Kurumsal risk yönetimi

Kurumsal risk yönetimi ve kurumsal yönetim dendiğinde günümüzde modern yönetim anlayışında giderek vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkan kurumsal risk yönetiminin artık kurumların yönetiminde olmazsa olmaz bir süreç olduğu ifadesi vurgulanmaktadır.

Kapsam Değiştir

Risk Yönetimi kavramı Kurumsal Yönetimin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Yönetimin başarılı olabilmesi için öncelikle kurumun risklerinin farkında olması, bunları kontrol edebilmesi ve bu riskleri değere dönüştürebilmesi gerekir. Risk ile kazanç arasında bir ilişki olduğu bilinen bir olgudur, kurumların da iktisadi faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Risk Yönetimini başarılı bir şekilde yürütmeleri gerekir. Bu kapsamda Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), Kurumsal Yönetimin çok önemli bir bileşenidir. KRY'nin bağımsız ve etkili bir şekilde uygulanması kurumun tüm ortaklarına optimum fayda sağlayacaktır.

KRY'nin etkin bir şekilde uygulanması çoğu zaman kurumlarda meydana gelebilecek ekonomik krizleri engelleyecektir. Tarihte kurumlarda yaşanan ekonomik krizler incelendiğinde, sadece mali tablo ve raporların izlenmesinin ekonomik krizleri önlemeye yetmediği mali olmayan değerlerin de izlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu mali olmayan değerler arasında; müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, çalışanların bağlılığı, marka değeri, yeni ürün geliştirme başarısı gibi unsurlar vardır. Mali olmayan değerleri izlemek KRY'de risklere karşı erken tedbir almayı sağlar. Kurumsal Yönetimde başarılı olmak için mali ve mali olmayan değerlerin bir bütün olarak ele alındığı KRY'nin çok önemli bir yeri vardır.

KRY'nin başarılı olabilmesinde Kurumsal Yönetimin organizasyon olarak bağımsız ve hızlı karar alabiliyor olması da son derece önemlidir. KRY kararlarının uygulanabilmesi için kurum içinde bu kararların yürütülmesinden sorumlu personelin belirlenmesi süreci hızlandıracaktır. Risk Yönetimini faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan personelin gerekli yetkilerle donatılması ve icra edilen faaliyetlere ilişkin kurumun yöneticilerine rapor vermesi KRY'nin etkinliğini arttırır. Yönetim kurulunun Kurumsal Risk Yönetimi sürecine katılımı ve geri besleme verilerine göre gerekli düzeltici işlem maddelerini uygulamaya koymaları Kurumsal Risk Yönetiminden istenen faydayı sağlayacaktır.[1]

Sonuç Değiştir

Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Yönetim modern yönetim anlayışında birbiriyle bütünleşen bir süreç haline gelmiştir. Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerine daha fazla odaklanan kurumlar hiç şüphesiz gelecekte daha sağlam kurumsal yapıya ulaşacaklardır.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Kurumsal Risk Yönetimi - (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-02-452)