Modül:İleti kutusu

Modül belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu modül {{bikutu}}, {{çikutu}}, {{dikutu}}, {{kikutu}}, {{mikutu}}, {{sikutu}} ve {{tikutu}} şablonlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır. Direkt olarak sayfalarda kullanılmak için tasarlanmayan bu üst modülün işlevlerinden yararlanmak için sıralanan ileti şablonları kullanılmalıdır.

KullanımıDeğiştir

Bu modülü başka bir Lua modülünde kullanmak için öncelikle söz konusu modüle çağrılması gerekir:

local messageBox = require('Modül:İleti kutusu')

İleti kutusu oluşturmak için main işlevi kullanılmalıdır. Böylece kutu türü (dizgi olarak) ve ileti kutusunda kullanılacak olarak parametreler çağrılmış olur.

local box = messageBox.main( boxType, {
  param1 = param1,
  param2 = param2,
  -- Daha fazla parametre...
})

Kullanılabilir yedi kutu türü bulunmaktadır:

Kutu kodu Şablon Kapsam
fmbox {{bikutu}} Başlık ve altlık ileti kutuları için
mbox {{çikutu}} Birden fazla ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
imbox {{dikutu}} Dosya ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
cmbox {{kikutu}} Kategori ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
ambox {{mikutu}} Madde ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
tmbox {{tikutu}} Tartışma ad alanında kullanılacak ileti kutuları için
ombox {{sikutu}} Diğer ad alanlarında kullanılacak ileti kutuları için

Kutulara tanımlı parametreler için şablon belgelemesine bakılabilir.

#invoke ile kullanımDeğiştir

Ana (main) işlevin yanı sıra her kutu türü için ayrı işlevler de tanımlı bulunmaktadır. Bu işlevlere {{#invoke:İleti kutusu|mbox|...}}, {{#invoke:İleti kutusu|ambox|...}} şeklinde kutu kodlarını tanımlayarak erişim sağlanabilir. Bu işlevler diğer modüllerden çağrıldıklarında çalışacaktır ancak yalnızca #invoke çağrısı ile iletilen değişkenleri işlemek için kullanılan kodlara erişebileceklerinden main işlevini çağırmak verimli bir kullanım biçimi olacaktır.

Teknik detaylarDeğiştir

Bu modül yukarıda listelenen her kutu türü için aynı temel kodu kullansa da yapılandırma verilerindeki farklılıklar kutuları birbirlerinden ayırmaktadır. Yapılandırma komutları ve ne anlama geldikleri aşağıda açıklanmıştır:

