lılar ticaretle uğraştılar ve İngiliz tüccarlara başarılı rakipler haline geldiler. Artık İngiltere'yi tekstil, deri eşya ve demir eşya gibi mamul ürünler için kârlı sömürge pazarından mahrum bırakmakla tehdit eden atölyeler geliştirmeye başlıyorlardı. Bu nedenle plan, kuzey kolonileri üzerinde tek tip, çok güçlü bir hükûmet kurmaktı, böylece insanlar imalattan ve dış ticaretten uzaklaştırılacaktı.[2] Geniş bir okyanusun neden olduğu uzaklık da kolonilerin denetlenmesini güçleştiriyordu. İlk günlerde Amerika’da yaşam koşullarının özelliği de işleri zora soktu. Yerleşimciler, sınırlı yüzölçümüne sahip ve kalabalık kentlerle dolu olan ülkelerden, ucu bucağı yokmuş gibi görünen topraklara gelmişlerdi. Bu tür bir kıtada, doğal koşullar güçlü bireyselliğe neden oluyor ve herkes kendi kararını kendi vermeye alışıyordu. Hükümet uzak kesimlere çok yavaş erişebildi ve sınır bölgelerinde sık sık kargaşalık yaşandı.

KuruluşDüzenle

Massachusetts tüzüğünün iptal edilmesinin ardından, II. Charles ve Ticaret Lordları, New England kolonilerinin en azından bir kısmı üzerinde birleşik bir yönetim kurma planlarıyla ilerledi. Egemenliğin özel hedefleri arasında ticaretin düzenlenmesi, arazi tapu uygulamalarının İngiliz yöntem ve uygulamalarına daha fazla uyması için reform yapılması, savunma konularında koordinasyon ve yönetimin daha az merkeze dönüştürülmesi yer alıyordu. Dominion başlangıçta Massachusetts Körfezi Kolonisi, Plymouth Kolonisi, New Hampshire Eyaleti, Maine Eyaleti ve Narraganset Ülkesi (bugünkü Washington County, Rhode Island ) bölgelerini içeriyordu. Buna karşın, kolonilerde özyönetimin kabul edilmesi her zaman karşılıksız kalmadı. 1670’lerde, kolonilerde İngiliz ticaret  sistemi uygulamakla görevlendirilmiş bir kraliyet komitesi olan Ticaret ve Büyük Çiftlik Lordları, koloni hükûmetin ekonomik siyasetine karşı  direndiği için, Massachusetts Körfezi imtiyazını geçersiz kılmak için harekete geçtiler. 1685’te II. James, bir New England Dominyonu yaratıp New Jersey ve güneyindeki kolonileri onun yetki alanına sokmaya ve böylelikle Saray’ın tüm bölge üzerindeki denetimini yoğunlaştırmaya yönelik bir öneriyi kabul etti. Kraliyet valisi Sir Edmund Andros, bir kararnameyle yeni vergiler koydu, daha başka sert önlemler aldı ve karşı koyanları hapse attı.

Charles II egemenliği yönetmek için Albay Percy Kirke'yi seçmişti, ancak Charles komisyon onaylanmadan önce öldü. Kral II. James, Kirke'nin komisyonunu 1685'te onayladı, ancak Kirke, Monmouth İsyanı'nı bastırmadaki rolü nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı ve komisyonu geri çekildi.[3] Kirke'nin olası halefi Sir Edmund Andros için komisyonun geliştirilmesindeki gecikmeler nedeniyle, 8 Ekim 1685'te Massachusetts Körfezi'ndeki yerli Joseph Dudley'e New England Konseyi Başkanı olarak bir geçici komisyon verildi.[4] II. James’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan Şanlı Devrim’e (1688-1689) ilişkin haberler Boston’da duyulunca halk ayaklandı ve Andros’u hapsetti. Massachusetts ve Plymouth 1691’de yeni bir imtiyaz altında Massachusetts Körfezi kreliyet kolonisi olarak ilk kez birleştirildi. New England Dominyonu yönetimi altına konulan  diğer koloniler de kısa zamanda eski hükûmetlerini yeniden kurdu.

