Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, YSE, TOPRAK SU ve TOPRAK-İSKÂN kuruluşlarının birleştirilmesi ile 1984 yılında kurulmuş ve müdürlüğün faaliyette olduğu süre içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı bir kuruluştu. 2005 yılında kurum kapatıldı.

GörevleriDüzenle

  1. Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin köy yolu ağını tespit etmek, bu yollarla köy içi yollarını ve bu yollar üzerindeki sanat yapılarını yapmak, mevcutlarını geliştirmek,
  2. Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması, korunması ve geliştirilmesini sağlamak,
  3. Baraj, havaalanı, fabrika ve savunma ile ilgili tesislerin yapımı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar nedeniyle, geçim imkânlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen ve göçebeleri, bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, mahalle, kom, mezra gibi dağınık yerleşme yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskân etmek,
  4. Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su ve kanalizasyon tesisleri ile askerî garnizonların içme ve kullanma suyu tesislerini yapmak,
  5. Tarım alanlarının gayesine uygun kullanımını sağlamak, devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları ve tarla içi drenaj tesislerini yapmak,
  6. Kasaba ve köylerin imar planlarını hazırlamak, kendi evini yapana tip proje ve gerekli kredileri vermek,
  7. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve hazine adına tescil işlemlerini yapmakla görevli kılınmıştır.

Kapatılması ve Köy Hizmetlerinin yeni yapılanmasıDüzenle

13 Ocak 2005 tarihli 5286 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Kanunu'nun çıkmasının ardından kurum kapatılmıştır. Yukarıda belirtilen hizmetler, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları dâhilinde yapılmak üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirilecektir.

Dış bağlantılarDüzenle