Muhammed'in biyografileri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu sayfada İslam peygamberi Muhammed'in hayatını tümüyle veya yalnızca bir kısmıyla konu edinen biyografi türündeki kitaplar listelenmiştir. Bu tarz kitaplara İslam dünyasında 'Siyer-i Nebi' adı verilir.

7. - 10. yüzyıl

değiştir
Yazar Eser Yıl Yer Dil Not
Urve bin Zübeyr talebesi İbn Şihâb ez-Zührî ile İslam tarihindeki ilk siyer ve megazi yazıcısı olarak geçer.[1]
Musa bin Ukbe Kitāb al-Maghāzī ? Arapça -Eduard Sachau tarafından ilk defa 1904 yılında Almanca yayınlandı
-Hasan Selmân,Ehâdîsü Müntehabe min Meğâzî Mûsâ b. Ukbe adıyla 1991'de Beyrut'ta Arapça yayınlandı
İbn İshak Siret-i İbn İshak ? ? Arapça
İbni Hişam Siret-i İbni Hişam
(es-Siret'ün-Nebeviyye)
? ? Arapça -Mustafa al-Sakka, İbrahim al-Abyari ve Abdülhafiz Şelebi tarafından 1936, Kahire'de 4 cilt yayınlandı (Arapça)
-İzzet Hasan ve Neşet Çağatay, Hz. Muhammed'in Hayatı, 1971, AÜ Yayını (Türkçe)
Vâkidî es-Sîre ? ? Arapça
Vâkidî Kitabü'l-Megazî ? ? Arapça
Belâzürî Ensâbü'l Eşrâf ? ? Arapça
Tirmizî Kitâbü'ş Şemâ'il ? ? Arapça
İbn Kayyim el-Cevziyye Zâdü'l Meâd ? Şam Arapça
İbn Hibbân Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça
İbn Fâris Evcezü's Siyer li-Hayri'l Beşer ? ? Arapça İlk olarak 1883'te Cezayirde basılmıştır
İbn Hazm Cevâmi'us Sîre ? ? Arapça
İbnü'l Cevzî el-Vefâ bi-Ahvâli'l-Mustafa ? ? Arapça
Kelâî el-İktifâ fi Meğāzî Resûlillâh ? ? Arapça
Mecdüddin İbnü'l-Esîr Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça 1971'de Şam'da Arapça basılmıştır
Nevevî Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça 1980'de Şam'da Arapça basılmıştır
Abdülmü’min ed-Dimyâtî Sîretü'n Nebeviyye ? ? Arapça
İbn Seyyidünnâs Uyûnü’l-Eser fî Fünûni’l-Meğâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer ? ? Arapça
Moğultay bin Kılıç el-İşâre ilâ sîreti’l-Mustafâ ? ? Arapça
İzzeddin bin Cemâa el-Muhtasarü'l-Kebîr fi Sîreti'r-Resul ? ? Arapça
İbn Kesir Fusul fi Sîreti'r-Resul ? ? Arapça
İbn Habîb el-Halebî Muķtefâ min Sîreti'l-Mustafa ? ? Arapça
Nûreddin el-Halebî İnsanü'l-'uyûn fi Sîreti'l-Emini'l-Me'mûn
(Sîretü'l-Halebiyye)
? ? Arapça
Makrîzî İmtâu’l-esmâ bimâ li’r-Resûl mine’l-ebnâ'i ve’l-aĥvâl ve'l-hafede ve’l-metâ ? ? Arapça
Şemseddin eş-Şâmî Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti hayri’l-ibâd ? ? Arapça
*Muhammed b. Abdülbâkî ez-Zürkānî Şerhu'l-Mevâhibi'l-ledünniyye ? ? Arapça

11. - 15. yüzyıl

değiştir
Yazar Eser Yıl Yer Dil Not
Erzurumlu Darir Tercüme-i Siyer-i Nebî 1388 Kahire Türkçe İlk Türkçe siyer kitabıdır.
Lâmiî Çelebi Tercüme-i Şevâhidü’n-nübüvve li-takviyeti yakīni ehli’l-fütüvve
Ahîzâde Abdülhalim Efendi Tercüme-i Şevâhidü’n-nübüvve
Celâlzâde Mustafa Çelebi Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî
Altıparmak Mehmed Efendi Meâricü'n-Nübüvve Tercümesi 1257 İstanbul Türkçe Faruk Meyan tarafından İstanbul, 1976'da yayınlandı
Aydınlı Eyyûb b. Halil Sîretü’n-nebî Tercümesi
Veysizade Ahmed İzniki Tercüme-i Siyer-i Kâzerûnî
Aziz Mahmud Hüdai Alemin Yaratılışı ve Hazreti Muhammed'in Zuhuru 1628 Günümüz Türkçesine baskıları yapılmıştır.

Modern dönem

değiştir

Türkçe biyografiler

değiştir
 • Abdülkadir Dedeoğlu, Peygamberimiz, Osmanlı Yayınevi, İstanbul, 1999 (çocuklar için hazırlanmış)
 • Abdullah Abdulkerimzade, Kable'l-Bi'set Peygamberimiz Ne Vechile Te'abbud Eyledi, yazma, Süleymaniye Kütüphanesi, kayıt no: 241 ı2. (Osmanlı

Türkçesi)

