Muzaffereddin bin Alişir

Muzaffereddin bin Alişîr, Selçuklu subaşısı, asker. Kerimüddin Alişîr'in babası, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu I. Yakub Bey'in dedesi.

Ne zaman, nerede doğduğu ve öldüğü bilinmemektedir. 1239 yılında Selçuknâme'de Alişîr oğlu Muzaffereddin olarak Selçuk ümerasından olduğu bahsedilir.[1] Bu tarihte II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in hükümdarlığı zamanında Malatya taraflarında bulunduğu Selçuknâme'den anlaşılmaktadır. Baba İshak isyanında Baba İshak'ın üzerine iki defa askerle yürümüş ise de her ikisinde de mağlup olarak Malatya taraflarına çekilmiştir. Birinci muharebede Muzaffereddin'in kahkarî hezimete uğradığı yine İbn Bîbî'nin Selçuknâmesi'nde yazar.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ İbn Bîbî, Selçuknâme, sayfa, 229
  2. ^ Uzunçarşılı, İ.H., Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 26