Hadis bilginleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu sayfada İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden günümüze kadar hadis alanında çalışmış din alimleri (muhaddis) listelenmiştir. Liste alimlerin yaşadıkları yüzyıla göre hazırlanmış ve ölüm tarihleri esas alınmıştır.

8. yüzyılDüzenle

9. yüzyılDüzenle

10. yüzyılDüzenle

11. yüzyılDüzenle

12. yüzyılDüzenle

13. yüzyılDüzenle

14. yüzyılDüzenle

 • Zehebî (1274-1348)
 • İbn Kesir (1301 - 1373) - Câmiʿu'l-mesânîd
 • Ebü'l-Mehâsin Hüseynî (1315-1364) - Teẕkire fi ricâli'l-aşere, İḫtiṣâru ʿUlûmi’l-ḥadîs̱, Müsnedü’l-Fârûḳ, Tuḥfetü’ṭ-ṭâlib, Taḫrîcü eḥâdîs̱i edilleti’t-Tenbîh

15. yüzyılDüzenle

16. yüzyılDüzenle

 • Süyûtî (1445-1505) — Cem'u'l Cevâmi, ed-Dîbâc, Câmiʿu's Sağir, Tevsiḥ

17. yüzyılDüzenle

 • Üchurî (1560-1656)

18. yüzyılDüzenle

 • Zürkānî, Muhammed bin Abdulbaki (1645-1710)- Şerḥu’l-Muvaṭṭa

19. yüzyılDüzenle

20. yüzyılDüzenle

 • Nezir Hüseyin (1805-1902) - Bezlü'l-Mechud
 • Seheranfuri (1852-1927) - Bezlü'l-Mechud
 • Azîmâbâdî (1857-1911) - Avnu'l-Ma'bud
 • Mübârekpurî (1866 - 1935) - Tuhfetu'l-Ahvezi
 • Babanzade Ahmed Naim (1872 - 1934) - Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi