Fen bilimleri

fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı

Fen bilimleri, doğa bilimleri veya fennî bilimler; insanların maddesel çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği teknolojik bilgileri kapsayan akademik disiplinler grubuna denir. Gözlem ve deneye dayanan çalışmalarla elde edilen sistematik bilgilerdir.[1]

Fen bilimleri, evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, bilimsel yasalarla (kanunlarla) açıklamaya çalışır. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bu kanunlar, fen bilimlerinin diğer bilimlere olan üstünlüğünü gösterir.[2]

Fen bilimleri, sosyal bilimlere göre daha objektiftir. Örneğin; her ülke kendi milli değerleri doğrultusunda Tarih bilimini yorumlarken; Fizik biliminde Ohm Kanunu, elektrik laboratuvarında bir deneyle ispat edilebilir.

Disiplinlerarası dalların çoğalmasıyla fen bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki sınırlar karmaşık bir hal almıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir.[3]

Fen bilimlerinin sınıflandırılması değiştir

Fen bilimleri başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu bilim dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.

Doğa bilimleri değiştir

Botanik, Moleküler biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik, Zooloji, Ekoloji, Tıp, v.s.
Fiziki coğrafya, Jeoloji, Atmosfer bilimleri, Klimatoloji&Meteoroloji, Jeofizik, Jeodezi, Hidroloji&Hidrografi, Oşinografi, Toprak bilimi, Glasiyoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji, Paleoklimatoloji v.s.

Fen bilimlerinde teknik ve uygulamalı alanlar değiştir

1) Mühendislik bilimleri ve Mimarlık

2) Sağlık bilimleri

Matematik değiştir

  • Matematiğin temel kuramları:
Matematiksel mantık, Kümeler kuramı, Kategori kuramı v.s.
Matematiksel iktisat, İstatistik, Olasılık, Finansal matematik, Ayrık matematik, Matematiksel fizik v.s.

Fen bilimleride disiplinlerarası alanlar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "science." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ Bertrand Russell 'Religion and Science'
  3. ^ Türkçe Vikipedi, Sosyal bilimler maddesi