Okültizm

özellikle gizli veya doğaüstü olaylarla ilgili çeşitli teori ve uygulamalar için kullanılan genel ad, gizlicilik
(Ezoteri sayfasından yönlendirildi)

Okültizm veya gizlicilik, genel anlamıyla, din ve bilimin kapsamı dışında kalan doğaüstü inançlar ve uygulamalar bütünüdür. Daha dar anlamıyla; geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir. Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir.

Flamel-figures.png

Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir. Eski Yunan'daki karşılığı ezoteriktir.

Eski Yunan zamanlarındaki Pitagorasçılıktan, Platonculuktan, muhtelif gnostik inançlardan İslam'daki Sufi inanca ve psikoloji kaynaklı pek çok yeni fikre kadar oldukça geniş bir bağlamı içine alır. Modern zamanlardaki duyum ötesi algı, hipnoz, telepati ve pirokinezi gibi parapsikoloji alanına giren ve bilimsel çevreler tarafından kuşku ile yaklaşılan araştırma alanları okültün (gizliciğin) kapsamı içindedir.

16. yüzyılda "okült bilimler" olarak anılan astroloji, simya ve doğa büyücülüğü günümüzde sözdebilim olarak kabul edilir.

Terimin etimolojik kökeniDeğiştir

Terim Latincede "gizlemek, saklamak" anlamına gelen "occulere" sözcüğünden gelen, “gizli, saklı” anlamındaki occultus sözcüğünden türetilmiş olup “gizli ve saklı olanın bilgisi” anlamına gelir. Buradaki “gizli ve saklı olan” ifadesi hem görünmeyen âleme, hem doğaüstü denilen fenomenlere ilişkindir. Okült sözcüğü okültizm adının sıfatı olup günümüzde "okültizm ile ilgili" anlamında kullanılır.

KapsamıDeğiştir

Okültizmin kapsadığı alanlar arasında maji, simya, astroloji, nümeroloji, sembolizm, teürji, psişürji, kâhinlik veya falcılık türleri sayılabilir. Kimileri terimi yalnızca Avrupa okültizmi ile sınırlarsa da, kimi yazarlar diğer kıtalardaki okült çalışmaları da bu terimin kapsamında değerlendirirler.

Ünlü okültistlerDeğiştir

Bakınız: Okültistler Listesi

Okültistler içinde en tanınmış kişiler arasında Eliphas Lévi (1810-1875), Paracelsus (1493-1541), Papus (1856-1916) ve ünlü kâhin Nostradamus (1501-1566) sayılabilir.

Terimler ve kavramlarDeğiştir

KaynakçaDeğiştir

  • Okültizm, Ege Meta Yayınları
  • Encyclopedia of The Unexplained, Richard Cavendish
  • Metapsişik Terimler Sözlüğü, Ergün Arıkdal

Dış bağlantılarDeğiştir