Fenike alfabesi

tahminen MÖ 1200 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmış alfabe

Fenike alfabesi, tahminen MÖ 1200 yılında ortaya çıkmış, Fenike dilini yazmak için kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan birçok çağdaş alfabe Fenike alfabesinden türemiştir. Paleo-İbrani alfabesi, doğrudan Fenike yazı sisteminden gelmektedir. Modern Arap alfabesinin kökeni olan Arami alfabesi; Avrupa'da Yunan alfabesi, Yunan alfabesi üzerinden Kiril alfabesi ve Latin alfabesi, Fenike alfabesinden türemiş alfabelerdir. Fenikelilerden önce yazı, resimlerden oluşmaktaydı ve her kelimeye karşılık bir resim çizilirdi. Fenikeliler, her ses için bir sembol kullanarak bu sesleri birleştirip kelimeler oluşturdular. Bu sayede cümleler, artık resimlerin birleştirilmesiyle değil; seslerin birlikteliğini içerir kelimelerin birleştirilmesiyle kuruluyordu.

Fenike alfabesi
TürAlfabe
DillerFenikece
DönemM.Ö.1200– M.Ö.150 [1]
Aile sistemi
ISO 15924rtl, Phoenician
YönSağdan sola
Unicode adıPhoenician
Unicode aralığıU+10900–U+1091F
Bu sayfa UFA fonetik Unicode semboller içerir. Doğru bir görüntüleme desteğiniz bulunmadığı takdirde, soru işaretleri, kutular veya diğer Unicode karakterleri görebilirsiniz. IPA sembolleri ile ilgili rehberi okumak için, bakınız Yardım:IPA.

Bugün Fenike alfabesi ile ilgili arkeolojik kalıntılar, Mısır ve Lübnan'ın tarihi bölgelerinde bulunabilir. Fenike Alfabesi olarak adlandırılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıt, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazıtı'dır.

Harf İsim Anlamı Transliterasyon Karşılık gelen harf
İbrani Arap Yunan Latin Kiril
    Alef öküz ʼ א Αα Aa Аа
    Bet ev b ב Ββ Bb Бб, Вв
    Gimel deve g ג Γγ Cc, Gg Гг
    Dalet kapı d ד Δδ Dd Дд
    He pencere h ה Εε Ee amig, Єє
    Vav kanca w ו (Ϝϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Ww, Yy Уу
    Zayin silah z ז Ζζ Zz Зз
    Het duvar, avlu ח Ηη Hh Ии
    Tet tekerlek ט Θθ Фф
    Yud el y י Ιι Ii, Jj Іі
    Kaph avuç çizgileri k כ Κκ Kk Кк
    Lamed üvendire l ל Λλ Ll Лл
    Mem su m מ Μμ Mm Мм
    Nun balık n נ Νν Nn Нн
    Sameh sütun, mesnet s ס س Ξξ, Χχ Xx Xx
    Ayın göz ʿ ע Οο Oo Оо
    Pe ağız p פ Ππ Pp Пп
    Tsade av, bitki צ Ϡϡ Цц, Чч
    Qaf iğne deliği q ק Ϙϙ Qq
    Reş baş r ר Ρρ Rr Рр
    Şin dişler š ש ش Σσ Ss Сс, Шш
    Tav işaretleme t ת Ττ Tt Тт

Fenike Alfabesinden türeyen alfabeler

değiştir

Bu tabelada Fenike Alfabesinden türeyen diğer alfabelerden örnekler gösterilmektedir. Böylece ortak kökenli harflerin zaman ile değişimi gözlemlenebilmektedir.

Fenike Alfabesi                                          
Euboia (Eğriboz) Alfabesi                                                    
İyon Alfabesi                                                      
Antik Yunan Alfabesi Α,α B,β Γ,γ Δ,δ Ε,ε (Ͱ,ͱ) (Ϝ,ϝ) (Ͷ,ͷ) Ζ,ζ Η,η Θ,θ Ι,ι Κ,κ Λ,λ Μ,μ Ν,ν Ξ,ξ Ο,ο Π,π (𐌑,ϻ) (Ͳ,ͳ) (Ϡ,ϡ) (Ϙ,ϙ) (Ϟ,ϟ) Ρ,ρ Σ,σ,ς Τ,τ Υ,υ Φ,φ Χ,χ Ψ,ψ Ω,ω (Ϸ,ϸ)
Fenike alfabesi                                          
Arami alfabesi 𐡀 𐡁 𐡂 𐡃 𐡄 𐡅 𐡆 𐡇 𐡈 𐡉 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 𐡎 𐡏 𐡐 𐡑 𐡒 𐡓 𐡔 𐡕
Süryani alfabesi ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Earliest attestation in the Bronze Age collapse period, classical form from about 1050 BC; gradually died out during the Hellenistic period as its evolved forms replaced it; obsolete with the destruction of Carthage in 149 BC.
  2. ^ Himelfarb, Elizabeth J. "First Alphabet Found in Egypt", Archaeology 53, Issue 1 (Jan./Feb. 2000): 21.

Dış bağlantılar

değiştir