 • Abdullah Atıf Tüzüner, Sîretu'n-Nebî (s.a.v.): Peygamberimiz'in Hal ve Hareketleri, Ahmed Said Matbaası, İstanbul 1973.
 • Abdullah Sevinç, Ashabının Dilinden Hz. Muhammed'in Hayatı (İstanbul 2004)
 • Abdurrahim Zapsu, Büyük İslam Tarihi -Hz. Muhammed (s.a.v.) Dönemi-, Risale Yayınları, İstanbul 2006.
 • Adem Yakup, Muhteşem Peygamber Hz. Muhammed, Güneş Yayıncılık, İstanbul 2003.
 • Afzalu'r-Rahman (Efḍalu'r-Raḥmān), Allah'ın Kulu ve Rasulü Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İnkılap Yayınları, İstanbul t.y.
 • Afzalu'r-Rahman (Efḍalu'r-Raḥmān), Siret Ansiklopedisi, İnkılap Yayınları, İstanbul 1990.
 • Auguste Bebel, Hz. Muhammed ve Arap-İslam Kültürü Dönemi, (trc. Veysel Ataman). Bordo Siyah Yayınevi, İstanbul 2003.
 • Ahmet Cevdet Paşa, Hz. Muhammed (s.a.v)'in Hayatı (hazırlayan M. Muhsin Bozkurt) Erhan Yayınları İstanbul ?
 • Ahmed Cevdet Paşa, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Hayatı, (Hazırlayan Arif Pamuk), Çelik Yayınları, İstanbul t.y.
 • Ahmed Cevdet Paşa, Peygamber Efendimiz, Med Yayınları, İstanbul 1982.
 • Ahmed Efe, Peygamberimiz'in Hayatı, Akçağ Yayınları, Ankara 2001.
 • Ahmet Güzel, Çağlar O'na Hasret: Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v), İttifak Matbaası, Konya 1993.
 • Ahmet Lütfi Kazancı, Özlenen Şafak: Doğumundan Peygamberliğe, Marifet Yayınları, İstanbul 1983.
 • Ahmet Lütfi Kazancı, Aydınlıklara Doğru: Peygamberliğinden Hicrete, Marifet Yayınları, İstanbul 1983.
 • Ahmed Naim, Mir'ât-ı Muhammed, Bahriye Matbaası, y.y. 1303
 • Ali Akıncı, Âhir Zaman Peygamberi Hz. Muhammed. Ali Dayı Neşriyatı, İstanbul 1949.
 • Ali Ertan, Son Peygamber Hz. Muhammed, Bedir Yayınları, İstanbul 1975.
 • Ali Himmet Berki, Hâtemü'l-Enbiyâ Hazreti Muhammed ve Hayatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1981
 • Ali Şeriati, Muhammed Kimdir, (trc. Ali Seyidoğlu), Fecr Yayınevi, Ankara, 1995
 • Ali Şeriati, Muhammed'i Tanıyalım, (trc. Ali Seyidoğlu), Fecr Yayınevi, Ankara, 1995
 • Ali Şeriati, Siret (trc. Kerim Güney), Cafer Şehirli Kitabevi, [y.y.]. (t.y.).
 • Anne-Marie Delcambre, Allah'ın Resulü Hz. Muhammed, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.
 • Ataullah b. Fazlullah, Sevgilinin Bahçesi (Ravdatu'l-Ahbab Tercümesi), (trc. Benlizade Mahmut Efendi, Ravżatu'l-Aḥbāb) (sadeleştiren Ramazan Balcı) Gelenek Yayınları, İstanbul 2003.
 • Aynur Uraler, Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed (s.a.v.), Nil Yayınları, İstanbul 2002.
 • Ayşe Gouvemeur-Leyla Azzam, Hz. Muhammed'in Hayatı, (trc. Murat Çiftkaya) Yeditepe Yayınları, İstanbul 2002.
 • Ayşe Sevim, Güneşe Yolculuk: Hz. Muhammed (sav)'in Hayatı, Şule Yayınları, İstanbul 2004.
 • Bir Barış Elçisi Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.), (komisyon) Alısen Yayınları, İstanbul 2006
 • Bütün yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, 1-V, (ed. Vecdi Akyüz). Beyan Yayınları, İstanbul 1994; İstanbul 2006.
 • Candeğer Tetik Bera, Sevgili Peygamberim, Gezgin Balon Yayınları, İstanbul 2006.
 • Celal Yeniçeri, Hz. Muhammed: Yaşadığı Hayat, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.
 • Celalettin Vatandaş, Hz. Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti, 1-11, Pınar Yayınları, İstanbul Ekim 2004.
 • Cemal Kutay, Tarih Önünde İslam Peygamberi, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998
 • Cüneyt Suavi, İki Cihan Güneşi Peygamberimiz, Zafer Yayınları, İstanbul 2006.
 • Dilaver Gürer, Peygamberin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2003
 • Diyanet Dergisi Özel Sayı· Peygamberimiz, Ankara 1989
 • Diyanet Dergisi Özel Sayı: Peygamberimiz, Ankara 1990
 • Ebü'l-Hasan Ali el-Hasan en-Nedvi, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (tre. Abdülkertın Özaydın), İz Yayıncılık, İstanbul 1992.
 • Emile Dennenghen, Hazreti Peygamber ve Risaleti, (tre. Ahmet Ağırakçal İnsan Yayınları, İstanbul 1997.
 • Engin Arslan, Çocuklar İçin Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Hayatı/3-7 Yaş, Üsküdar Yayınevi, İstanbul 2005.
 • Ergun Göze, Peygamberimiz ve Dört Halifesi, TDV Vakfı Yayınları, İstanbul 1987.
 • Eric Schhroeder, Hz. Muhammed'in izinde Kronolojik İslam Tarihi, (trc. Semih Yazıcıoğlu). Plastik Yayınları, [y.y.]. t.y.
 • Esad Fuad Tuğay, Allah'ın Kulu ve Resulü Muhammed, (tre. Ali Kemal Aksüt), Kağıt Ve Basım İşleri, İstanbul 1950.
 • Eşref Edip-Fahrettin Gün, Sevgili Peygamberimiz, Beyan Yayınları, İstanbul 2005

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2016.