 • types - ileti kutusunun tür parametresi tarafından kullanılan verileri içeren tablodur. Tablo anahtarları, tür parametresine iletilebilecek değerlerden müteşekkil olup bu tablo değerleri türler tarafından kullanılan sınıfları ve resimleri saklamaktadırlar.
 • default - tür parametresine hiçbir değer girilmezse veya geçersiz bir değer belirtilmişse kullanılacak olan varsayılan tür ayarı.
 • showInvalidTypeError - tür parametresine girilen değer geçersizse hata gösterilip gösterilmeyeceğine dair ayar.
 • allowBlankParams - boş değerler modüle iletilen parametrelerden çıkarılır. Ancak allowBlankParams tablosunda yer alan parametrelere girilen boşluk karakteri korunur.
 • allowSmall - ileti kutusunun "küçük=evet" komutu ile daha küçük boyutta bir sürümünün oluşturulmasına dair ayar.
 • smallParam - küçük parametresine girilecek özelleştirilebilir değer. Örneğin "left" şeklinde ayarlanmışsa "küçük=left" komutu ile küçük boyutta bir mesaj kutusu oluşturulabilir.
 • smallClass - küçük ileti kutusu için kullanılacak sınıf.
 • substCheck - yk ([y]erine [k]oyma) denetiminin yapılıp yapılmayacağına dair ayar.
 • classes - ileti kutusunda kullanılacak sınıf dizisi.
 • imageEmptyCell - resim belirtilmemişse boş <td>...</td> hücresinin kullanılıp kullanılmayacağına dair ayar. Ekranın tamamına yayılmayan ileti kutularının boyut aralıklarını korumak için kullanılır.
 • imageEmptyCellStyle - boş resim hücrelerinin biçimlendirilip biçimlendirilmeyeceğine dair ayar.
 • imageCheckBlank - "resim=blank" komutu hiçbir resmin görüntülenmemesini sağlar.
 • imageSmallSize - küçük ileti kutularında kullanılan resimler otomatik olarak 30x30 piksel olarak ayarlanır. Bu ayar ile özel boyut belirlenebilir.
 • imageCellDiv - resmin <div>...</div> içine alınıp izin verilen en büyük boyuta zorlanmasına dair ayar.
 • useCollapsibleTextFields - "sorun", "çözüm", "tartışma" vb. daraltılabilen metin alanlarının kullanılıp kullanılmayacağına dair ayar. Şu anda yalnızca {{mikutu}}'da kullanılmaktadır.
 • imageRightNone - ileti kutusunun sağ tarafındaki resmin gizlenmesine dair ayar. "sağresim=none" komutu sağ tarafta hiçbir resmin görüntülenmesine izin vermez.
 • sectionDefault - "altbaşlık" parametresi için varsayılan ad. useCollapsibleTextFields komuuna bağlı olarak çalışır.
 • allowMainspaceCategories - ana ad alanında kategorilere izin verilmesine dair ayar.
 • templateCategory - şablonun kullanıldığı sayfalara yerleştirilecek ana kategorinin adı.
 • templateCategoryRequireName - şablona tanımlı kategoriyi görüntülemek için ad parametresinin gerekli olup olmadığına dair ayar.
 • templateErrorCategory - şablon tarafından kullanılacak olan hata kategorisinin adı.
 • templateErrorParamsToCheck - kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek olan parametre adları. Herhangi biri eksikse hata olarak algılanır ve templateErrorCategory uygulanır.
-- This is a meta-module for producing message box templates, including
-- {{mbox}}, {{ambox}}, {{imbox}}, {{tmbox}}, {{ombox}}, {{cmbox}} and {{fmbox}}.

-- Load necessary modules.
require('Modül:Küresel değil')
local getArgs
local yesno = require('Modül:Evethayır')

-- Get a language object for formatDate and ucfirst.
local lang = mw.language.getContentLanguage()

-- Define constants
local CONFIG_MODULE = 'Modül:İleti kutusu/yapılandırma'
local DEMOSPACES = {talk = 'tmbox', image = 'imbox', file = 'imbox', category = 'cmbox', article = 'ambox', main = 'ambox'}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function getTitleObject(...)
	-- Get the title object, passing the function through pcall
	-- in case we are over the expensive function count limit.
	local success, title = pcall(mw.title.new, ...)
	if success then
		return title
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of two arrays.
	local vals = {}
	for i, v in ipairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for i, v in ipairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	table.sort(ret)
	return ret
end

local function getArgNums(args, prefix)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = mw.ustring.match(tostring(k), '^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then
			table.insert(nums, tonumber(num))
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Box class definition
--------------------------------------------------------------------------------

local MessageBox = {}
MessageBox.__index = MessageBox

function MessageBox.new(boxType, args, cfg)
	args = args or {}
	local obj = {}

	-- Set the title object and the namespace.
	obj.title = getTitleObject(args.page) or mw.title.getCurrentTitle()

	-- Set the config for our box type.
	obj.cfg = cfg[boxType]
	if not obj.cfg then
		local ns = obj.title.namespace
		-- boxType is "mbox" or invalid input
		if (args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace) and (args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace) ~= '' then
			-- implement demospace parameter of mbox
			local demospace = string.lower(args["denemealanı"] or args["adalanı"] or args.demospace)
			if DEMOSPACES[demospace] then
				-- use template from DEMOSPACES
				obj.cfg = cfg[DEMOSPACES[demospace]]
			elseif string.find( demospace, 'talk' ) then
				-- demo as a talk page
				obj.cfg = cfg.tmbox
			else
				-- default to ombox
				obj.cfg = cfg.ombox
			end
		elseif ns == 0 then
			obj.cfg = cfg.ambox -- main namespace
		elseif ns == 6 then
			obj.cfg = cfg.imbox -- file namespace
		elseif ns == 14 then
			obj.cfg = cfg.cmbox -- category namespace
		else
			local nsTable = mw.site.namespaces[ns]
			if nsTable and nsTable.isTalk then
				obj.cfg = cfg.tmbox -- any talk namespace
			else
				obj.cfg = cfg.ombox -- other namespaces or invalid input
			end
		end
	end

