Elektrik ve elektronik mühendisliği kronolojisi

Elektrik ve elektronik mühendisliği kronolojisi aşağıda özetlenmiştir.

KronolojiDüzenle

1800 yılı öncesiDüzenle

Yıl Buluş icat veya olay
MÖ 600 İyonyalı filozof Thales yün ve amber ile deney yapıp statik elektrik kavramını tanımlaması (İyonya Türkiye'nin Ege bölgesinin kıyı kesimidir)
MS 77 Gaius Plinius Secundus tarafından yazılan Naturalis Historia kiyabında mıknatıslardan da bahsedilmesi (Mıknatıslar daha önceleri de biliniyordu.)
1300 Arapların elektrikli balık etkisini yıldırım ile karşılaştırması
1600 İngiliz bilim insanı William Gilbert'ın Dünya'nın manyetik alanını açıklaması ve elektricus kelimesini bilimsel lityeratüre sokması.
1660 Alman bilim insanı Otto von Guericke'nin statik elektrik üreten bir üreteç icat etmesi.
1705 İngiliz bilim insanı Francis Hauksbee'nin el ile ovuşturulunca ışık veren bir cam küre geliştirmesi.
1720 İngiliz bilim insanı Stephen Gray'in elektriğin iletilebileceğini bulması, yalıtkan ve iletkenleri tanımlamasaı.
1745 German fizikçi Ewald Georg von Kleist ve Hollandalı fizikçi Pieter van Musschenbroek'un Leyden kavanozunu icat etmeleri
1752 Amerikalı fizikçi Benjamin Franklin'in uçurtma deneyi ve yıldırımın elektrik olayı olduğunu ortaya koyması.
1785 Fransız fizikçi Charles-Augustin de Coulomb'ın kendi adıyla bilinen Coulomb's yasasını bulması. (MKS sisteminde elektrik yükünün birimi coulomb olarak saptanmıştır)
1785 Fransız matematikçi Pierre-Simon Laplace'ın Laplace dönüşümü adıyla bilinen bir matematiksel yöntem geliştirmesi; diferansiyel denklemlerin cebirsel denklem haline gelmesi ve bu yöntem sayesinde devre analizinin kolaylaşması.