Dudley'nin sınırlı komisyonu, kendisinin atanmış bir konseyle ve temsili bir yasama organı olmadan yöneteceğini belirtti.[5] Bu organın üyeleri olarak adlandırılan meclis üyeleri, eski sömürge hükûmetlerinden siyasi olarak ılımlı adamlardan oluşan bir kesiti içeriyordu. Edward Randolph, New England'daki işleri araştıran kraliyet ajanı olarak görev yapmıştı ve o da konseye atandı.[6] Randolph ayrıca egemenlik sekreteri, gümrük tahsildarı ve posta müdür yardımcısı da dahil olmak üzere uzun bir başka görev listesiyle görevlendirildi.[7] Şanlı Devrim’in koloniler üzerinde bundan başka olumlu etkileri de oldu.  Temel Haklar Bildirgesi (Anayasa’nın ilk on eki) ve 1689 tarihli Hoşgörü Yasası,  Hristiyanların tapınma özgürlüklerini yineliyor ve Saray’ın yetkilerine sınırlamalar getiriyordu. Eşit önemde bir gelişme de, 1690’da yayınlanan Hükümete İlişkin İkinci İnceleme adlı yapıtta John Locke tarafından, hükûmetin tanrısal haklara değil sözleşmeye dayandığı varsayımının ortaya atılması ve yaşama, özgürlük ve mülkiyet gibi doğal haklara sahip olan halkın, hükûmet bu doğal hakları ihlal ederse, ona karşı ayaklanma hakkının bulunduğunun ileri sürülmesiydi.

Andros yönetimiDüzenle

Andros daha önce New York valisi olmuştu; 20 Aralık 1686'da Boston'a geldi ve hemen iktidara geldi.[8] Sömürgecilerin İngiltere'yi terk ettiklerinde İngiliz olarak tüm haklarını geride bıraktıklarını iddia ederek sert bir tavır aldı. Rahip John Wise, 1687'de vergileri protesto etmek ve direnmek için cemaatçilerini topladı; Andros onu tutukladı, mahkum etti ve para cezasına çarptırdı. Bir Andros yetkilisi, "Bay Bilge, Kölelere Satılmamak için artık ayrıcalığınız kalmadı" diye açıkladı.[9] XVIII. yüzyılın başlarında yürütülen koloni siyaseti, XVII. yüzyıldaki İngiliz siyasetini andırıyordu. Şanlı Devrim, Parlamentonun üstünlüğünü yinelemişti; fakat, koloni valileri, Kral’ın İngiltere’de yitirmiş olduğu gücü kolonilerde uygulamak istediler. İngiltere’deki olayların farkında olan koloni meclisleri, “haklarını” ve “özgürlüklerini” kabul ettirmeyi denediler. XVIII. yüzyıla gelindiğinde, koloni meclisleri, İngiltere Parlamentosu’ndakilere benzer iki belirgin güç elde etmişlerdi: Vergi alınmasında ve harcama yapılmasında oy sahibi olma hakkı ve sadece valinin önerilerine uygun davranma yerine yasama işlemleri başlatma hakkı.

New York ve Jersey'lerin dahil edilmesiDüzenle

7 Mayıs 1688'de New York, East Jersey ve West Jersey eyaletleri Dominion'a eklendi. Andros'un oturduğu Boston'dan uzaktaydılar, bu yüzden New York ve Jersey'ler New York City'den Teğmen Vali Francis Nicholson tarafından yönetiliyordu. Nicholson, 1687'nin başlarında Andros'un onur kıtasının bir parçası olarak Boston'a gelen ve konseyine terfi eden sömürge sekreteri William Blathwayt'in bir ordu kaptanı ve himayesiydi.[10] 1688 yazında, Andros komisyonunu kurmak için önce New York'a, ardından Jersey'lere gitti. Jersey'lerin hakimiyet yönetimi, mülk sahiplerinin tüzüklerinin iptal edilmiş olması gerçeğiyle karmaşıktı, ancak mülklerini ellerinde tuttular ve Andros'a geleneksel malikane hakları için dilekçe verdiler.[11] Jersey'deki hakimiyet dönemi, güç merkezlerinden uzak olmaları ve Dominion'un 1689'da beklenmedik şekilde sona ermesi nedeniyle nispeten olaysız geçti.[12] Meclisler anılan haklarını, hem kraliyet velilerinin gücünü frenlemek hem de kendi güçlerini ve etkilerini arttıracak yeni önlemler almak için kullandılar. Meclislerle valiler arasında sık sık görülen çatışmalar, kolonicilerin, Amerikan ve İngiliz çıkarları arasındaki ayrılıkları görmelerine yaradı. Çok kez, krallık yetkilileri koloni meclislerince yapılanların önemini anlamadılar ve onları göz ardı ettiler. Buna karşın, anılan çabalar örnekler ve ilkeler yarattı ve giderek koloni “anayasalarının” parçası haline geldi.