	-- Set the arguments, and remove all blank arguments except for the ones
	-- listed in cfg.allowBlankParams.
	do
		local newArgs = {}
		for k, v in pairs(args) do
			if v ~= '' then
				newArgs[k] = v
			end
		end
		for i, param in ipairs(obj.cfg.allowBlankParams or {}) do
			newArgs[param] = args[param]
		end
		obj.args = newArgs
	end

	-- Define internal data structure.
	obj.categories = {}
	obj.classes = {}
	-- For lazy loading of [[Modül:Kategori işleyici]].
	obj.hasCategories = false

	return setmetatable(obj, MessageBox)
end

function MessageBox:addCat(ns, cat, sort)
	if not cat then
		return nil
	end
	if sort then
		cat = string.format('[[Kategori:%s|%s]]', cat, sort)
	else
		cat = string.format('[[Kategori:%s]]', cat)
	end
	self.hasCategories = true
	self.categories[ns] = self.categories[ns] or {}
	table.insert(self.categories[ns], cat)
end

function MessageBox:addClass(class)
	if not class then
		return nil
	end
	table.insert(self.classes, class)
end

function MessageBox:setParameters()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Get type data.
	self.type = (args["tür"] or args.type)
	local typeData = cfg.types[self.type]
	self.invalidTypeError = cfg.showInvalidTypeError
		and self.type
		and not typeData
	typeData = typeData or cfg.types[cfg.default]
	self.typeClass = typeData.class
	self.typeImage = typeData.image

	-- Find if the box has been wrongly substituted.
	self.isSubstituted = cfg.substCheck and (args["yk"] or args.subst) == 'SUBST'

	-- Find whether we are using a small message box.
	self.isSmall = cfg.allowSmall and (
		cfg.smallParam and (args["küçük"] == cfg.smallParam or args["ufak"] == cfg.smallParam or args.small == cfg.smallParam)
		or not cfg.smallParam and yesno(args["küçük"] or args["ufak"] or args.small)
	)

	-- Add attributes, classes and styles.
	self.id = (args["kimlik"] or args.id)
	self.name = (args["ad"] or args.name)
	if self.name then
		self:addClass('box-' .. string.gsub(self.name,' ','_'))
	end
	if yesno(args["yalınbağ"] or args.plainlinks) ~= false then
		self:addClass('plainlinks')
	end
	for _, class in ipairs(cfg.classes or {}) do
		self:addClass(class)
	end
	if self.isSmall then
		self:addClass(cfg.smallClass or 'mbox-small')
	end
	self:addClass(self.typeClass)
	self:addClass(args["sınıf"] or args.class)
	self.style = (args["biçim"] or args["biçem"] or args["stil"] or args.style)
	self.attrs = args.attrs

	-- Set text style.
	self.textstyle = (args["metinbiçimi"] or args["metinbiçim"] or args["metinbiçemi"] or args["yazıbiçimi"] or args["yazı stili"] or args.textstyle)

	-- Find if we are on the template page or not. This functionality is only
	-- used if useCollapsibleTextFields is set, or if both cfg.templateCategory
	-- and cfg.templateCategoryRequireName are set.
	self.useCollapsibleTextFields = cfg.useCollapsibleTextFields
	if self.useCollapsibleTextFields
		or cfg.templateCategory
		and cfg.templateCategoryRequireName
	then
		if self.name then
			local templateName = mw.ustring.match(
				self.name,
				'^[tT][eE][mM][pP][lL][aA][tT][eE][%s_]*:[%s_]*(.*)$'
			) or self.name
			templateName = 'Template:' .. templateName
			self.templateTitle = getTitleObject(templateName)
		end
		self.isTemplatePage = self.templateTitle
			and mw.title.equals(self.title, self.templateTitle)
	end
	