1800-1900Düzenle

Yıl Buluş icat veya olay
1800 Italian fizikçi Alessandro Volta'nın pili icat etmesi.(MKS sisteminde elektrik gerilimi birimi volt olarak saptanmıştır)
1804 Thomas Young 'un ışığın dalga kuramını geliştirmesi
1808 John Dalton'un atom kuramı
1813 Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss'un elektrik alanı ve elektrik yüküne ilişkin yasası
1816 İlk elektrik mühendislerinden Francis Ronalds'ın telgrafın prototipini geliştirmesi
1820 Danimarkalı fizikçi Hans Christian Ørsted'un rastlantı sonucu elektik akımının manyetik alan meydana getirdiğini bulması
1820 Ørsted'in buluşunu değerlendiren Fransız fizikçi André-Marie Ampère'in kendi adıyla bilinen yasayı bulması (MKS sisteminde elektrik akım birimi amper olarak saptanmıştır)
1821 Almak fizikçi Thomas Johann Seebeck'ın termoelektrik olgusunu bulması
1825 İngiliz fizikçi William Sturgeon'un elektromıknatısı icat etmesi
1827 Almak fizikçi Georg Ohm'un elektrik direnci kavramını geliştirmesi (MKS sisteminde direnç birimi ohm olarak saptanmıştır)
1831 İngiliz fizikçi Michael Faraday'ın kendi adıyla bilinen yasayı, yani manyetik alanın elektrik gerilimi meydana getirdiğini bulması (MKS sisteminde sığa birimi farad olarak saptanmıştır)
1831 Amerikalı fizikçi Joseph Henry'nin doğru akım motorunu icat etmesi (MKS sisteminde indüktör self birimi henri olarak saptanmıştır)
1832 Fransız sanayici Hippolyte Pixii'nin dinamoyu icat etmesi
1833 İngiliz fizikçi Michael Faraday'ın elektroliz yasasını bulması
1833 İngiliz fizikçi Michael Faraday'ın termistörü icat etmesi
1833 İngiliz fizikçi Samuel Hunter Christie'nin kayıpsız ölçüm yapan Wheatstone köprüsünü icat etmesi ( Ancak Köprü Charles Wheatstone'un adını taşır.)
1833 Alman fizikçiler Wilhelm Wilhelm Weber ve Carl Friedrich Gauss'un telgrafı icat etmeleri. (MKS sisteminde manyetik akı birimi weber dir)
1836 İrlandalı rahip fizikçi Nicholas Callan'ın transformatörü icat etmesi
1837 English fizikçi Edward Davy'nin elektrik rölesini icat etmesi
1839 Fransız fizikçi Edmond Becquerel'in fotoelektrik olgusunu bulması
1844 Amerikalı ressam Samuel Morse'un telgrafı geliştirerek mors kodunu kullanmaya başlaması
1844 İngiliz mühendis John Stephen Woolrich tarafından sanayide kullanılan ilk jeneratörün hizmete sokulması
1845 Alman fizikçi Gustav Kirchhoff'un devre çözümlerinde kendi adıyla bılinen iki yasası
1850 Belçikalı mühendis Floris Nollet'in alternatif akım jenaratörünü icat etmesi
1851 Alman mühendis Heinrich Daniel Ruhmkorff'in ilk bobini geliştirmesi
1855 Fransız nöroloji uzmanı Guillaume Duchenne'ın elektriği tıpta kullanması
1856 Belçikalı mühendis Charles Bourseul'ın telefonu tanımlaması (fakat imal etmemiştir)
1856 İngiltere'de elektrikle çalışan ilk deniz feneri
1860 Alman fizikçi Johann Philipp Reis'in mikrofonu icat etmesi
1862 İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'in kendi adıyla bilinen denklemleri yayınlaması (Bunlardan iki tanesi Ampere ve Faraday'ın yasalarından, diğer ikisi Gauss'un yasalarından türetilmiştir.)
1866 İlk kıtalar arası telgraf kablosu
1873 Belçikalı mühendis Zenobe Gramme'nın Viyana'da bir sergide rastlantı sonucu jeneratörün motor olarak da çalıştığını bulması.
1876 Rus mühendis Pavel Yablochkov'in ark lambasını icat etmesi
1876 İskoç mühendis Alexander Graham Bell'in ilk pratik kullanımlı telefonu icat etmesi
1877 Amerikalı mühendis Thomas Alva Edison'un fonografı icat etmesi
1877 Alman mühendis -sanayici Werner von Siemens'in hoparlörü icat etmesi (MKS sisteminde iletkenlik birimi siemens'tir)
1878 Paris'te ilk elektrikli sokak aydınlatması
1878 İngiltere'de Cragside'da ilk hidroelektrik santral
1878 İngiliz fizikçi William Crookes'un Crooks lambasını icat etmesi
1878 İngiliz mühendis Joseph Swan'ın ilk pratik kullanışlı elektrik ampulünü icat etmesi
1879 Amerikalı fizikçi Edwin Herbert Hall'ın Hall etkisini bulması
1879 Amerikalı mühendis Thomas Alva Edison'un elektrik ampulünün en büyük sorunu olan kısa sürede yanan filaman sorununu çözmesi.
1880 Fransız fizikçi Pierre Curie ve ağabeyi Jacques Curie'in piezoelektrik olgusunu bulması
1882 İngiliz mühendis John Hopkinson'un trifaze elektrik (üç fazlı) sistemleri geliştirmesi
1882 Londra ve New York'ta ilk termik santraller
1883 İngiliz fizikçi J.J. Thomson'un dalga kılavuzunu icat etmesi.
1887 Akman asllı Amerikan mucit Emile Berliner'in gramofon plağını icat etmesi
1888 Alman fizikçi Heinrich Hertz'in elektromanyetik dalgaların varlığınım kanıtlaması (MKS sisteminde frekans birimi hertz'tir).
1888 Italian fizikçi Galileo Ferraris ve Sırp asıllı Amerikan mühendis Nikola Tesla'nın indüksiyon motoru (MKS sisteminde manyetik akı yoğunluğu birimi tesla olarak saptanmıştır)
1890 Amerikalı mühendis Thomas Alva Edison'un elektrik sigortasını icat etmesi
1893 Elektrikte kullanılan birimlerin standartlaşması (Chicago toplantısı)
1894 Hint asıllı İngiliz fizikçi Jagadish Chandra Bose'nin elektrikte yarı iletken kullanımını tanıtması
1894 Rus fizikçi Alexander Stepanovich Popov'un ilkel bir radyo alıcısı yapması
1895 Alman fizikçi Wilhelm Röntgen'in X ışınlarını bulması
1896 Kıtalar arası ilk telgraf
1897 Alman fizikçi Karl Ferdinand Braun'ın osiloskop adlı ölçü cihazını icat etmesi

