Hacı İlyas Paşa

Hacı İlyas Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Aslen Balıkesirli'dir. Karesi bölgesinde baş gösteren suhte ve celali isyanlarını bastırarak ün kazanmıştır. 1623'de Anadolu Beylerbeyi olmuştur. Hafız Ahmed Paşa' nın yanında İran seferine katıldı. 1626'da Rumeli beyleri olan İlyas Paşa bir yıl sonra bu görevinden azledildi. Hüsrev Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesinden sonra emekliliğini isteyerek Balıkesir'e geçti. Burada etrafında önemli sayılabilecek bir güç toplamaya başladı. Paşa'nın bu hareketinden endişelenen devlet yönetimi kendisine vezirlik ile birlikte Şam beylerbeyliği görevi verdi. Ancak İlyas Paşa görev yerine gitmediği gibi daha fazla kuvvet toplayarak Balıkesir, Bergama, Kaz Dağı ve civarında denetimini sağladı. Osmanlı idaresi devlette yaşanan karışık durum nedeniyle İlyas Paşa'ya müdahale de bulunamamış, bundan dolayı da Paşa bölgedeki gücünü daha da arttırmıştır. Bunun devamında Manisa şehrini ele geçirdi. Bunun üzerine Osmanlı idaresi İlyas Paşa'nın üzerine Anadolu ve Karaman beylerbeylerinin idaresinde bir kuvvet yolladı. Alaşehir ovasında meydana gelen çarpışmada kuvvetleri bozulan İlyas Paşa, savaş meydanından çekilerek Bergama kalesine çekildi. Üç aylık bir kuşatmadan sonra, IV. Murad'ın kendisini affettiğini bildiren ferman üzerine 1636 yılında Anadolu Beylerbeyi Küçük Ahmet Paşa'ya teslim olarak İstanbul'a gitti. Padişahın huzuruna çıkan İlyas Paşa, burada yapılan kısa bir sorgulama sonrasında padişahın emri üzerine öldürüldü[1].

Şair Nef'i nin meşhur kasidesini yazdığı zattır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Satış, İ., Esad Adil‟in Kaleminden Bir Anadolu Beylerbeyi: İlyas Paşa. The Journal of Academic Social Science Studies, Ciltː 5, Sayı: 6, , S:421-433, Kasım 2012. URL:http://www.jasstudies.com/Makaleler/509246413_sat%C4%B1%C5%9Fihsan_TT.pdf. Erişim: 2017-01-25
  2. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 161