	-- Process data for collapsible text fields. At the moment these are only
	-- used in {{ambox}}.
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- Get the self.issue value.
		if self.isSmall and args.smalltext then
			self.issue = args.smalltext
		else
			local sect
			if (args["altbaşlık"] or args.sect) == '' then
				sect = 'Bu ' .. (cfg.sectionDefault or 'page')
			elseif type(args["altbaşlık"] or args.sect) == 'string' then
				sect = 'Bu ' .. (args["altbaşlık"] or args.sect)
			end
			local issue = (args["sorun"] or args.issue)
			issue = type(issue) == 'string' and issue ~= '' and issue or nil
			local text = (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
			text = type(text) == 'string' and text or nil
			local issues = {}
			table.insert(issues, sect)
			table.insert(issues, issue)
			table.insert(issues, text)
			self.issue = table.concat(issues, ' ')
		end

		-- Get the self.talk value.
		local talk = (args["tartışma"] or args.talk)
		-- Show talk links on the template page or template subpages if the talk
		-- parameter is blank.
		if talk == ''
			and self.templateTitle
			and (
				mw.title.equals(self.templateTitle, self.title)
				or self.title:isSubpageOf(self.templateTitle)
			)
		then
			talk = '#'
		elseif talk == '' then
			talk = nil
		end
		if talk then
			-- If the talk value is a talk page, make a link to that page. Else
			-- assume that it's a section heading, and make a link to the talk
			-- page of the current page with that section heading.
			local talkTitle = getTitleObject(talk)
			local talkArgIsTalkPage = true
			if not talkTitle or not talkTitle.isTalkPage then
				talkArgIsTalkPage = false
				talkTitle = getTitleObject(
					self.title.text,
					mw.site.namespaces[self.title.namespace].talk.id
				)
			end
			if talkTitle and talkTitle.exists then
				local talkText = 'Konuya dair fikir alışverişi'
				if talkArgIsTalkPage then
					talkText = string.format(
						'%s [[%s|%s]] sayfasında bulunabilir.',
						talkText,
						talk,
						talkTitle.prefixedText
					)
				else
					talkText = string.format(
						'%s [[%s#%s|tartışma sayfası]]nda bulunabilir.',
						talkText,
						talkTitle.prefixedText,
						talk
					)
				end
				self.talk = talkText
			end
		end

		-- Get other values.
		self.fix = (args["çözüm"] or args["düzeltme"] or args.fix) ~= '' and (args["çözüm"] or args["düzeltme"] or args.fix) or nil
		local date
		if (args["tarih"] or args.date) and (args["tarih"] or args.date) ~= '' then
			date = (args["tarih"] or args.date)
		elseif (args["tarih"] or args.date) == '' and self.isTemplatePage then
			date = lang:formatDate('F Y')
		end
		if date then
			self.date = string.format(" <small class='date-container'>''(<span class='date'>%s</span>)''</small>", date)
		end
		self.info = args.info
		if yesno(args["kaldırmailetisi"] or args.removalnotice) then
			self.removalNotice = cfg.removalNotice
		end
	end

	-- Set the non-collapsible text field. At the moment this is used by all box
	-- types other than ambox, and also by ambox when small=yes.
	if self.isSmall then
		self.text = (args["küçükmetin"] or args["ufakmetin"] or args["küçükyazı"] or args.smalltext) or (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
	else
		self.text = (args["metin"] or args["yazı"] or args.text)
	end

	-- Set the below row.
	self.below = cfg.below and (args["alt"] or args.below)

	-- General image settings.
	self.imageCellDiv = not self.isSmall and cfg.imageCellDiv
	self.imageEmptyCell = cfg.imageEmptyCell
	if cfg.imageEmptyCellStyle then
		self.imageEmptyCellStyle = 'border:none;padding:0px;width:1px'
	end

	-- Left image settings.
	local imageLeft = self.isSmall and (args["küçükresim"] or args["ufakresim"] or args["küçük resim"] or args.smallimage) or (args["resim"] or args.image)
	if cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'blank' and imageLeft ~= 'none'
		or not cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'none'
	then
		self.imageLeft = imageLeft
		if not imageLeft then
			local imageSize = self.isSmall
				and (cfg.imageSmallSize or '30x30px')
				or '40x40px'
			self.imageLeft = string.format('[[Dosya:%s|%s|link=|alt=]]', self.typeImage
				or 'Imbox notice.png', imageSize)
		end
	end