1900-1950Düzenle

Yıl Buluş icat veya olay
1900 Italyan mühendis Guglielmo Marconi'ın ilk radyo yayını
1901 Guglielmo Marconi'nın ilk kıtalar arası radyo yayını
1901 Amerikalı mühendis Peter Cooper Hewitt'in floresan lambayı icat etmesi
1904 İngiliz mühendis John Ambrose Fleming'in diyotu icat etmesi
1906 Amerikalı mühendis Lee de Forest'in triyodu icat etmesi
1908 İskoç mühendis Alan Archibald Campbell-Swinton'in televizyon ilkelerini saptaması.
1911 Hollandalı fizikçi Heike Kamerlingh Onnes'in süperiletkenliği buluşu
1912 Amerikalı mühendis Edwin Howard Armstrong'un osilatör devresini geliştirmesi
1915 Fransız fizikçi Paul Langevin ve Rus mühendis Constantin Chilowsky'in sonarı icat etmeleri
1917 Amerikalı mühendis Alexander M. Nicholson'in kristal osilatörü icat etmesi
1918 Fransız fizikçiler Henri Abraham ve Eugene Bloch'un multivibratörü icat etmeleri
1919 Amerikali mühendis Edwin Howard Armstrong'un süperheterodin (ara frekanslı) radyo alıcısını icat etmesi
1921 MKS birimler sisteminin elektrik büyüklüklerini kapsayacak şekilde genişletilmesi
1923 İngiliz mühendis Donald Macedie'nin multimetreyi icat etmesi (başta Avometre adı kullanıldı)
1925 Avusturya kökenli Amerikan mühendisi Julius Edgar Lilienfeld'in Alan etkili transistör (FET transistörü icat etmesi (Ancak kullanılmaya başlanması ilerki yıllarda mümkün oldu)
1926 Japon mühendisler Hidetsugu Yagi ve Shintaro Uda tarafından Yagi antenin icat edilmesi
1926 Japon mühendis Kenjiro Takayanagi'in televizyon tübünün prototipini geliştirmesi
1927 Amerikalı mühendis Harold Stephen Black'in negatif geri besleme yükseltecini icat etmesi
1927 Alman fizikçi Max Dieckmann'in video kamera tübünü icat etmesi
1928 Amerika'da ilk deneysel televizyon yayını.
1929 Almanya'da ilk televizyon yayını
1931 Sovyetler Birliğinde ilk rüzgar santrali
1934 Japon mühendis Akira Nakajima'nın sayısal yayıncılık ilkelerini saptaması
1934 Amerikalı mühendis Clarance Zener'in zener diyodu icat etmesi
1936 Amerikalı mühendisler Dudley E. Foster ve Stuart William Seeley'in FM radyo alıcı devreleri için diskriminatör icat etmeleri.
1936 Austuryalı mühendis Paul Eisler'in baskılı devre kartını icat etmesi
1936 İskoçyali mühendis Robert Watson-Watt'ın radar kavramını geliştirmeis
1938 Rusya kökenli Amerikan mühendis Vladimir K. Zworykin'in ıkonoskobu icat etmesi
1939 Amerikalı mühendis Edwin Howard Armstrong'ın FM radyo alıcısını icat etmesi
1939 Russell ve Sigurd Varian adlı iki Amerikalı kardeş mühendisin klaystron tübü icat etmesi.
1941 Alman mühendis Konrad Zuse'nın ilk programlanabilir bilgisayarı geliştirmesi
1944 İskoçyalı mühendis John Logie Baird'ün ilk renkli televizyon tübünü geliştirmesi
1945 Kıtalar arsı telefon kabloları
1947 Amerikaı mühendisler John Bardeen ve Walter Houser Brattain'ın William Shockley'in yönetiminde transistorü icat etmeleri.
1948 Macar kökenli İngiliz fizikçi Dennis Gabor'un halografiyi icat etmesi

1950-2000Düzenle

Yıl Buluş icat veya olay
1950 Fransız fizikçi Alfred Kastler'in maseri icat etmesi.
1951 Amerika'da ilk nükleer enerji santrali
1952 Japon mühendis Jun-ichi Nishizawa'in avalanş diyodu icat etmesi
1953 İlk tamamen transistörlü bilgisayar.
1954 Hint asıılı fizikçi Narinder Singh Kapany'in fiber optik kabloyu icat etmesi
1958 Amerikalı mühendis Jack Kilby'nin entegre devreyi icat etmesi
1959 Amerika'da Mısır asıllı Mohamed Atalla ve Kore asıllı Dawon Kahng'in MOSFET devre elemanının icat etmesi
1960 Amerikalı mühendis Theodore Harold Maiman'ın laser i icat etmesi
1962 Amerikalı mühendis Nick Holonyak Jr.'ın LED i icat etmesi
1963 Ev kullanımına yönelik ilk video kaset
1976 Amerikalı mühendisler Steve Jobs ve Steve Wozniak 'ın ilk masaüstü bilgisayarı geliştirmeleri
1983 Amerika'da ilk uydu televizyonu
1984 Hollanda ve Japonya'da ilk CD-ROM
1989 Amerika'da sivil hizmete yönelik ilk GPS
1994 Amerika'da DVD teknolojisi
1998 Türkiye'de de kullanılan sayısal DVB-T yayın sisteminin Singapur'da ilk uygulanışı