Ana menüyü aç

Hasan Ulvî Dede

Hasan el-Ulvî el-Mevlevî, Mevlevî şeyhi.

Kütahya Mevlevîhânesi'ne vekil olarak atanmıştır. Ahmed Remzi Dede gibi selâhiyetli bir şahıstır. Hayatının Kütahya'daki görevinden önceki dönemi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır. Konya Mevlevî Dergâhı'nın kendisi için çizmiş olduğu sınırın dışına çıkmamaya çalışmıştır. Özellikle Kütahya mutasarrıf ve müftüsü ile olumlu diyalogları olmuştur. Kütahya müftüsü Hasan Fevzi Hoca, Hasan Dede'nin Çankırı'ya tayininin çıkmasına üzülmüş ve Konya'ya mektup yollamıştır.[1]

Kütahya Mutasarrıfı da Hasan Dede hakkında kendisine gelen bir şikayet üzerine Konya merkez Mevlânâ dergâhına olumlu düşüncelerini mektupla göndermiştir.[2]

Hasan Ulvî Dede selefi Ahmed Remzi Dede gibi vazifesinin ehli bir şahıstır. Özellikle Konya'ya göndermiş olduğu arizalar bir dönem Kütahya Mevlevîhânesi'nin tarihi ile ilgili kaybolmakta olan önemli ipuçlarını oluşturur. Mevlevîhane'nin kütüphanesinde bulunan kitapların listesi ve mevlevîhânede görev almış olan şahısları ve bu şahısların ölüm tarihleri ile şeyhlik sürelerini gösteren belgeleri mevcuttur.

Hasan Ulvî Dede hakkında yapılan şikayetlerin gerek mutasarrıf gerekse müftünün gayretlerine rağmen tamamen bertaraf edilememiş olmasını müteakip kendisi Çankırı'ya tayin edilmiş, yerine ise Çankırı'dan gelen Mustafa Nuri Dede tayin olunmuştur.[3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ ...Kütahya Mevlevîhâne Postnişini vekili Hasan Dede Efendi'nin Çankırı Mevlevî dergâhına ve sabık Çankırı Mevlevî şeyhinin de Kütahya Mevlevîhânesine postnişini vkâletine tayin olunacakları mesmuâtı âcizânemiz olmuştur. Nezdi mürşidânelerine malum olduğu vechile mûmâileyh Hasan dede efendi kütahya mevlevîhanesini idare edecek iktidar ve hüsn-i hâle mâlikdir... ...El-hâsıl mûmaileyh Hasan Dede Efendi ibkâ olunur ise muvafık-ı maslahat olur zannında isem de yine her halde emr ü irade hakâyık şinâsi efendim hazretlerinindir. 2 Nisan 1328 El fakir Kütahya Müftüsü Hasan Fevzi 1328
  2. ^ ...Mumâileyh Dede Efendi dergâh-ı şerife memu edileliden beri vazife-i mevduasını lâyıkıyla ifâ etmekde olmasına ve âmmenin teveccühünü mazhar olmasına mebni ahar mahalle nakil edilmesi tessürü mûcib olacağından hakkında bir şikayet varsa doğru olarak telakki buyurulması mucib-i tahkik bir şey varsa işar buyurulmasını istirham eylerim. Ol babda emr ü ferman Hazret-i veliyyü'l-emrindir. 17 Cemaziye'l-ahir 1330/21 Nisan 1328 Kütahya Mutasarrıfı
  3. ^ Doğan, A. Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 81-84