	-- Right image settings.
	local imageRight = self.isSmall and (args["küçüksağresim"] or args["sağküçükresim"] or args["küçükresimsağ"] or args["ufakresimsağ"] or args["küçük resimsağ"] or args.smallimageright) or (args["sağresim"] or args["resimsağ"] or args.imageright)
	if not (cfg.imageRightNone and imageRight == 'none') then
		self.imageRight = imageRight
	end
end

function MessageBox:setMainspaceCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	if not cfg.allowMainspaceCategories then
		return nil
	end

	local nums = {}
	for _, prefix in ipairs{'cat', 'category', 'all', 'kat', 'hepsi', 'tümü'} do
		args[prefix .. '1'] = args[prefix]
		nums = union(nums, getArgNums(args, prefix))
	end

	-- The following is roughly equivalent to the old {{Ambox/category}}.
	local date = (args["tarih"] or args.date)
	date = type(date) == 'string' and date
	local preposition = ''
	for _, num in ipairs(nums) do
		local mainCat = args['cat' .. tostring(num)]
			or args['category' .. tostring(num)]
			or args['kat' .. tostring(num)]
		local allCat = args['all' .. tostring(num)]
		  or args['hepsi' .. tostring(num)]
		  or args['tümü' .. tostring(num)]
		mainCat = type(mainCat) == 'string' and mainCat
		allCat = type(allCat) == 'string' and allCat
		if mainCat and date and date ~= '' then
			local catTitle = string.format('%s %s %s', mainCat, preposition, date)
			self:addCat(0, catTitle)
			catTitle = getTitleObject('Kategori:' .. catTitle)
			if not catTitle or not catTitle.exists then
				self:addCat(0, 'Şablonda geçersiz tarih parametresine sahip maddeler')
			end
		elseif mainCat and (not date or date == '') then
			self:addCat(0, mainCat)
		end
		if allCat then
			self:addCat(0, allCat)
		end
	end
end

function MessageBox:setTemplateCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Add template categories.
	if cfg.templateCategory then
		if cfg.templateCategoryRequireName then
			if self.isTemplatePage then
				self:addCat(10, cfg.templateCategory)
			end
		elseif not self.title.isSubpage then
			self:addCat(10, cfg.templateCategory)
		end
	end

	-- Add template error categories.
	if cfg.templateErrorCategory then
		local templateErrorCategory = cfg.templateErrorCategory
		local templateCat, templateSort
		if not self.name and not self.title.isSubpage then
			templateCat = templateErrorCategory
		elseif self.isTemplatePage then
			local paramsToCheck = cfg.templateErrorParamsToCheck or {}
			local count = 0
			for i, param in ipairs(paramsToCheck) do
				if not args[param] then
					count = count + 1
				end
			end
			if count > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = tostring(count)
			end
			if self.categoryNums and #self.categoryNums > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = 'C'
			end
		end
		self:addCat(10, templateCat, templateSort)
	end
end

function MessageBox:setAllNamespaceCategories()
	-- Set categories for all namespaces.
	if self.invalidTypeError then
		local allSort = (self.title.namespace == 0 and 'Main:' or '') .. self.title.prefixedText
		self:addCat('all', 'Parametreleri düzeltilmesi gereken Vikipedi bilgi kutuları', allSort)
	end
	if self.isSubstituted then
		self:addCat('all', 'Hatalı olarak değiştirilen şablonlara sahip sayfalar')
	end
end

function MessageBox:setCategories()
	if self.title.namespace == 0 then
		self:setMainspaceCategories()
	elseif self.title.namespace == 10 then
		self:setTemplateCategories()
	end
	self:setAllNamespaceCategories()
end

function MessageBox:renderCategories()
	if not self.hasCategories then
		-- No categories added, no need to pass them to Category handler so,
		-- if it was invoked, it would return the empty string.
		-- So we shortcut and return the empty string.
		return ""
	end
	-- Convert category tables to strings and pass them through
	-- [[Modül:Kategori işleyici]].
	return require('Modül:Kategori işleyici')._main{
		main = table.concat(self.categories[0] or {}),
		template = table.concat(self.categories[10] or {}),
		all = table.concat(self.categories.all or {}),
		nocat = (self.args["katyok"] or self.args.nocat),
		page = self.args.page
	}
end

function MessageBox:export()
	local root = mw.html.create()