Koloni meclisleri böylelikle kendi kendini yönetme hakkını geliştirdiler. Zamanla, koloni yönetiminin merkezi Londra’dan eyalet başkentlerine kaydı.

Kızılderililerle diplomasiDüzenle

1687'de New France valisi Jacques-René de Brisay de Denonville, Marquis de Denonville, şimdi New York'un batısındaki Seneca köylerine bir saldırı başlattı. Amacı, Albany'deki İngilizler ile Seneca'nın ait olduğu Iroquois konfederasyonu arasındaki ticareti bozmak ve Andros'un New York valisi iken 1677'de müzakere ettiği bir barış olan Mutabakat Zincirini kırmaktı. [13] New York Valisi Thomas Dongan yardım istedi ve Kral James, Andros'a yardım etmesini emretti. James ayrıca Fransa'nın Louis XIV ile müzakerelere girdi ve bu da kuzeybatı sınırındaki gerilimlerin azalmasına neden oldu.[14] Fransa ve İngiltere, XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa’da ve Antillerde belirli aralıklarla bir dizi savaşa giriştiler.  İngiltere, bu savaşlardan, özellikle şeker üretimi bol olan Antil adalarında belirli çıkarlar elde ettiyse de, çatışmalardan genellikle bir sonuç alınamadı ve Fransa, 1754’te Yedi Yıl Savaşı başlayana kadar Kuzey Amerika’daki güçlü konumunu sürdürdü.

Bununla birlikte, New England'ın kuzeydoğu sınırında Abenaki, İngiliz yerleşimcilere karşı şikayetler barındırdı ve 1688'in başlarında bir saldırıya başladılar. Andros yılın başlarında Maine'e bir keşif gezisi yaptı ve bir dizi Hint yerleşimine baskın düzenledi. Ayrıca Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin'in Penobscot Körfezi'ndeki ticaret karakoluna ve evine baskın düzenledi. Katolik Castin'in şapelini özenle koruması, daha sonra Andros'a karşı "popery" suçlamalarının kaynağı oldu.[15] O güne gelindiğinde, Fransa, Kanada’daki ve Büyük Göller çevresindeki çok sayıda Kızılderili kabilesiyle güçlü ilişkiler kurmuş, Mississippi Nehri’ni ele geçirmiş ve bir dizi kale ve ticaret merkezi kurarak Quebec’ten New Orleans’a kadar uzanan hilal biçiminde bir imparatorluk yaratmıştı. Bunun sonucu olarak İngilizler, Appalachian Dağları’nın doğusundaki dar bir şeride sıkışıp kalmışlardı. Fransa sadece İngilitere İmparatorluğunu tehdid etmiyor, aynı zamanda, Mississippi Vadisi’ni elinde tutarak batıya yayılmalarını sınırlayabildiği Amerikan kolonicileri için de bir tehlike oluşturuyordu.

Andros, Ağustos 1688'de New York'un yönetimini devraldı ve sözleşmeyi yenilemek için Albany'de Iroquois ile bir araya geldi. Bu toplantıda, İrokuaları "kardeşler" (yani eşittir) yerine "çocuklar" (yani İngilizlerin hizmetinde olan) olarak adlandırarak kızdırdı.[16] Abenaki partilerinin New England sınırına yönelik saldırıları üzerine Boston'a döndü ve kısmen Fransız teşviki nedeniyle bunu yaptıklarını kabul etti. Maine'deki durum da İngiliz sömürgecilerinin Hint köylerine baskın yapması ve tutsakları Boston'a göndermesiyle yeniden kötüleşmişti. Andros, Maine'lileri bu haksız eylem için kınadı ve Kızılderililerin serbest bırakılıp Maine'e geri dönmesini emretti ve Maine yerleşimcilerinin nefretini kazandı. Daha sonra önemli bir güçle Maine'e döndü ve yerleşimcileri korumak için ek tahkimatların inşasına başladı.[17] Andros kışı Maine'de geçirdi ve İngiltere'de devrim ve Boston'da hoşnutsuzluk söylentileri duyunca Mart ayında Boston'a döndü. 1754 yılında, günümüzde Pennsylvania’nın Pittsburgh kentinin bulunduğu yerdeki Duquesne Kalesi’nde Fransız kuvvetleri ile, Virginialı bir büyük çiftlik sahibi ve arazi ölçümcüsü olan, 22 yaşındaki George Washington’un komuta ettiği Virginia milisleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Londra’daki Ticaret Kurulu, New York, Pennsylvania, Maryland ve New England kolonilerinin temsilcilerini bir toplantıya çağırarak, çatışmaya bir çözüm bulmayı denedi. New York’un Albany kentinde yapılan ve Albany Kongresi diye bilinen toplantıda, 10 Temmuz’dan 19 Temmuz’a kadar Iroquois Kızılderilileri ile görüşülerek, ilişkilerin düzeltilmesine ve onların İngilizlere karşı sadakatleri güvence altına alınmaya çalışıldı.

