Hayriyye

Nâbi'nin öğüt içerikli kitabı

Hayriyye, Divan edebiyatı şairlerinden Nâbi'nin eseridir. Eser aruz ölçüsüyle yazılmış bir öğüt kitabıdır. Nâbi bu eseri oğluna öğüt vermek için yazmıştır.

Nâbi'nin ünlü Hayriye'sinin yazma nüshalarından birinin ilk iki sayfası

Mesnevi nazım biçimi ile yazılan Hayriyye aruzun "feilâtün feilâtün feilün" kalıbı ile yazılmıştır ve 1665 beyitten oluşmaktadır. Eser otuz beş bölümden oluşmakta ve aynı aruz kalıbı ile yazılmıştır.

Eser Nâbi'nin diğer eserlerinde olduğu gibi Allah'a hamd ile başlar insanın yaratılışından bahseder ve Muhammed'in mehtine geçer.

Eserden örnek bölüm:

Cigerüm pâresi 'ömrüm varı Devha-i devletümün nev-bârı

Oldı zâtun senün iy nûr-ı basar Zînet-i gülşen-i hestî-i peder

Salalu başuma zâtun sâye Ben senünle bakaram dünyâya

Seni virdi bana iy feyz-me'âb Mevsim-i sinni kebirde Vehhâb