Neccariyye

Basmala.svg

İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler
The Blue Mosque at sunset.jpg

Neccariyye;[1] El Hüseyin bin Muhammed en-Neccar,[2] tarafından kurulan bir İslam dini itikadi mezhebinin adıdır. Mezhebin kurucusu En-Neccar, Abbasi halifesi Me'mun devrinin bir kelamcısı olup 844 senesinde ölmüştür. Şehristanî ve Razi gibi alimler bu mezhebi Cebriyeci olarak göstermişlerdir. Bu mezhep mensupları bazı bakımlardan Eşariye'ye bazı bakımlardan da Mutezile'ye uymuşlardır.

İman tanımıDüzenle

Allah'ı, melekleri, peygamberleri, farzları bilmek ve bunları kalple tasdik ederek dille söylemek iman etmek demektir. Bunlardan birini bilmeyen veya tasdik edip de dille söylemeyen kafirdir.

Alt fırkalarıDüzenle

Neccariye mezhebi mensupları bazı meselelerdeki ihtilafları yüzünden çeşitli kollara ayrılmışlardır. Bunlardan en meşhurları ise şunlardır:

  • Muhammed bin Îsâ el-Burgūs'a mensup olanların oluşturduğu - Bergusiyye[3]
  • Ebû Abdullah İbnü’z-Za‘ferânî'ye mensup olanların oluşturduğu - Za‘ferânîyye''[4]
  • Seleflerinin anlayamadığı şeyleri bildiklerini iddia eden - Müstedrekiyye[5]

İtikâdi görüşleriDüzenle

İman anlayışında konusunda Mürcie'ye yakın, insan fiilleri hususunda ise Cebriye itikadî mezhebinden olduğu kabul edilmektedir.[1]

Eşariye'ye uydukları hususlarDüzenle

Mutezile'ye uydukları hususlarDüzenle

KaynakçaDüzenle