	-- Add the subst check error.
	if self.isSubstituted and self.name then
		root:tag('b')
			:addClass('error')
			:wikitext(string.format(
				'Şablon <code>%s[[Şablon:%s|%s]]%s</code> hatalı olarak değiştirildi.',
				mw.text.nowiki('{{'), self.name, self.name, mw.text.nowiki('}}')
			))
	end

	-- Create the box table.
	local boxTable = root:tag('table')
	boxTable:attr('id', self.id or nil)
	for i, class in ipairs(self.classes or {}) do
		boxTable:addClass(class or nil)
	end
	boxTable
		:cssText(self.style or nil)
		:attr('role', 'presentation')

	if self.attrs then
		boxTable:attr(self.attrs)
	end

	-- Add the left-hand image.
	local row = boxTable:tag('tr')
	if self.imageLeft then
		local imageLeftCell = row:tag('td'):addClass('mbox-image')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageLeftCell so that the image
			-- is inside it. Divs use style="width: 52px;", which limits the
			-- image width to 52px. If any images in a div are wider than that,
			-- they may overlap with the text or cause other display problems.
			imageLeftCell = imageLeftCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageLeftCell:wikitext(self.imageLeft or nil)
	elseif self.imageEmptyCell then
		-- Some message boxes define an empty cell if no image is specified, and
		-- some don't. The old template code in templates where empty cells are
		-- specified gives the following hint: "No image. Cell with some width
		-- or padding necessary for text cell to have 100% width."
		row:tag('td')
			:addClass('mbox-empty-cell')
			:cssText(self.imageEmptyCellStyle or nil)
	end

	-- Add the text.
	local textCell = row:tag('td'):addClass('mbox-text')
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- The message box uses advanced text parameters that allow things to be
		-- collapsible. At the moment, only ambox uses this.
		textCell:cssText(self.textstyle or nil)
		local textCellDiv = textCell:tag('div')
		textCellDiv
			:addClass('mbox-text-span')
			:wikitext(self.issue or nil)
		if (self.talk or self.fix) and not self.isSmall then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.talk and (' ' .. self.talk) or nil)
				:wikitext(self.fix and (' ' .. self.fix) or nil)
		end
		textCellDiv:wikitext(self.date and (' ' .. self.date) or nil)
		if self.info and not self.isSmall then
			textCellDiv
				:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.info and (' ' .. self.info) or nil)
		end
		if self.removalNotice then
			textCellDiv:tag('small')
				:addClass('hide-when-compact')
				:tag('i')
					:wikitext(string.format(" (%s)", self.removalNotice))
		end
	else
		-- Default text formatting - anything goes.
		textCell
			:cssText(self.textstyle or nil)
			:wikitext(self.text or nil)
	end

	-- Add the right-hand image.
	if self.imageRight then
		local imageRightCell = row:tag('td'):addClass('mbox-imageright')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageRightCell so that the image
			-- is inside it.
			imageRightCell = imageRightCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageRightCell
			:wikitext(self.imageRight or nil)
	end

	-- Add the below row.
	if self.below then
		boxTable:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', self.imageRight and '3' or '2')
				:addClass('mbox-text')
				:cssText(self.textstyle or nil)
				:wikitext(self.below or nil)
	end

	-- Add error message for invalid type parameters.
	if self.invalidTypeError then
		root:tag('div')
			:css('text-align', 'center')
			:wikitext(string.format(
				'Bu ileti kutusu geçersiz "tür=%s" parametresi kullanıyor olup hatanın düzeltilmesi gereklidir.',
				self.type or ''
			))
	end

	-- Add categories.
	root:wikitext(self:renderCategories() or nil)

	return tostring(root)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p, mt = {}, {}

function p._exportClasses()
	-- For testing.
	return {
		MessageBox = MessageBox
	}
end

function p.main(boxType, args, cfgTables)
	local box = MessageBox.new(boxType, args, cfgTables or mw.loadData(CONFIG_MODULE))
	box:setParameters()
	box:setCategories()
	return box:export()
end

function mt.__index(t, k)
	return function (frame)
		if not getArgs then
			getArgs = require('Modül:Arguments').getArgs
		end
		return t.main(k, getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false}))
	end
end

return setmetatable(p, mt)