Şanlı Devrim ve Dominyon'un yıkılışıDüzenle

Cotton ve Increase Mather liderliğindeki Massachusetts'in dini liderleri, Andros'un yönetimine karşı çıktılar ve Londra'daki mahkemeyi etkilemeyi hedefleyen örgütlü muhalifler. Kral James , Mayıs 1687'de Hoşgörü Bildirgesi'ni yayınladıktan sonra, Arttır Mather, krala beyan için teşekkür eden bir mektup gönderdi ve ardından akranlarına, iyilik ve etki kazanmanın bir yolu olarak krala şükranlarını ifade etmelerini önerdi.[18] On papaz bunu kabul etti ve Mather'ı Andros aleyhine dava açması için İngiltere'ye göndermeye karar verdiler.[19] Edward Randolph onu durdurmaya çalıştı; Mather tutuklandı, yargılandı ve bir suçlamadan aklandı, ancak Randolph yeni suçlamalarla ikinci bir tutuklama emri çıkardı. Mather, Nisan 1688'de İngiltere'ye gitmekte olan bir gemide gizlice kaçırıldı.[20] O ve diğer Massachusetts ajanları, Ekim 1688'de koloninin endişelerinin ele alınacağına söz veren James tarafından iyi karşılandı.[21] Ancak, Şanlı Devrim olayları devraldı ve Aralık ayına kadar James, William III ve Mary II tarafından görevden alındı.[22] Delegeler ayrıca “varlıklarının korunması için kesinlikle gerekli olan” bir Amerikan kolonileri birliğini ilan ve Albany Birlik Planı’nı kabul ettiler. Benjamin Franklin tarafından kaleme alınan plana göre, Kral’ın atayacağı bir başkan, koloni meclislerinin seçeceği delegelerin katıldığı bir büyük konseyle birlikte çalışacak ve konseyde her koloni, genel hazineye yaptığı mali katkıya uygun olarak temsil edilecekti. Anılan kuruluş, savunma, Kızılderililerle ilişkiler, ticaret ve batıda yerleşim konularından sorumlu olacağı gibi vergileme yetkisi de bulunacaktı. Ancak, ne vergi koyma ne de batı bölgesinin geliştirilmesi yetkisini merkezi bir otoriteye vermek isteyen kolonilerin hiçbiri Franklin’in planını kabul etmedi.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Hall, Michael G. (1979). "Origins in Massachusetts of the Constitutional Doctrine of Advice and Consent". Proceedings of the Massachusetts Historical Society. Third Series. Massachusetts Historical Society. 91: 5. Randolph's efforts at reporting unfavorably on the autonomous and "democratically government of Massachusetts brought about in 1684 total annulment of the first charter and in position of a new, arbitrary, prerogative government. 
 2. ^ Curtis P. Nettels, The Roots of American Civilization: A History of American Colonial Life (1938) p. 297.
 3. ^ Barnes, p. 45
 4. ^ Barnes, pp. 47–48
 5. ^ Barnes, p. 48
 6. ^ Barnes, p. 49
 7. ^ Barnes, p. 50
 8. ^ Lustig, p. 141
 9. ^ Alan Taylor, American Colonies: The Settling of North America (2001) p277
 10. ^ Dunn, p. 64
 11. ^ Lovejoy, p. 211
 12. ^ Lovejoy, pp. 212–213
 13. ^ Lustig, p. 171
 14. ^ Lustig, p. 173
 15. ^ Lustig, p. 174
 16. ^ Lustig, p. 176
 17. ^ Lustig, pp. 177–179
 18. ^ Hall (1988), pp. 207–210
 19. ^ Hall (1988), p. 210
 20. ^ Hall (1988), pp. 210–211
 21. ^ Hall (1988), p. 217
 22. ^ Barnes, p. 234

Kullanılan kaynaklarDüzenle

   Bu madde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kamu malı materyali içermektedir.